کلاس های آمادگی آزمون زبان استاد اسدبیگی در تهران

تافل هوم ادیشن TOEFL Home Edition دولینگو Duolingo آی تپ iTEP جی آر ای GREتضمینی استاد اسدبیگی در تهران

کلاس آنلاین آیلتس تافل و دولینگو​ استاد اسدبیگی

جمله واره یا Clause چیست ? – انواع جمله واره یا Clause

جمله واره یا Clause چیست؟

یک جمله واره یا Clause از یک نهاد و گزاره تشکیل یافته است. به عبارت دیگر, داری یک فاعل و یک فعل است.

یک جمله واره به ما می گوید که شخصی یا چیزی (نهاد) به حالتی بوده/هست یا فعلی را به انجام رسانده/ خواهد رساند (گزاره).

نهاد اغلب یک اسم یا ضمیر است و گزاره حداقل دارای یک فعل است. در گزاره غیر از فعل امکان وجود بخش های دیگر مانند مفعول، صفت و … نیز وجود دارد.

جمله واره ها یا Clause ها میتوانند به دو صورت مختلف به کار روند:

1: جمله واره مستقل یا پایه (independent Clause) که به تنهایی یک جمله است و معنی کاملی دارد.

2: جمله واره وابسته یا پیرو (dependent Clause) که به تنهایی نمی تواند به کار رود و معنی آن با جمله واره مستقل تکمیل میشود.

کلیک کنید: دانلود رایگان منابع و نمونه سوالات آیلتس :کلیک کنید

کلیک کنید: دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های انگلیسی :کلیک کنید

به مثال زیر توجه کنید:

I’d like to go out although it is a bit late

اگر چه کمی دیر شده است, اما دوست دارم بیرون بروم.

 در مثال بالا “I’d like to go out” جمله واره مستقل و “although it is a bit late” جمله واره وابسته است.

 جمله واره ها یا Clause ها انواع مختلفی دارند شامل:

1. جمله واره اسمی (noun clause)

2. جمله واره قیدی (adverb clause)

3. جمله واره وصفی (adjective clause)

**********************************

جمله واره های اسمی (noun clause):

جمله واره اسمی یا noun clause یک جمله واره وابسته یا پیرو است. جمله واره اسمی کار یک اسم را انجام میدهد بنابراین میتواند فاعل یا مفعول جمله واقع شود.

۱: جمله واره اسمی به عنوان فاعل:

His discovery was important.

کشف او مهم بود.

His discovery یک اسم است و فاعل جمله میباشد.

What he discovered was important.

آنچه او کشف کرد مهم است.

What he discovered (آنچه او کشف کرد) یک جمله واره اسمی است و فاعل جمله میباشد.

جمله واره فوق دارای فاعل و فعل was است.

۲: جمله واره اسمی به عنوان مفعول:

People believed his discovery.

مردم کشف او را باور کردند.

His discovery اسم است و مفعول فعل believe میباشد.

People believed what he discovered.

مردم آنچه که او کشف کرد را باور کردند.

What he discovered یک جمله واره اسمی است و نقش مفعولِ فعل believed را دارد.

جمله واره های اسمی با یکی از کلمات زیر شروع میشوند:

Whatever =هر آنچه ، هر چیزی که

Where = کجا

When = چه موقع

How = چطور

Whom = چه کسی را

What = چه، آنچه

Whoever =هر که، چه کسی

Whose =مال چه کسی

Which =کدام، چه

Whichever = هرکدام، هر یک

Whether = آیا

If = اگر، آیا

That =که

نکات مهم:

۱- جمله واره اسمی مرجع اسمی نیست (اسمی قبل از آن وجود ندارد) و خود نقش اسم را ایفا میکند.

۲- جمله واره های اسمی با یکی از کلمات پرسشی مانند (چه کسی) Who، (چرا) Why، (چطور) How، (مال چه کسی) Whose و … شروع میشوند. چون این کلمات در وسط جمله نقش کلمات ربط را دارند، بنابراین دیگر حالت پرسشی ندارند و لازم است بعد از آن ها فاعل به کار رود، زیرا جمله باید از حالت پرسشی خارج شود. در واقع جمله واره اسمی باید با اسم یا ضمیر شروع شود. مثال:

A: What did he discover?

B: I don’t know what he discovered.

الف: او چه چیزی را کشف کرد؟

ب: من نمیدانم او چه چیزی را کشف کرد.

A: How did he discover it?

B; I’m not certain how he discovered it.

الف: او چطور آن را کشف کرد؟

ب: مطمئن نیستم او چطور آن را کشف کرد.

A: Whose discovery is that?

B: It is not certain whose discovery that is.

الف: آن کشف چه کسی است؟

ب: معلوم نیست آن کشف چه کسی است.

A: What did he discover?

B: What he discovered is not certain.

الف: او چه چیزی را کشف کرد؟

ب: آن چه او کشف کرد مشخص (معلوم) نیست.

توجه: What he discovered، فاعل جمله است.

۳- قبل از جمله واره های اسمی از کاما (ویرگول) استفاده نمیشود. مثال:

Everybody realized that I was a foreigner.

همه فهمیدند که من خارجی هستم.

جمله واره های اسمی که با whether یا if شروع میشوند:

هرگاه جمله پرسشی با فعل کمکی (do, did, will, …) شروع شود، هنگام تبدیل آن به جمله واره اسمی از whether یا if به معنی آیا استفاده میشود. مثال:

A: Will they come?

B: He wonders if they will come.

الف: آیا آنها خواهند آمد؟

ب: او نمیداند (آیا) آن ها می آیند یا نه.

A: Did they believe him?

B: I don’t know whether they believed him / I don’t know if they believed him.

الف: آیا آنها حرف او را باور کردند؟

ب: نمی دانم آیا آنها حرف او را باور کردند یا نه.

جمله واره های اسمی که با that شروع میشوند:

در جمله هایی که بیانگر واقعیت هستند، در آغاز جمله واره اسمی از that استفاده میشود. مثال:

The word is round.

زمین گرد است.

We know that the word is round.

ما میدانیم که زمین گرد است.

توجه: That the word is round، مفعول فعلِ Know است.

غالبا کلمه that از جمله واره اسمی حذف میشود. برای مثال:

We know the world is round

ما میدانیم زمین گرد است.

وقتی جمله واره اسمی فاعلِ جمله است، نمیتوان that را حذف کرد. برای مثال:

That the world is round is a fact.

این که زمین گرد است یک واقعیت است.

نکته مهم:

یک جمله واره اسمی باید یک فاعل و یک فعل داشته باشد. وقتی جمله واره اسمی، مفعول یا فاعلِ جمله است، در جستجوی یک فاعل و یک فعل باشید.

نکته مهم:

معمولا that با افعال زیر به کار میرود:

Know = دانستن

Think = فکر کردن

Hope = امیدوار بودن

Believe = باور کردن، معتقد بودن

Guess = حدس زدن

Imagine = تصور کردن

مثال:

They believe (that) this is true.

آنها معتقدند که این حقیقت دارد.

I hope (that) he will arrive on time.

من امیدوارم که او سر وقت برسد.

**********************************

جمله واره وصفی (Adjective clause):

جمله واره یا Clause وصفی دارای یک فاعل و یک فعل است. جمله واره یا Clause وصفی یک جمله واره پیرو یا وابسته است و باید به یک جمله واره اصلی یا مستقل وصل شود. جمله واره وصفی نقش صفت را دارد و اسم قبل از خودش را توصیف میکند. جمله واره های وصفی یا Adjective clause با ضمایر موصولی مانند who, whom, whose, which, that یا قیدهای موصولی مانند when, where شروع میشوند.

مثال ها:

فعل + who + فاعل (انسان)

The boy who is playing the guitar is my brother.

پسری که گیتار میزند برادر من است.

فاعل + whom + فاعل (انسان)

The girl whom I saw was clever.

دختری را که من دیدم زرنگ بود.

اسم + whose + اسم

The boy whose book is lost is going to buy another one.

پسری که کتابش گم شده است، تصمیم دارد کتاب دیگری بخرد.

توجه: برای نشان دادن مالکیت غیرانسان، عبارت of which بعد از دو اسم طبق الگوی زیر به کار میرود:

Of which + اسم + اسم

The book the cover of which is blue is mine.

کتابی که جلدش آبی است مال من است.

(حالت فاعلی)

فعل + which + فاعل (غیرانسان)

(حالت مفعولی)

فاعل + which + مفعول (غیرانسان)

The pencil which is on the desk is not good.

مدادی که روی میز تحریر است خوب نیست.

The book which I bought was interesting.

کتابی که خریدم جالب بود.

فعل + that + انسان / شی ء

فاعل + that + انسان / شی ء

He’s the person that sold me the car.

او شخصی است که اتومبیل را به من فروخت.

The Apache is a tribe that I will research.

آپاچی قبیله ای است که در مورد آن تحقیق خواهم کرد.

نکته مهم : معمولا اگر ضمیر موصولی قبل از فعل قرار گیرد، حالت فاعلی خواهد داشت و چنانچه قبل از فاعل قرار گیرد، حالت مفعولی خواهد داشت:

فعل + ضمیر موصولی (حالت فاعلی)

فاعل + ضمیر موصولی (حالت مفعولی)

در جمله اول that حالت فاعلی دارد چون قبل از فعل (Sold) قرار گرفته است. در جمله دوم that حالت مفعولی دارد چون قبل از فاعل (I) قرار گرفته است.

Where + مکان

The room where I live is small.

اتاقی که در آن زندگی میکنم کوچک است.

توجه: به جای where میتوان از in which به معنی : که در آن، استفاده کرد.

The room in which I live is small.

اتاقی که در آن زندگی میکنم کوچک است.

When + زمان

Can you suggest a time when it will be convenient to meet?

میتوانید زمانی را پیشنهاد کنید که برای ملاقات مناسب است؟

**********************************

جمله واره قیدی ( Adverbial Clause )

جمله واره یا Clause قیدی یک جمله واره پیرو یا وابسته است و دارای یک فاعل و یک فعل می باشد. جمله واره قیدی Adverbial Clause ، همان گونه که از نام آن بر می آید، نقش قیدی دارد.

یادآوری: جمله واره ها Clause ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

مستقل (Independent)

وابسته (Dependent)

مثال:

I hurried because I was late.

من عجله کردم چون دیرم شده بود.

در این مثال I hurried جمله واره مستقل و I was late  جمله واره وابسته است.

در بسیاری از موارد می توان برای تاکید جای جمله واره قیدی و جمله واره اصلی را عوض کرد. در جمله زیر جمله واره قیدی قبل از جمله واره اصلی قرار گرفته است.

Although she was tired, she went to work.

گرچه خسته بود، سرکار رفت.

در این جمله، Although she was tired جمله واره قیدی Adverbial Clause و She went to work جمله مستقل (اصلی) است.

کلیک کنید: دانلود رایگان منابع و نمونه سوالات آیلتس :کلیک کنید

کلیک کنید: دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های انگلیسی :کلیک کنید

نکته: البته اگر جمله واره قیدی قبل از جمله واره اصلی قرار گیرد بین آن دو معمولا از کاما (ویرگول) استفاده می شود.

When Arash opened the door, Ashkan was reading a newspaper

=

Ashkan was reading a newspaper when Arash opened the door.

وقتی آرش در را باز کرد، اشکان مشغولِ خواندن روزنامه بود.

جمله واره های قیدی Adverbial Clause با کلماتی مانند:

after (بعد از)

before (قبل از)

as (مثل، همچون، همان طور)

as if (گویی، مثل اینکه)

because (چون که)

since (از آن جا که، چون که)

although (اگرچه)

in spite of (علی رغم، با وجود)

yet (با وجود این، با این همه، اما)

شروع می شوند.

مثال ها:

Do as your mother says.

همان طور که مادرت می گوید عمل کن.

It looks as if it’s going to rain.

مثل این که می خواهد باران بیاید.

Since it’s your birthday, I’ll give you a present.

چون روز تولد شماست، یک هدیه به شما خواهم داد.

منبع: آموزش سریع نکات ویژه آیلتس – تالیف: عبدالله قنبری

 کلیک کنید👈 اگر به دنبال کسب نمره بالا و موفقیت در آزمون آیلتس IELTS هستید 👉 کلیک کنید

نمایش ویدیو درباره کلاس تافل آیلتس دولینگو آنلاین استاد اسدبیگی

45 دیدگاه دربارهٔ «جمله واره یا Clause چیست ? – انواع جمله واره یا Clause»

 1. وااااااااااااااااااقعااااااااااا عالییییییییییی سپاس گزارم اصلا clauseها رو بلد نبودم ولی یاد گرفتم واقعا ممنونم BIG￿￿￿LIKE 👍👍👍👍👍👍👍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ لطفا اگه خوندین به جیمیلم پیام بدید

 2. خیلی عالی بود؛ برای امتحانم به هر کتابی که داشتم سر زدم ولی هیچکدوم مثل شما خوب و کامل و واضح توضیح نداده بود. Tanx a lot

 3. سلام برای یاد گرفتن گرامر ترجمه متن انگلیسی چه کتابی بخوایم که همه چیز رو اموزش بده برای ترجمه

 4. با سلام من خیلی دوست داشتم مطالب را برای امتحانم داشته باشم اما اجازه کپی نداریم لطفا به این مسئله نیز رسیدگی کنید یا دکمه پرینت قرار دهید باتشکر از مطالب عالیتون

 5. سلام بسیار کاربردی بود. سپاسگزارم
  آیا در جمله واره ها امکان معکوس شدن جمله هم وجود داره؟

 6. خیلی عالی بود ،ولی برای بهتر و بهتر شدنش کاش نمودار درختی تور بود تا راحت میشد باهم هم مقایسه مرد مپارد رو😍

 7. سلام
  من از افغانستان استم چند روزی میشد پشت ای بخش از گرامر میگشتم ولی پیدایش نمیکردم و واقعا تشکر بسیار برم کمک کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

کارنامه و نظرات شاگردان

آموزش آیلتس

آموزش تافل

آموزش دولینگو

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید