کلاس های آمادگی آزمون زبان استاد اسدبیگی در تهران

تافل هوم ادیشن TOEFL Home Edition دولینگو Duolingo آی تپ iTEP جی آر ای GREتضمینی استاد اسدبیگی در تهران

کلاس آنلاین آیلتس تافل و دولینگو​ استاد اسدبیگی

دولینگو نمونه سوالات پاسخ – موفقیت تضمینی در دولینگو Duolingo

دولینگو نمونه سوالات پاسخ

دولینگو نمونه سوالات پاسخ – موفقیت تضمینی در دولینگو Duolingo

در ادامه نمونه سوالات یک تست کامل دولینگو Duolingo را به همراه پاسخ سوالات مشاهده می کنید

موفقیت تضمینی در دولینگو اگر موفق به قبولی در آزمون دولینگو Duolingo   نشده اید ما به شما کمک میکنیم. با شماره 09194231954 یا 77832281-021 تماس بگیرید.

تافل آنلاین Home Edition جهت شرکت در کلاس های آنلاین و خصوصی تافل، آیلتس، دولینگو و جی آر ای استاد اسدبیگی با شماره 09194231954 یا 77832281-021 تماس بگیرید.

سوال ۱: دولینگو نمونه سوالات پاسخ

مدت زمان پاسخ دهی: ۶۰ ثانیه

در این سوال باید کلمات واقعی و معنادار انگلیسی را بین گروهی از کلمات مشخص کنید

Read and select the real English words

aduseammockapplicationperfoldsbunchperium
lathapreluctantdrighttraceheest
persenetremedysildapplytapitypervity

پاسخ سوال ۱:‌

کلمات واقعی انگلیسی این گروه شامل:

Application – Reluctant – Remedy – Bunch – Trace – Apply

aduseammockapplicationperfoldsbunchperium
lathapreluctantdrighttraceheest
persenetremedysildapplytapitypervity
نمونه پاسخ به سوال کلمات واقعی دولینگو

سوال ۲:

مدت زمان پاسخ دهی: ۲۰ ثانیه

در این سوال باید جمله زیر را از روی نوشته بخوانید و صدایتان را ضبط کنید

Record yourself saying the statement below:

“I like either milk or sugar with my coffee, but not both.”

پاسخ سوال ۲:

سوال ۳:

مدت زمان پاسخ دهی: ۳ دقیقه

در این سوال باید حروف جا افتاده را در متن تایپ کنید

Type the missing letters to complete the text below

  The Olympic Games is an important international event featuring summer and winter sports. Sum – – – Olympic Ga – – – and Winter Olympic Games are he – – every fo – – years. Origi – – – – –, the ancient Olympic Games were he – – in Ancient Greece a – Olympia. The first ga – – – were i – 776 BC. Th – – were he – – every fo – – years un – – – the 6th century AD. The fi – – – “modern” Olympics happened i – 1896 in Athens, Greece.  

پاسخ سوال ۳:

The Olympic Games is an important international event featuring summer and winter sports. Summer Olympic Games and Winter Olympic Games are held every four years. Originally, the ancient Olympic Games were held in Ancient Greece at Olympia. The first games were in 776 BC. They were held every four years until the 6th century AD. The first “modern” Olympics happened in 1896 in Athens, Greece.

سوال ۴: دولینگو نمونه سوالات پاسخ

مدت زمان پاسخ دهی: ۹۰ ثانیه‌

گوش دادن به تلفظ کلمات و پیدا کردن کلمات واقعی و معنادار انگلیسی. شبیه به سوال ۱ است با این تفاوت که به جای خواندن (reading)، گوش دادن (listening) است.

فایل صوتی کلمات:

جهت شنیدن تلفظ کلمات به ترتیب روی آیکون پلی نوار زیر کلیک کنید

دولینگو تضمینی

پاسخ سوال ۴:

Word 1: stance  Word 2: flinged  Word 3: denial  
Word 4: correction  Word 5: terrify  Word 6: depact  
Word 7: agalition  Word 8: ansus  Word 9: specimen  

کلمات صحیح:

Word 1: stanceWord 3: denialWord 4: correctionWord 5: terrifyWord 9: specimen

سوال ۵:

مدت زمان پاسخ دهی:‌۶۰ ثانیه

جمله ای که در حال پخش است را گوش دهید و تایپ کنید.

Type the statement that you hear

فایل صوتی:

روی آیکون پلی روی نوار زیر کلیک کنید تا صدا را بشنوید (تا انتها گوش کنید، سه بار تکرار می شود)

شما طی آزمون این امکان را دارید که سه مرتبه صدا را بشنوید.

پاسخ سوال ۵:

There are thousands of robots doing a wide variety of tasks in hospitals.

تافل آنلاین Home Edition جهت شرکت در کلاس های آنلاین و خصوصی تافل، آیلتس، دولینگو و جی آر ای استاد اسدبیگی با شماره 09194231954 یا 77832281-021 تماس بگیرید.

موفقیت تضمینی در دولینگو اگر موفق به قبولی در آزمون دولینگو Duolingo   نشده اید ما به شما کمک میکنیم. با شماره 09194231954 یا 77832281-021 تماس بگیرید.

سوال ۶:

مثل سوال ۱

مدت زمان پاسخ دهی: ۶۰ ثانیه

در این سوال باید کلمات واقعی و معنادار انگلیسی را بین گروهی از کلمات مشخص کنید

Read and select the real English words

tessityrevisionunlialbufferremaindertrading
inkvicialhighwayurbactbreskbude
tracetrailerabsorbvislybornaldisturb

پاسخ سوال ۶:‌

کلمات واقعی انگلیسی این گروه شامل:

tessityrevisionunlialbuffer remainder trading
inkvicialhighway urbactbreskbude
trace trailer absorb vislybornaldisturb

revision – buffer – emainder – trading – ink – highway – trace – trailer – absorb – disturb

سوال ۷:

مثل سوال ۲

مدت زمان پاسخ دهی: ۲۰ ثانیه

در این سوال باید جمله زیر را از روی نوشته بخوانید و صدایتان را ضبط کنید

Record yourself saying the statement below:

“Both my parents are from Canada, but they both live in England now.”

پاسخ سوال ۷:

سوال ۸:

مثل سوال ۱ و ۶

مدت زمان پاسخ دهی: ۶۰ ثانیه

در این سوال باید کلمات واقعی و معنادار انگلیسی را بین گروهی از کلمات مشخص کنید

Read and select the real English words

wipeungodeputyundertopworthytoneside
paightinsertrefeerproodunheritinstallation
optimisticpletchrejectionrecistyieldcluffy

پاسخ سوال ۸:‌

کلمات واقعی انگلیسی این گروه شامل:

wipeungodeputyundertopworthytoneside
paightinsertrefeerproodunheritinstallation
optimisticpletchrejectionrecistyieldcluffy

wipe – deputy – worthy – insert – installation – optimistic – rejection – yield

سوال ۹:

مثل سوال ۴

مدت زمان پاسخ دهی: ۹۰ ثانیه‌

گوش دادن به تلفظ کلمات و پیدا کردن کلمات واقعی و معنادار انگلیسی. شبیه به سوال ۱ است با این تفاوت که به جای خواندن (reading)، گوش دادن (listening) است.

فایل صوتی کلمات:

جهت شنیدن تلفظ کلمات به ترتیب روی آیکون پلی نوار زیر کلیک کنید

دولینگو نمونه سوالات پاسخ

پاسخ سوال ۹:

Word 1: cue  Word 2: bresk  Word 3: somehow  
Word 4: capity  Word 5: era  Word 6: swind  
Word 7: boost  Word 8: linger  Word 9: implow  

کلمات صحیح:

Word 1: cue

Word 3: somehow

Word 5: era

Word 7: boost

Word 8: linger

موفقیت تضمینی در دولینگو اگر موفق به قبولی در آزمون دولینگو Duolingo   نشده اید ما به شما کمک میکنیم. با شماره 09194231954 یا 77832281-021 تماس بگیرید.

تافل آنلاین Home Edition جهت شرکت در کلاس های آنلاین و خصوصی تافل، آیلتس، دولینگو و جی آر ای استاد اسدبیگی با شماره 09194231954 یا 77832281-021 تماس بگیرید.

سوال ۱۰:

مثل سوال ۵

مدت زمان پاسخ دهی:‌۶۰ ثانیه

جمله ای که در حال پخش است را گوش دهید و تایپ کنید.

Type the statement that you hear

فایل صوتی:

روی آیکون پلی روی نوار زیر کلیک کنید تا صدا را بشنوید (تا انتها گوش کنید، سه بار تکرار می شود)

شما طی آزمون این امکان را دارید که سه مرتبه صدا را بشنوید.

پاسخ سوال ۱۰:

Educational methods include teaching, storytelling, discussions, and research.

سوال ۱۱:

مثل سوال ۵ و ۱۰

مدت زمان پاسخ دهی:‌۶۰ ثانیه

جمله ای که در حال پخش است را گوش دهید و تایپ کنید.

Type the statement that you hear

فایل صوتی:

روی آیکون پلی روی نوار زیر کلیک کنید تا صدا را بشنوید (تا انتها گوش کنید، سه بار تکرار می شود)

شما طی آزمون این امکان را دارید که سه مرتبه صدا را بشنوید.

پاسخ سوال ۱۱:

Many large university institutions are now starting to offer free online courses.

سوال ۱۲:

مثل سوال ۳

مدت زمان پاسخ دهی: ۳ دقیقه

در این سوال باید حروف جا افتاده را در متن تایپ کنید

Type the missing letters to complete the text below

  Physical exercise is recommended for management of mild depression a – – has a mode – – – – effect on symp – – – –. It is equiv – – – – – to the u – – of medications or psychological ther – – – – – for most peo – – –. In older peo – – –, it does app – – – to decrease depression.  

پاسخ سوال ۱۲:

Physical exercise is recommended for management of mild depression and has a moderate effect on symptoms. It is equivalent to the use of medications or psychological therapies for most people. In older people, it does appear to decrease depression.

سوال ۱۳:

مثل سوال ۱ و ۶ و ۸

مدت زمان پاسخ دهی: ۶۰ ثانیه

در این سوال باید کلمات واقعی و معنادار انگلیسی را بین گروهی از کلمات مشخص کنید

Read and select the real English words

DiverseFanSubleRidiculousUnfallBrap
UnnetsYeticAbileWreedDistinguishCafta
FamiliarZaterAppointmentUnitelyBostDetoxifer

پاسخ سوال ۱۳:‌

کلمات واقعی انگلیسی این گروه شامل:

DiverseFanSubleRidiculousUnfallBrap
UnnetsYeticAbileWreedDistinguishCafta
FamiliarZaterAppointmentUnitelyBostDetoxifer

Diverse – Fan – Ridiculous – Distinguish – Familiar – Appointment

سوال ۱۴:

مثل سوال ۵ و ۱۰ و ۱۱

مدت زمان پاسخ دهی:‌۶۰ ثانیه

جمله ای که در حال پخش است را گوش دهید و تایپ کنید.

Type the statement that you hear

فایل صوتی:

روی آیکون پلی روی نوار زیر کلیک کنید تا صدا را بشنوید (تا انتها گوش کنید، سه بار تکرار می شود)

شما طی آزمون این امکان را دارید که سه مرتبه صدا را بشنوید.

پاسخ سوال ۱۴:

Developments in technology and transportation infrastructure have made tourism more affordable.

سوال ۱۵:

مثل سوال ۳ و ۱۲

مدت زمان پاسخ دهی: ۳ دقیقه

در این سوال باید حروف جا افتاده را در متن تایپ کنید

Type the missing letters to complete the text below

  Electrical engineering has many subdisciplines, the mo – – popular of wh – – – are listed below. Although there are electrical engi – – – – – who focus exclu – – – – – – on one of these subdi – – – – – – – – –, many de – – with a combi – – – – – – of them. Sometimes cer – – – – fields, such as electronic engineering a – – career engineering, are consi – – – – – separate disciplines in their own right.  

پاسخ سوال ۱۵:‌

Electrical engineering has many subdisciplines, the most popular of which are listed below. Although there are electrical engineers who focus exclusively on one of these subdisciplines, many deal with a combination of them. Sometimes certain fields, such as electronic engineering and career engineering, are considered separate disciplines in their own right.

موفقیت تضمینی در دولینگو اگر موفق به قبولی در آزمون دولینگو Duolingo   نشده اید ما به شما کمک میکنیم. با شماره 09194231954 یا 77832281-021 تماس بگیرید.

تافل آنلاین Home Edition جهت شرکت در کلاس های آنلاین و خصوصی تافل، آیلتس، دولینگو و جی آر ای استاد اسدبیگی با شماره 09194231954 یا 77832281-021 تماس بگیرید.

سوال ۱۶:

مثل سوال ۴ و ۹

مدت زمان پاسخ دهی: ۹۰ ثانیه‌

گوش دادن به تلفظ کلمات و پیدا کردن کلمات واقعی و معنادار انگلیسی. شبیه به سوال ۱ است با این تفاوت که به جای خواندن (reading)، گوش دادن (listening) است.

فایل صوتی کلمات:

جهت شنیدن تلفظ کلمات به ترتیب روی آیکون پلی نوار زیر کلیک کنید

پاسخ سوال ۱۶:

Word 1: destall  Word 2: viable  Word 3: serial  
Word 4: disand  Word 5: expayer  Word 6: ward  
Word 7: envor  Word 8: manifest  Word 9: trauma  

کلمات صحیح:

Word 2: viable

Word 3: serial

Word 6: ward

Word 8: manifest

Word 9: trauma

سوال ۱۷:

مثل سوال ۵ و ۱۰ و ۱۱

مدت زمان پاسخ دهی:‌۶۰ ثانیه

جمله ای که در حال پخش است را گوش دهید و تایپ کنید.

Type the statement that you hear

فایل صوتی:

روی آیکون پلی روی نوار زیر کلیک کنید تا صدا را بشنوید (تا انتها گوش کنید، سه بار تکرار می شود)

شما طی آزمون این امکان را دارید که سه مرتبه صدا را بشنوید.

پاسخ سوال ۱۷:

Cultural globalization refers to the transmission of ideas, meanings, and values around the world.

سوال ۱۸:

مدت زمان پاسخ دهی: ۳ دقیقه

در این نوع سوال شما باید یک یا چند جمله در توصیف تصویری که مشاهده می کنید بنویسید.

Write one or more sentences that describe the image

دولینگو نمونه سوالات پاسخ

نمونه پاسخ سوال ۱۸:

توجه: این فقط یک نمونه است و پاسخ شما می تواند متفاوت از این نمونه و در عین حال صحیح باشد

This is a picture of a young woman shopping in supermarket. She is looking down at the large pile of ripe pineapples to her left. She might be trying to decide which one looks the best.

سوال ۱۹: دولینگو نمونه سوالات پاسخ

مثل سوال ۱ و ۶ و ۸ و ۱۳

مدت زمان پاسخ دهی: ۶۰ ثانیه

در این سوال باید کلمات واقعی و معنادار انگلیسی را بین گروهی از کلمات مشخص کنید

Read and select the real English words

JulicingKagredVariedDepictLagryConday
LamphaLarticBluderRelevanceBuctAbstract
WorthwhileBlikerFlourishCorionBrowserDelex

پاسخ سوال ۱۹:‌

کلمات واقعی انگلیسی این گروه شامل:

JulicingKagredVariedDepictLagryConday
LamphaLarticBluderRelevanceBuctAbstract
WorthwhileBlikerFlourishCorionBrowserDelex

 

سوال ۲۰:

مثل سوال ۲ و ۷

مدت زمان پاسخ دهی: ۲۰ ثانیه

در این سوال باید جمله زیر را از روی نوشته بخوانید و صدایتان را ضبط کنید

Record yourself saying the statement below:

“It ended in a draw, but it was a good game because both teams played well.”

پاسخ سوال ۲۰:

سوال ۲۱:

مثل سوال ۳ و ۱۲ و ۱۵

مدت زمان پاسخ دهی: ۳ دقیقه

در این سوال باید حروف جا افتاده را در متن تایپ کنید

Type the missing letters to complete the text below

  The term suburb commonly refers to an urban district on the outskirts of a city that grows more rapidly than its interior. The process o – suburbanization be – – – within t – – second quarter o – the nineteenth cen – – – –. The emer – – – – – of the industrial ci – – at that time was spurred lar – – – – by developments in trans – – – – – – – – –. Until th – – the typ – – – – city h – – been a com – – – – cluster of small buil – – – – -. People traveled primarily o – foot, and goods were moved by horse and cart.  

پاسخ سوال ۲۱:‌

The term suburb commonly refers to an urban district on the outskirts of a city that grows more rapidly than its interior. The process of suburbanization began within the second quarter of the nineteenth century. The emergence of the industrial city at that time was spurred largely by developments in transportation. Until then the typical city had been a compact cluster of small buildings. People traveled primarily on foot, and goods were moved by horse and cart.

سوال ۲۲:

مثل سوال ۲ و ۷ و ۲۰

مدت زمان پاسخ دهی: ۲۰ ثانیه

در این سوال باید جمله زیر را از روی نوشته بخوانید و صدایتان را ضبط کنید

Record yourself saying the statement below:

“The internet is down in my apartment, so I’m trying to fix it.”

پاسخ سوال ۲۲:

سوال ۲۳:

مثل سوال ۱ و ۶ و ۸ و ۱۳ و ۱۹

مدت زمان پاسخ دهی: ۶۰ ثانیه

در این سوال باید کلمات واقعی و معنادار انگلیسی را بین گروهی از کلمات مشخص کنید

Read and select the real English words

PulseOculinelyConspiracyStandedEppleRadar
ApplicableCrackPableSlashPerfulAbsent
OcanePalinConveyFlishSothingroct

پاسخ سوال ۲۳:‌

کلمات واقعی انگلیسی این گروه شامل:

PulseOculinelyConspiracyStandedEppleRadar
ApplicableCrackPableSlashPerfulAbsent
OcanePalinConveyFlishSothingroct

سوال ۲۴:

مثل سوال ۴ و ۹ و ۱۶

مدت زمان پاسخ دهی: ۹۰ ثانیه‌

گوش دادن به تلفظ کلمات و پیدا کردن کلمات واقعی و معنادار انگلیسی. شبیه به سوال ۱ است با این تفاوت که به جای خواندن (reading)، گوش دادن (listening) است.

فایل صوتی کلمات:

جهت شنیدن تلفظ کلمات به ترتیب روی آیکون پلی نوار زیر کلیک کنید

پاسخ سوال ۲۴:

Word 1: factly  Word 2: flep  Word 3: heatic  
Word 4: precision  Word 5: veteran  Word 6: spouse  
Word 7: hork  Word 8: invoke  Word 9: toxic  

موفقیت تضمینی در دولینگو اگر موفق به قبولی در آزمون دولینگو Duolingo   نشده اید ما به شما کمک میکنیم. با شماره 09194231954 یا 77832281-021 تماس بگیرید.

تافل آنلاین Home Edition جهت شرکت در کلاس های آنلاین و خصوصی تافل، آیلتس، دولینگو و جی آر ای استاد اسدبیگی با شماره 09194231954 یا 77832281-021 تماس بگیرید.

سوال ۲۵: دولینگو نمونه سوالات پاسخ

مثل سوال ۳ و ۱۲ و ۱۵ و ۲۱

مدت زمان پاسخ دهی: ۳ دقیقه

در این سوال باید حروف جا افتاده را در متن تایپ کنید

Type the missing letters to complete the text below

  Ronald Wilson Reagan was an American actor and politician. He w – – the 40th President of t – – United States fr – – January 20 1981 to January 20 1989. He w – – the 33rd Governor o – California fr – – 1967 t – 1975. Reagan was the 9th a – –13th Pres – – – – – of the Screen Actors Guild, from 1947 to 1952 and ag – – – from 1959 to 1960. Reagan was a movie, telev – – – – – and radio ac – – – before he be – – – his career in politics.  

پاسخ سوال ۲۵:‌

Ronald Wilson Reagan was an American actor and politician. He was the 40th President of the United States from January 20 1981 to January 20 1989. He was the 33rd Governor of California from 1967 to 1975. Reagan was the 9th and13th President of the Screen Actors Guild, from 1947 to 1952 and again from 1959 to 1960. Reagan was a movie, television and radio actor before he began his career in politics.

سوال ۲۶:

مثل سوال ۴ و ۹ و ۱۶ و ۲۴

مدت زمان پاسخ دهی: ۹۰ ثانیه‌

گوش دادن به تلفظ کلمات و پیدا کردن کلمات واقعی و معنادار انگلیسی. شبیه به سوال ۱ است با این تفاوت که به جای خواندن (reading)، گوش دادن (listening) است.

فایل صوتی کلمات:

جهت شنیدن تلفظ کلمات به ترتیب روی آیکون پلی نوار زیر کلیک کنید

پاسخ سوال ۲۶:

Word 1: resume  Word 2: vact  Word 3: toncle  
Word 4: outlet  Word 5: nest  Word 6: plirt  
Word 7: outlook  Word 8: resual  Word 9: ironic  

سوال ۲۷:

 مثل سوال ۱۸

مدت زمان پاسخ دهی: ۳ دقیقه

در این نوع سوال شما باید یک یا چند جمله در توصیف تصویری که مشاهده می کنید بنویسید.

Write one or more sentences that describe the image

دولینگو نمونه سوالات پاسخ

نمونه پاسخ سوال ۲۷:

توجه: این فقط یک نمونه است و پاسخ شما می تواند متفاوت از این نمونه و در عین حال صحیح باشد

This is a photo of two young children walking in an open field. They are holding hands and looking at the pretty pink flowers to their right. They might be brother and sister.

سوال ۲۸:

مثل سوال ۵ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۷

مدت زمان پاسخ دهی:‌۶۰ ثانیه

جمله ای که در حال پخش است را گوش دهید و تایپ کنید.

Type the statement that you hear

فایل صوتی:

روی آیکون پلی روی نوار زیر کلیک کنید تا صدا را بشنوید (تا انتها گوش کنید، سه بار تکرار می شود)

شما طی آزمون این امکان را دارید که سه مرتبه صدا را بشنوید.

پاسخ سوال ۲۸:

One reason you might consider studying abroad is for the chance to experience different styles of education.

سوال ۲۹:

مثل سوال ۱۸ و ۲۷

مدت زمان پاسخ دهی: ۳ دقیقه

در این نوع سوال شما باید یک یا چند جمله در توصیف تصویری که مشاهده می کنید بنویسید.

Write one or more sentences that describe the image

دولینگو نمونه سوالات پاسخ

نمونه پاسخ سوال ۲۹:

توجه: این فقط یک نمونه است و پاسخ شما می تواند متفاوت از این نمونه و در عین حال صحیح باشد

This is an image of a man writing in a notepad with a yellow pen. There is a laptop directly in front of him. I guess he is in the middle of a meeting because he is taking detailed notes.

 سوال ۳۰:

مثل سوال ۲ و ۷ و ۲۰ و ۲۲

مدت زمان پاسخ دهی: ۲۰ ثانیه

در این سوال باید جمله زیر را از روی نوشته بخوانید و صدایتان را ضبط کنید

Record yourself saying the statement below:

“Neither the teacher nor the students were in the classroom this morning.”

پاسخ سوال ۳۰:

سوال ۳۱:

مثل سوال ۴ و ۹ و ۱۶ و ۲۴ و ۲۶

مدت زمان پاسخ دهی: ۹۰ ثانیه‌

گوش دادن به تلفظ کلمات و پیدا کردن کلمات واقعی و معنادار انگلیسی. شبیه به سوال ۱ است با این تفاوت که به جای خواندن (reading)، گوش دادن (listening) است.

فایل صوتی کلمات:

جهت شنیدن تلفظ کلمات به ترتیب روی آیکون پلی نوار زیر کلیک کنید

پاسخ سوال ۳۱:

Word 1: clask  Word 2: wined  Word 3: uphold  
Word 4: mixtry  Word 5: utterly  Word 6: plaxy  
Word 7: trace  Word 8: prector  Word 9: venture  

سوال ۳۲: دولینگو نمونه سوالات پاسخ

مثل سوال ۲ و ۷ و ۲۰ و ۲۲ و ۳۰

مدت زمان پاسخ دهی: ۲۰ ثانیه

در این سوال باید جمله زیر را از روی نوشته بخوانید و صدایتان را ضبط کنید

Record yourself saying the statement below:

“Actually, neither my dad nor my mom went to university.”

پاسخ سوال ۳۲:

سوال ۳۳:

مدت زمان برای بررسی سوال: ۹۰ ثانیه

مدت زمان برای پاسخ: ۳۰ ثانیه

در این سوال شما ۳۰ ثانیه فرصت دارید که درباره موضوع داده شده صحبت کنید.

Speak for at least 30 seconds about the question below

Talk about a book you read recently What was the title?What was it about?How did you first hear of it?What did you like or dislike about it?

پاسخ سوال ۳۳:

توجه: این فقط یک نمونه است و پاسخ شما می تواند متفاوت از این نمونه و در عین حال صحیح باشد

متن پاسخ:

A book that I’ve read recently, which really inspired me, was called “Surely You’re Joking, Mr. Feynman” by the famous physicist Dr. Feynman. This book is a collection of personal stories from Dr. Feynman’s life. The stories are both hilarious and thought-provoking.

This book is mainly about all the life lessons that Dr. Feynman learnt in his amazing life. for instance, do things that you love as best as you can. Each chapter covers one important part of his life, such as his time at university or the time he met Albert Einstein.

Turning to the next question, the first time I heard of this book was on a podcast where two people were talking about the most influential books that they’ve ever read. Even though I hadn’t heard of Dr. Feynman then, the way they talked about him was inspiring.

I like that this book was a biography, and I was able to learn about this fascinating man through his own stories.

سوال ۳۴:

مدت زمان برای بررسی سوال: ۹۰ ثانیه

مدت زمان برای پاسخ: ۳۰ ثانیه

در این سوال شما باید یک تصویر را به صورت شفاهی توصیف کنید.

Describe aloud the image below

پاسخ سوال ۳۴:

توجه: این فقط یک نمونه است و پاسخ شما می تواند متفاوت از این نمونه و در عین حال صحیح باشد

متن پاسخ:

This image shows a man and woman sitting next to each other on a bench in a park and they look upset about something.

There is a tall white building that looks like a church, which is in the background in the top right-hand corner. There are some people waiting outside that building. In front of that building, there is a narrow path, which leads to another building on the left. That building is under construction. There is also a small park in front of the white building, which has several trees and lots of autumn leaves covering the grass. The two young adults are sitting on a brown bench in the foreground of this image.

The two people both look irritated and they’re not talking to each other. The man is holding his forehead with both hands and staring down at the pavement, while the woman has her head in her right hand and looking in the opposite direction to the man.

They might have just broken up with each other because their body language looks extremely tense.

سوال ۳۵:

مدت زمان برای بررسی سوال: ۹۰ ثانیه

مدت زمان برای پاسخ: ۳۰ ثانیه

برای شنیدن سوال روی آیکون پلی نوار زیر کلیک کنید

پاسخ سوال ۳۵:

متن سوال:

Many people believe that schools should be banned from serving fast food to their students. Do you agree or disagree? Provide reasons.

پاسخ سوال:

توجه: این فقط یک نمونه است و پاسخ شما می تواند متفاوت از این نمونه و در عین حال صحیح باشد

فایل صوتی پاسخ:

متن پاسخ:

I agree that children should be banned from eating fast food at school for several important reasons. First, fast food is detrimental to children’s health. For instance, fast food is often packed with fat, sugar, salt, and preservatives, which makes them extremely unhealthy for children. Also, if schools were banned from serving fast food, they would only be able to serve healthy food. This will surely be beneficial to students’ health. In addition, schools should stop serving fast food because it is very expensive. It is a well-known fact that fresh food from a supermarket is significantly cheaper than pre-made fast food. So, for these reasons, I believe it is vital that schools stop serving fast food to their students.

سوال ۳۶:

مدت زمان پاسخ دهی:‌۵ دقیقه

در اینجا باید حداقل ۵۰ کلمه در پاسخ به سوال بنویسید.

Respond to the question in at least 50 words.

Films can tell us a lot about the country where they were made. What have you learned about another country from watching its movies?

پاسخ سوال ۳۶:

توجه: این فقط یک نمونه است و پاسخ شما می تواند متفاوت از این نمونه و در عین حال صحیح باشد

There are many things that I have learned from watching Korean films. Firstly, the most interesting thing I have learned is about Korean eating customs. For example, when dining at a restaurant Koreans usually order a large amount of food that is shared among all guests rather than each person ordering their own dish. Also, through films I have improved my Korean language skills. Although I am studying Korean at a college, watching Korean movies has taught me a lot of spoken expressions that do not appear in textbooks. To sum up, I have learned a great deal about Korean culture and language from watching its films.

موفقیت تضمینی در دولینگو اگر موفق به قبولی در آزمون دولینگو Duolingo   نشده اید ما به شما کمک میکنیم. با شماره 09194231954 یا 77832281-021 تماس بگیرید.

تافل آنلاین Home Edition جهت شرکت در کلاس های آنلاین و خصوصی تافل، آیلتس، دولینگو و جی آر ای استاد اسدبیگی با شماره 09194231954 یا 77832281-021 تماس بگیرید.

جهت مشاهده سایر نمونه سوالات دولینگو کلیک کنید

لینک مفید

نمایش ویدیو درباره کلاس تافل آیلتس دولینگو آنلاین استاد اسدبیگی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط

کارنامه و نظرات شاگردان

آموزش آیلتس

آموزش تافل

آموزش دولینگو

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید