کلاس های آمادگی آزمون زبان استاد اسدبیگی در تهران

تافل هوم ادیشن TOEFL Home Edition دولینگو Duolingo آی تپ iTEP جی آر ای GREتضمینی استاد اسدبیگی در تهران

Search
Close this search box.

کلاس آنلاین آیلتس تافل و دولینگو​ استاد اسدبیگی

Search
Close this search box.

قید روش یا حالت در انگلیسی – Adverb of Manner

قید روش یا حالت در انگلیسی

قید روش یا حالت در انگلیسی –  Adverb of Manner

قید روش یا حالت در انگلیسی –  Adverb of Manner

قید روش یا حالت –  Adverb of Manner :

قید روش یا حالت چیست؟

 

قید روش یا حالت در انگلیسی –  Adverb of Manner ،حالت قیدی است که چگونگی انجام فعلی را در جمله توصیف کند. و مهمترین قید در زبان انگلیسی محسوب می گردد. در یادگیری آن باید نهایت دقت مبذول گردد.به چند مثال زیر توجه کنید:

They walk quickly in the garden every day

آنها هر روز به سرعت درباغ قدم می زنند.

He drives dangerously

او خطرناک رانندگی می کند.

We do our homework carefully

ما با دقت تکلیفمان را انجام می دهیم.

در جملات فوق کلمات quickly , dangerously و carefullyقید روش یا حالت هستند و به ترتیب چگونگی انجام افعال قدم زدن ، رانندگی کردن و انجام دادن را بیان می کنند. برای ساختن قید روش به آخر صفت مطلق ly اضافه می کنیم.

مثال:

حریص =greedy

حریصانه =greedily

آهسته = slow

به آهستگی =slowly

سریع = quick

به سرعت= quickly

دقیق = careful

با دقت =carefully

خطرناک =dangerous

بطورخطرناک =dangerously

مشتاق =willing

مشتاقانه = willingly

کلیک کنید: دانلود رایگان منابع و نمونه سوالات آیلتس :کلیک کنید

کلیک کنید: دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های انگلیسی :کلیک کنید

نکته مهم:

برای ساختن قید حالت بعضی از صفات مانند (fatherly) پدرانه ,دوستانه (friendly) مردانه ,(manly)احمق،نادان (silly) باید از فرمول ( in a….. way) و یا  ( in a …….. manner) استفاده کرد و نمی توان به آخر آنها ly اضافه نمود.

مثال:

He spoke to me in a fatherly way

او با من پدرانه صحبت کرد.

He acted in a manly way

او مردانه عمل کرد .

He behaved in a friendly manner

او دوستانه رفتار کرد.

***********************

نکاتی که در مورد قید روش باید بدانید:

۱- اگر صفتی به y ختم شود و قبل از yیک حرف بی صدا باشد y تبدیل به  (i)شده و سپس ly اضافه می شود. مثال:

با عصبانیت = angrily

عصبانی = angry

با خوشحالی = happily

خوشحالی = happy

به آسانی = easily

آسان = easy

۲- اگر صفتی به(ple – ible – able) ختم گردد، eآنها حذف شده و فقط به آخر آنها (y) اضافه می شود.مثال:

به طور شایسته = capably

لایق،شایسته = capable

به طور وحشتناک = terribly

وحشتناک = terrible

به طور ساده = simply

ساده = simple

**************************

محل قید حالت در جمله :

برای اینکه بدانیم قید روش را در کجای جمله قراردهیم باید ابتدا فعل لازم و متعدی را بیاموزیم.

۱- فعل لازم = Intransitive Verb

فعل لازم فعلی است که نیازی به مفعول ندارد و بدون مفعول معنی جمله صحیح و درست است.مثال:

I walk in the garden every day.

در جمله ی فوق بعد از walk مفعولی بکار برده نشده و هیچگونه اشکالی از لحاظ دستوری در جمله دیده نمیشود.

۲- فعل متعدی= Transitive Verb

فعل متعدی فعلی است که نیاز به مفعول دارد یعنی بدون مفعول جمله غلط بوده و مفهومی ندارد مثلا چنانچه بگوییم.

I broke.

در این حالت معلوم نیست چه چیزی را شکستم پس جمله ناقص بوده و برای کامل شدن احتیاج به مفعول دارد.مثال:

I broke the glass.

نتیجه می گیریم فعل فعلی است متعدی و برای بکاربردن آن احتیاج به مفعول داریم.

چنانچه بخواهیم قید روش را درجمله بکار ببریم باید ابتدا نوع فعل را بشناسیم، اگر فعل لازم باشد (یعنی احتیاج به مفعول نداشته باشد) قید روش بلافاصله بعد از آن قرار می گیرد.

مثال:

The sun rises slowly in the east every morning.

خورشید هر روز صبح در مشرق طلوع می کند.(قید روش بعد از فعل)

چنانچه فعل متعدی باشد (یعنی احتیاج به مفعول داشته باشد) قید روش بعد از مفعول بکار می رود.مثال:

He broke the glass angrily.

او با عصبانیت شیشه را شکست.(قید روش بعد از مفعول)

نکته: چنانچه مصدر در نقش مفعول جمله بکار رود، قید روش مستقیما،بعد از فاعل قرار می گیرد.مثال:

He obstinately refused to answer the question.

او با سر سختی از پاسخ به سوالات خودداری کرد.

I always want my children to do their best.

من همیشه از بچه هایم می خواهم که نهایت سعی خود را بکنند.

چنانچه دو جمله با حرف ربط and به یکدیگر متصل گردند قید حالت را می توان بعد and نیز بکار برد.

محل قید حالت را در سه جمله زیر بخاطر بسپارید.

The old man turned round and pointed to the wall angrily.

The old man turned round and angrily pointed to the wall.

The old man turned round angrily pointed to the wall.

پیرمرد برگشت و با عصبانیت به دیوار اشاره کرد.

توجه:بعد از افعال  become = look – seem – taste – smell – appear – get و مشتقات فعل بودن بلافاصله از صفت استفاده می شود و کاربرد قید حالت غلط است. مثال:

او خوشحال به نظر می رسد

He looks happy

این غذا بو بدی می دهد

This food smells bed

او عصبانی شد و اتاق را ترک کرد

He got angry and left the room

بعضی از صفات نمیگیرند و از قانون تشکیل قید از صفت مستثنی هستند.این صفات عبارتند از:

Fast – hard – low – high – near – far – early – late – straight

کلمات فوق هم نقش صفت و هم نقش قید را جمله بازی می کنند، برای مثال:

“Fast”

این یک ترن سریع السیر است (fast در نقش صفت)

This is a fast train

این ترن با سرعت حرکت می کند(fast در نقش قید)

This train goes fast

“Hard”

کاری که تو گفتی مشکل بود ‌(hard در نقش صفت)

The work you said was hard

آنها همیشه سخت کار می کنند (hard در نقش قید)

They always work hard

کلمه hardly اکثرا با سه لغت can , could , any , ever همراه است و همیشه قبل از فعل اصلی به کار می رود.

کلیک کنید: دانلود رایگان منابع و نمونه سوالات آیلتس :کلیک کنید

کلیک کنید: دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های انگلیسی :کلیک کنید

چنانچه کلمه hardly در معنای (مشکل؛ به زحمت) با فعل معین can همراه باشد معادل لغت barely می باشد؛مثال:

من مشکل می توانم انگلیسی صحبت کنم

I can hardly speak English

I can barely speak English

اگر hardly با کلمه any بکار رود معنی (خیلی خیلی کم) را می دهد؛مثال:

من پول خیلی خیلی کمی دارم

I have hardly any money

کلمه hardly ever معنی خیلی به ندرت را میدهد؛مثال:

من خیلی به ندرت با او بیرون می روم

I hardly ever go out with her

توجه: اگر کلمه hardly در جمله دیده شود محل آن قبل از فعل اصلی است در حالیکه قید hard پس از فعل اصلی بکار می رود و این خود وجه تشخیص خوبی برای شناسایی این دو کلمه در تست های 4 جوابی است؛مثال:

من به زحمت توانستم کتاب را ترجمه کنم

I could hardly translate the book

اگر می خواهید در امتحان قبول شوید؛بایستی سخت مطالعه کنید (hard بعد از فعل اصلی)

If you want to pass the exam, you should study hard

“Late”

او همیشه دیر می کند ( late در نقش صفت)

He is always late

من هر روز از دیر از خواب بر می خیزم (late در نقش قید)

I get up late every day

کلمه lately معادل کلمه recently به معنای اخیرا می باشد و معمولا بیشتر با ماضی نقلی بکار می رود؛مثال:

اخیرا او را ندیده ام

I have not seen him lately

“Low”

ماه در آسمان پایین است (low در نقش صفت)

The moon is low in the sky

معلم ما معمولا کمی آهسته صحبت می کند (low در نقش قید)

Our teacher usually speaks a little low

کلمه lowly معادل کلمه humble صفت بوده و دارای معانی متواضع؛فروتن؛بی ادعا می باشد.

او مرد فروتنی است

He is a lowly man

“High”

آن یک کوه بلندی است (high در نقش صفت)

It is a high mountain

پرندگان به بالا پرواز کردند (high در نقش قید)

The birds flew high

کلمه highly فقط در یک مفهوم معنوی بکار می رود؛مثال:

آنها شخصیت او را ستودند

They spoke very highly of him

“Near”

بانکی که نزدیک باشد سر نبش است ( near در نقش صفت)

The near bank is on the corner

نزدیک نشوید چون این ممکن است منفجر شود (near در نقش قید)

Don’t come near, this may explode

کلمه nearly در نقش قید معنی تقریبا میدهد و مترادف almost است؛مثال:

او تقریبا حاضر است

He is nearly ready

او تقریبا خسته است

He is almost tired

“Good-well”

کلمه good صفت اسم و اسم را توصیف می کند

او دانشجوی خوبی است (صفت)

She is a good student

در حالیکه well قید است و فعل را توصیف می کند؛مثال:

او پیانو را خیلی خوب می نوازد (قید)

She plays the piano very well

تبصره:فقط در یک مورد کلمه well صفت می باشد و آن زمانی است که اشاره به حال و احوال انسان از لحاظ سلامتی بنماید؛مثال:

حال پدرتان چطور است؟

How is your father?

خوب است متشکرم (well در نقش صفت)

He is well thank you

توجه: کلمه loud در نقش قید حالت به دو صورت دیده می شود

الف: بدون ly مثال:

او بلندتر از من صحبت کرد

He spoke louder than I did

ب: با اضافه کردن ly به آخر آن نیز قید حالت را تشکیل می دهد مثال:

او در کلاس با صدای بلند صحبت می کند

He speaks loudly in the class

**********************

قید روش یا حالت در انگلیسی –  Adverb of Manner

قید روش یا حالت در انگلیسی –  Adverb of Manner

قید روش یا حالت در انگلیسی –  Adverb of Manner

قید روش یا حالت در انگلیسی –  Adverb of Manner

**********************

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35

 کلیک کنید👈 اگر به دنبال کسب نمره بالا و موفقیت در آزمون آیلتس IELTS هستید 👉 کلیک کنید

نمایش ویدیو درباره کلاس تافل آیلتس دولینگو آنلاین استاد اسدبیگی

3 دیدگاه دربارهٔ «قید روش یا حالت در انگلیسی – Adverb of Manner»

 1. با سلام و احترام؛
  خیلی عالی بود و خیلی استفاده کردم و واقعا” متشکرم.
  فقط یه نکته ایی واسم سوال شد:
  I have hardly any money
  که در متن بعنوان مثال آورده شده، مگه have دراینجا فعل اصلی جمله محسوب نمیشه؟ پس چرا قید hardly طبق آموزه های خود متن، بجای اینکه قبل از فعل اصلی بیاید، بعد از آن آمده است؟!
  باز هم بابت زحمتی که در ارائه این مطالب صرف کردید سپاسگزارم.

  1. سلام دوست عزیز. خوشحالیم که براتون مفید بوده و ممنون از اینکه با ما همراه هستید.
   در مورد سوال شما توجه داشته باشید که در این مثال hardly به همراه any آمده.
   توضیحات زیر به شما کمک میکند:

   We usually put hardly in mid position, between the subject and the main verb, or after the modal verb or first auxiliary verb, or after main verb be:
   My piano lesson is on Monday, and I’ve hardly played it this week.
   I can hardly wait.
   There were hardly any tourists.
   When hardly is modifying either the main verb or the following noun, we can put it directly before the verb or before the noun phrase:
   She hardly had any sleep. or She had hardly any sleep.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

کارنامه و نظرات شاگردان

آموزش آیلتس

آموزش تافل

آموزش دولینگو

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید