آرشیو تگها: "زبان انگلیسی"

اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی و مثال English Idioms اصطلاح

ادامه متن »

اشتباهات رایج انگلیسی – common mistakes در هنگام صحبت به انگلیسی

ادامه متن »

عبارات انگلیسی در مکالمه با معنی فارسی – بخش سوم

ادامه متن »

جمله واره یا Clause چیست ? – انواع جمله واره یا Clause

ادامه متن »

معنی work out – کاربردهای فعل عبارتی work out همراه با مثال – Phrasal verb work out

ادامه متن »

جملات شرطی در زبان انگلیسی – Conditional sentences

ادامه متن »

قول دادن به انگلیسی

ادامه متن »

مکالمات تلفنی انگلیسی – عبارات و جملات پرکاربرد در مکالمات تلفنی انگلیسی

ادامه متن »

فعل لازم و متعدی در انگلیسی – افعال Intransitive و Transitive & Intransitive verbs – Transitive

ادامه متن »

فعل لازم و متعدی در انگلیسی – افعال Intransitive و Transitive & Intransitive verbs – Transitive

ادامه متن »

قیدهای تکرار در انگلیسی – Adverbs of frequency

ادامه متن »

پیشوند Prefix – انواع پیشوندها Prefixes در زبان انگلیسی

ادامه متن »

عبارات کاربردی انگلیسی با معنی فارسی و مثال (بخش ۲)

ادامه متن »

Common Mistakes خطاهای رایج فارسی زبانان در زبان انگلیسی (بخش دوم)

ادامه متن »

کاربرد So too Neither Either – معانی و موارد استفاده

ادامه متن »

مکالمه تلفنی انگلیسی با معنی فارسی – مکالمات تلفنی به انگلیسی

مکالمه تلفنی انگلیسی با معنی

ادامه متن »

مکالمات انگلیسی با معنی فارسی – مکالمه انگلیسی با ترجمه

ادامه متن »

پیشنهاد کمک به انگلیسی – Offering help

ادامه متن »

سرزنش کردن به زبان انگلیسی – Scolding – Reprimanding

ادامه متن »

اشتباهات رایج Common Mistakes فارسی زبانان در انگلیسی (بخش اول)

ادامه متن »
error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید