کلاس های آمادگی آزمون زبان استاد اسدبیگی در تهران

تافل هوم ادیشن TOEFL Home Edition دولینگو Duolingo آی تپ iTEP جی آر ای GREتضمینی استاد اسدبیگی در تهران

کلاس آنلاین آیلتس تافل و دولینگو​ استاد اسدبیگی

English Quotes جملات زیبای انگلیسی با معنی فارسی

English Quotes جملات زیبای انگلیسی

English Quotes جملات زیبای انگلیسی

English Quotes جملات زیبای انگلیسی

English Quotes جملات زیبای انگلیسی

English Quotes جملات زیبای انگلیسی

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.

Albert Einstein

دو چیز بی انتهاست، جهان هستی و حماقت بشر، و من در مورد اولی مطمئن نیستم.

آلبرت آینشتین

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Life is really simple, but we insist on making it complicated.

Confucius

زندگی واقعا ساده است، اما ما اصرار داریم آن را پیچده کنیم.

کنفوسیوس

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Know yourself! Understand yourself! Correct yourself!

خود را بشناس! خود را درک کن! خود را اصلاح کن!

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

If you can’t do anything about it, then let it go. Don’t be a prisoner to things you can’t change.

اگر نمی توانی کاری درباه اش انجام دهی، رهایش کن. زندانی چیزهایی که نمیتوانی تغییر دهی نباش.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Courage is knowing what not to fear.

شهامت آن است که بدانی از چه چیز نباید ترسید.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Friendship is always a sweet responsibility. Never an opportunity.

دوستی همیشه یک مسئولیت شیرین است و هرگز یک موقعیت نیست.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Don’t let anyone rent a space in your head, unless they’re a good tenant.

به هیچکس اجازه نده فضایی را در سرت اجاره کند، مگر اینکه مستاجر خوبی باشد.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony.

شادی زمانی است که آنچه فکر میکنی، آنچه میگویی و آنچه انجام می دهی در هماهنگی هستند.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

When my absence doesn’t alter your life, then my presence has no meaning in it.

وقتی غیبت من زندگیت را تغییر نمیدهد، بنابراین حضورم معنایی ندارد.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Always try to be a little kinder than is necessary.

همیشه تلاش کن اندکی از آنچه لازم است، مهربان تر باشی

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

کلیک کنید: دانلود رایگان منابع و نمونه سوالات آیلتس :کلیک کنید

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Maturity is not when we start speaking big things… it is when we start understanding small things.

بلوغ زمانی نیست که ما شروع به گفتن حرف های بزرگ میکنیم، بلکه زمانی است که شروع به فهمیدن چیزهای کوچک میکنیم.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

If light is in your heart, you will find your way home.

اگر در دلت نور باشد، راهت را به سوی خانه پیدا خواهی کرد.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity.

به رویاها اعتماد کن، چرا که دروازه ابدیت در آنها پنهان است.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Never look down somebody unless you’re helping him up.

هیچگاه از بالا به کسی نگاه نکن، مگر آنکه بخواهی به او کمک کنی که برخیزد.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

You and I are more than pronouns.

تو و من چیزی بیشتر از ضمیر هستیم.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

A beautiful life begins with a beautiful mind.

یک زندگی زیبا با یک ذهن زیبا آغاز میشود.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Children must be taught how to think, not what to think.

باید به کودکان آموزش داد که چگونه فکر کنند نه اینکه به چه فکر کنند.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

People cry, not because they’re weak. It’s because they’ve been strong for too long.

افراد گریه میکنند نه به این خاطر که ضعیف هستند، بلکه به این دلیل که برای مدت طولانی قوی بوده اند.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

It is hard to fly when something is weighing you down.

وقتی سنگینی چیزی تو را به پایین میکشد، پرواز کردن سخت است.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Don’t forget: beautiful sunsets need cloudy skies.

فراموش نکن: غروب های زیبا نیازمند آسمان های ابری هستند.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

You never know how strong you are until being strong is your only choice.

هیچوقت نمی فهمی که چقدر قوی هستی تا وقتی که قوی بودن تنها گزینه ای باشه که داری.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

One of the best lessons you can learn in life is to master how to remain calm.

یکی از بهترین درس هایی که میتوانی در زندگی یاد بگیری این است که بدانی چگونه همیشه آرام باشی.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Smile and the world smiles with you, cry and you cry alone.

وقتی میخندی تمام دنیا با تو میخندد، اما وقتی گریه میکنی تو تنهایی

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

The first to apologize is the bravest. the first to forgive is the strongest. the first to forget is the happiest.

کسی که اول عذرخواهی میکند، شجاع ترین است. کسی که اول میبخشد، قوی ترین است. کسی که اول فراموش میکند، خوشبخت ترین است.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

If you had the power to read the minds of the people around you, you would lose more than half of them.

اگر این قدرت را داشتی که ذهن آدم های اطرافت را بخوانی، بیش از نیمی از آنها را از دست میدادی.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

I am convinced that hardest language to speak for some is the TRUTH.

متقاعد شده ام که سخت ترین زبان برای بعضی ها زبان راستگویی ست.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

I get the best feeling in the world when you say hi or even smile at me because I know, even if its just for a second, that I’ve crossed your mind.

بهترین احساس زمانی به من دست میدهد که به من سلام میکنی یا لبخندی میزنی، حتی اگر برای ثانیه ای، زیرا میفهمم که لحظه ای به ذهنت خطور کرده ام.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

The liar’s punishment is not in the least that he is not believed, but that he cannot believe anyone else.

-George Bernard Shaw-

مجازات آدم دروغگو این نیست که کسی باورش نمیکند بلکه این است که خودش نمی تواند حرف کسی را باور کند.

-جورج برنارد شاو-

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

If I could give you one thing in life, I would give you the ability to see yourself through my eyes, only then would you realize how special you are to me.

اگر میتوانستم در زندگی یک چیز به تو بدهم، توانایی دیدن خودت از درون چشمانم را میدادم، تنها در آن زمان متوجه میشدی که چقدر برای من خاص هستی.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Let your smile change the world, but don’t let the world change your smile.

بگذار لبخندت دنیا را تغییر دهد، اما اجازه نده که دنیا، لبخندت را تغییر دهد.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.

-Albert Einstein-

کسی که هیچگاه اشتباه نکرده، هرگز چیز جدیدی را امتحان نکرده است.

-آلبرت آینشتاین-

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

The most important thing a father can do for his children is to love their mother.

مهم ترین کاری که یک پدر برای فرزندانش میتواند انجام دهد، دوست داشتن مادرشان است.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Don’t waste your time with explanations; people only hear what they want to hear.

-Paulo Coelho-

وقتت رو با توضیح دادن هدر نده، آدم ها فقط چیزی رو میشنون که خودشون بخوان

-پائولو کوئیلو-

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Don’t let anyone treat you badly because you’re scared of losing them.

به خاطر اینکه می ترسی کسی رو از دست بدی، اجازه نده باهات بد رفتاری کنه.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

If you succeed in cheating someone, don’t think that the person is a fool. Realize that the person trusted you much more than you deserved.
اگر موفق شدید کسی را فریب دهید او را احمق تصور نکنید. بدانید که او بیش از آن چه لایق آن بوده اید به شما اعتماد کرده است

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Never make permanent decisions based on temporary feelings

هرگز بر اساس احساسات زودگذر، تصمیمات

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Don’t ever mistake my silence for ignorance, my calmness for acceptance, or my kindness for weakness

هرگز سکوتم را با نادانی‌، آرامشم را با رضایت، و مهربانیم را با ناتوانی، اشتباه مگیر.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

It doesn’t matter how many resources you have, if you don’t know how to use them, it will never be enough

مهم نیست چقدر امکانات در اختیار دارید . اگر ندانید چگونه از آنها استفاده کنید، هیچگاه کافی نخو اهند بود.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Be so busy improving yourself that you have no time to criticize others

بقدری مشغول اصلاح خودت باش که فرصتی برای نقد دیگران نداشته باشی.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Love is not finding someone to live with. It’s finding someone you can’t live without

عشق پیدا کردن کسی که با او زندگی کنی نیست. پیدا کردن کسی هست که بدون او نتوانی زندگی کنی

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Be a good person but don’t waste time to prove it
آدم خوبی باش اما وقتت رو برای اثباتش تلف نکن

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

You are the only reason for the smile on my face

تو تنها دلیلِ لبخند روی صورت منی

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Life doesn’t get easier, you just get stronger!

زندگی آسون تر نمیشه، تو قوی تر میشی

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Nothing and nobody in life is as loyal and everlasting as the fat around your waist

هیچ چیزی و هیچ کسی توی زندگی مثل چربی دور شکم وفادار و ماندگار نیست

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

The happiest couples never have the same character. They have the best understanding of their differences

خوشبخت ترین زوج ها هرگز شخصیت یکسانی ندارند. آنها درک درستی از تفاوت هایشان دارند

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

You’re my heaven. But maybe I’m your hell

تو بهشت منی. اما شاید من جهنم تو اَم.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Never underestimate the power of stupid people in large groups.

هیچوقت قدرت گروه بزرگی از احمق ها رو دست کم نگیر

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

There is no coming to consciousness without pain

هیچ آگاه شدنی بدون درد نیست

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.
در گذشته ، باهوش و با استعداد بودم و ميخواستم دنيا را تغيير دهم. امروز عاقل هستم و دارم خودم را تغيير ميدهم.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

I can’t promise to fix all your problems but I can promise you that you won’t have to face them all alone.

من نمی توانم قول بدهم که تمام مشکلاتت را حل می کنم، اما می توانم قول بدهم دیگر به تنهایی با آن ها مواجه نمی شوی.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

5 things to quit right now:
1- Trying to please everyone.
2- Fearing change.
3- Living in the past.
4- Putting yourself down
5- Overthinking . .

پنج چیزی که همین الان باید متوقف کنید:
1- راضی نگه داشتن همگان
2- ترس از تغییر
3- زندگی کردن در گذشته
4- کم ارزش کردن خودتان
5- فکر کردن بیش از حد

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Waiting is a sign of true love and patience. anyone can say “I love you”, but not everyone can wait and prove it’s true.
انتظار نشانه ای از عشق واقعی و صبر و شکیبایی است. هر کسی میتواند بگوید “دوستت دارم” ولی هرکسی نمیتواند بماند و آن را ثابت کند.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Before you diagnose yourself with depression or low self-esteem, first make sure you are not, in fact, just surrounded by assholes.

قبل از اینکه تشخیص بدی افسرده هستی یا عزت نفس پایینی داری؛ اول مطمئن شو که آدمهای عوضی اطرافت رو محاصره نکردند. .

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

کلیک کنید: دانلود رایگان منابع و نمونه سوالات آیلتس :کلیک کنید

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

A bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking, because her trust is not on the branch but on its own wings. Always Believe in Yourself.

پرنده ای که روی درخت میشینه هرگز نگران شکستنِ شاخه نیست، چون او به بال هایش متکی هست نه به شاخه… همیشه خودت رو باور داشته باش…!.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

It’s better to be hated for what you are, than to be loved for what you’re not.

بهتر است برای آنچه که هستی از تو متنفر باشند تا برای آنچه که نیستی، دوستت بدارند.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

When someone truly cares about you, they make an effort, not an excuse.

وقتی کسی واقعا بهت اهمیت بده، واست تلاش میکنه، نه اینکه دنبال بهونه باشه.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

The darkest nights produce the brightest stars.

تاریک ترین شبها ؛ روشن ترینِ ستارگان را هویدا میسازد.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Stress, anxiety and depression are caused when we are living to please others.

استرس، اضطراب و افسردگی زمانی ایجاد میشوند که ما برای رضایت دیگران زندگی می کنیم.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Today is the first day of the rest of your life. Make the rest of your life, the best of your life. .

امروز اولین روز از باقی زندگیت است؛ بقیه زندگیت را بهترینِ زندگیت بکن.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

The Best Apology Is Changed Behavior.

 بهترین عذرخواهی، تغییر رفتار است

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Nearly all men can stand adversity, but if you want to test man’s character

تقریبا هر انسانی می تواند فلاکت را تحمل کند, ولی اگر می خواهید شخصیت انسان را محک زنید به او قدرت بدهید

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

When you care for someone more than they deserve, you get hurt more than you deserve.

وقتی به کسی بیشتر از لیاقتش اهمیت میدهی، بیشتر از اون چه که حقت باشه، ضربه میخوری

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

The best way to avoid disappointment is not to expect anything from anyone.

بهترین راه برای اجتناب از ناامیدی، این است که توقع هیچ چیزی رو از هیچکسی نداشته باشیم

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

And in the end all I learned was how to be strong alone.

و در پایان ، تنها چیزی که آموختم این بود که چگونه در عین تنهایی ، قوی باشم

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

کلیک کنید: دانلود رایگان منابع آموزش انگلیسی :کلیک کنید

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

My scars show pain and suffering, but they also show my will to survive. They’re part of my history.

زخم هاي من نشان دهنده درد و رنج هستند، ولي اشتياق من به زنده ماندن را نیز نشان ميدهند. آنها بخشي از تاريخ زندگي من هستند.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

****جهت دریافت فایل word این پست (English Quotes جملات زیبای انگلیسی) روی لینک زیر کلیک کنید****

English-Quotes-جملات-زیبای-انگلیسی.docx (1433 دانلود ها)

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

***هدیه ویژه سایت به شما: جهت دریافت فایل pdf شامل ۹۵ اصطلاح کاربردی انگلیسی همراه با معنی و مثال روی لینک زیر کلیک کرده و به صورت رایگان دانلود کنید***

اصطلاحات-کاربردی-انگلیسی-با-معنی-و-مثال-فارسی.pdf (22201 دانلود ها)

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

نمایش ویدیو درباره کلاس تافل آیلتس دولینگو آنلاین استاد اسدبیگی

56 دیدگاه دربارهٔ «English Quotes جملات زیبای انگلیسی با معنی فارسی»

 1. سلام دستتون درد نکنه. خیلی به دردم خورد. فایل اصطلاحاتی هم که گذاشتید واقعا مفید و کاربردی بود . کلا کارتون حرف نداره ادامه بدید

 2. بسیار مفید وتاثیرگزار بود مخصوصا جملع انیشتین درباره اشتباهات . به نظرم این جمله به خیلی ها امید واری میده مثل کسی مثل من که در زندگیم اشتباهات زیادی کردم.

 3. خیلی خوب بود ممنونم از شما بابت این جملات زیبا واقعا قشنگ بودن مخصوصا اون جمله که میگه بالبخندت دنیارو تغییر بده ونزار دنیا لبخندتو تغییر بده …سعی کنیم همیشه لبخند بزنیم پس😊☺

 4. بازتاب: زیبا جمله – رادیو موزیک – دانلود آهنگ جدید

 5. بازتاب: متن کوتاه زيبا – رادیو موزیک – دانلود آهنگ جدید

 6. بازتاب: متن کوتاه زيبا براي خواهر – رادیو موزیک – دانلود آهنگ جدید

 7. بازتاب: متن انگلیسی برای پروفایل همراه ترجمه – بلاگ توپ

 8. خیلی عالی و فوق العاده بود . واقعا دستتون درد نکنه
  دنیایم را میدهم برای لبخندت ، هراسی نیست ، شاد که باشی دوباره دنیا از آن من است به انگلیسی چی میشه
  ممنون میشم اگه بگید

 9. ای کاش بجای مطالب بی ارزش و وقت گیر کتابهای اجتماعی و… درسی 😤از این نکانت آموزنده بزارن ک مردم قانون زندگی رو یاد بگیرن🎀زور سپاس👍🌹

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط

کارنامه و نظرات شاگردان

آموزش آیلتس

آموزش تافل

آموزش دولینگو

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید