بستن پنجره

واژگان آیلتس تافل – لغات و واژگان مهم و ضروری IELTS TOEFL با معنی و مثال

  • ۲

واژگان آیلتس تافل – لغات و واژگان مهم و ضروری IELTS TOEFL با معنی و مثال

واژگان آیلتس تافل

واژگان آیلتس تافل – لغات و واژگان مهم و ضروری IELTS TOEFL با معنی و مثال:

————————————–

Immense

/ɪˈmɛns/

عظیم، بسیاربزرگ، سترگ، سهمگین، تنومند، پهناور، بى اندازه، گزاف، بیکران، پهناور، وسیع، کلان، بسیار خوب، ممتاز، عالى، کلان

مثال:

The cost of restoration has been immense

هزینه بازسازی بسیار زیاد شده است

Immense difficulties

مشکلات بی اندازه

The Amazon forest is immense

جنگل آمازون عظیم است

————————————–

Obviate

/ˈɒbvɪeɪt/

معنی: رفع کردن، رفع نیاز کردن، بر طرف کردن، غیر ضروری کردن

مثال:

The death of the accused obviated the need for a trial.

مرگ متهم نیاز به محاکمه را بر طرف کرد

The new treatment obviates the need for surgery.

درمان جدید، نیاز به جراحی را رفع کرد

————————————–

Inimitable

/ɪˈnɪmɪtəb(ə)l/

غیر قابل تقلید، بى مانند، بى رقیب، بى نظیر، تقلید ناپذیر، اقتباس ناپذیر (از شدت خوبی)

مثال:

Saadi’s inimitable style

سبک تقلید ناپذیر سعدی

His performance on the tennis court was inimitable, and he won three championships.

عملکرد او در زمین تنیس بی نظیر بود و او سه بار در مسابقه قهرمانی پیروز شد

————————————–

Renowned

/rɪˈnaʊnd/

معنی: مشهور، معروف، پرآوازه، نام دار

مثال:

He is a renowned pianist.

او یک پیانیست مشهور است

Professor Michael is renowned for his work on artificial plasma.

پروفسور مایکل، برای کار بر روی پلاسمای مصنوعی، شهرت دارد

————————————–

Salvation

/salˈveɪʃ(ə)n/

رستگاری، رهایی نجات، آمرزش

مثال:

In this hour, socialism is the only salvation for humanity

در این زمان، سوسیالیسم تنها راه نجات بشریت است

She believes that religion is the only way to eternal salvation

او باور داردکه مذهب یگانه راه رستگاری ابدی است

He gives alms for the salvation of his father’s soul

به خاطر آمرزش روح پدرش صدقه می‌دهد

The key to the country’s economic salvation

کلید رهایی اقتصادی کشور

————————————–

Assent

/əˈsɛnt/

معنی: موافقت کردن، رضایت دادن، پذیرش، موافق بودن، رضایت

مثال:

They all assented to the proposition

همه‌ی آنان به پیشنهاد نظر موافق دادند.

The prime minister acted with the full assent of the president

نخست وزیر با توافق کامل رییس جمهور عمل می‌کرد.

To give one’s assent

رضایت دادن

He gave his assent eagerly

او مشتاقانه رضایت داد (موافقت کرد)

————————————–

Assiduous

/əˈsɪdjʊəs/

سختکوش،کوشا،با پشتکار، پیگیر،ساعی

مثال:

he studied law assiduously

او با پشتکار به مطالعه‌ی حقوق پرداخت

The government has been assiduous in the fight against inflation.

دولت در مبارزه با تورم دقیق و کوشا بوده است

————————————–

Embody

/ɪmˈbɒdi,ɛm-/

معنی: مجسم کردن، دارای جسم کردن، متضمن بودن، تن بخشیدن، مظهر چیزی بودن، نمایانگر چیزی بودن،گنجاندان، در بر داشتن

مثال:

The day when souls will becomeembodied again

روزی که ارواح دوباره تندار خواهند شد (به تن های خود حلول خواهند کرد).

In Greek art, love was embodied as Cupid

در هنر یونان عشق به صورت کیوپید مجسم می‌شد

A speech which embodied democratic ideals

نطقی که نمایانگر آرمان‌های دموکراتیک بود

He latest findings embodied in the new book

آخرین کشفیاتی که در کتاب جدید گنجانده شده است

This model embodies many new features

این مدل ویژگی های متعدد زیادی را در بر می گیرد

————————————–

Remiss

/rɪˈmɪs/

بی توجه، بی قید، بی مبالات، غفلت کار، سست، قصور کننده، فروگذار، سهل انگار، فراموشکار

:مثال

They are remiss in the performance of their duties.

آنها در انجام وظایفشان سهل انگار هستند

He is remiss in paying his debts.

او در پرداخت بدهی‌های خود اهمال می‌کند

You have been very remiss.

شما خیلی قصور کرده‌اید

————————————–

Remedy

/ˈrɛmɪdi/

درمان، علاج، مداوا، چاره، راه حل،اصلاح کردن، ترمیم کردن، بازسازی کردن، چاره کردن

مثال:

Herbal remedies for aches and pains

داروهای گیاهی برای تیر کشیدن و درد

The government’s remedy for discontent was jail and execution

راه حل دولت در مقابل نارضایی، زندان واعدام بود

The latest remedy for strengthening the country’s economy

آخرین چاره برای تقویت اقتصاد کشور

Some cardiac insufficiencies cannot be remedied

برخی از نارسایی‌های قلبی را نمی‌توان درمان کرد

We need time to remedy our social ills

برای اصلاح عیوب اجتماعی خود نیاز به زمان داریم

————————————–

Perpetual

/pəˈpɛtʃʊəl,-tjʊəl/

همیشگی، ابدی، جاوید، جاودانی، ابدی، بی وقفه، دائم، مداوم، پیوسته

مثال:

The perpetual torment of sinners in hell

زجر ابدی گناهکاران در جهنم

The perpetual noise of cars and city trains

صدای لاینقطع اتومبیل‌ها و ترن‌های شهری

The perpetual source of my inspiration

منبع همیشگی الهام من

Jack is tired of his mother’s perpetual nagging.

جک از غرولند دائمی مادرش خسته شده است

————————————–

Adroit

/əˈdrɔɪt/

ماهر، زرنگ، زبر دست، زیرک، چابک، چالاک، تردست، چیره دست

مثال:

Jack is quite adroit at making beautiful pottery

جک در ساختن ظروف سفالی زیبا، کاملا مهارت دارد

Mahmood was adroit at flattering others

محمود در تملق‌گویی از دیگران مهارت داشت

his adroitness in solving problems

زبردستی او در حل مسائل

————————————–

Pertinent

/ˈpəːtɪnənt/

وابسته، مربوط، وارد، بجا، جور، شایسته، مقتضى

مثال:

Pertinent to the matter under discussion

مربوط به مطلب مورد بحث.

Your question was not pertinent

پرسش شما نامربوط بود

Data pertinent to federal aid

داده‌های وابسته به کمک دولت فدرال

His criticisms are as pertinent today as they were a hundred years ago

انتقادات او امروزه همانقدر وارد است که صد سال پیش  بود

Your question was not pertinent.

پرسش شما نامربوط بود

The lawyer wanted to know all the pertinent details.

وکیل می خواست تمام جزئیات ذیربط را بداند

————————————–

Prosecute

/ˈprɒsɪkjuːt/

تحت پیگرد قرار دادن پیگیری کردن، دنبال کردن، تحت تعقیب (قانونی) قراردادن

مثال:

They prosecuted them for fraud.

آنها را به‌خاطر کلاهبرداری تحت تعقیب قراردادند

Drunken drivers should be prosecuted.

رانندگان مست باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند

The general prosecuted the war with vigor

ژنرال ،جنگ را با قدرت ادامه داد (دنبال کرد)

To prosecute a war with dedication

جنگ را با از خود گذشتگی پیگیری کردن

————————————–

Nobility

/nə(ʊ)ˈbɪlɪti/

نجابت، اشرافیت، شرف، اشرافیون، اشراف، نجبا، شرافت، شرافتمندی، بزرگ منشی، بزرگواری، جلال، شکوه، عظمت، برجستگی، ناموری، نیک نامی،  اصالت، خوبی، نیکی، برتری، ارزشمندی

مثال:

A man of true nobility

مردی واقعا بزرگوار

The nobility of gold

برتری طلا

The nobility of Saadi’s prose

خوبی نثر سعدی

The nobility of these acts of courage

عظمت این اعمال شجاعت آمیز

Titles of nobility

عنوان‌های اشرافی

A street where many of the nobility reside

خیابانی که بسیاری از اشراف در آن زندگی می‌کنند

————————————–

Pillage

/ˈpɪlɪdʒ/

معنی:‌ غارت، چپاول، یغما، غارتگری، مال غارت شده،  چاپیدن، غارت کردن، تاراج کردن، یغماگری کردن

مثال:

The pillage and massacre of the town’s inhabitants

غارت و قتل عام سکنه‌ی شهر

They were committing highway robbery and hiding their pillage in a cave

آنان راهزنی می‌کردند و اموال چپاول شده را در غار پنهان می‌نمودند

Pirates pillaged the town

دزدان دریایی شهر را غارت کردند

Governments that pillage their own people

دولت‌هایی که ملت خود را می‌چاپند (غارت می کنند)

————————————–

Jeopardy

/ˈdʒɛpədi/

معنی: مخاطره، خطر، خطرِ شکست یا از دست دادن، خطرِ صدمه

مثال:

To be in jeopardy.

در معرض خطر بودن

Her carelessness may put her job in jeopardy.

ممکن است بی‌دقتی او شغل او را به مخاطره بیاندازد

 His health was in jeopardy.

سلامت او در معرض خطر بود

————————————–

Perceptible

/pəˈsɛptɪb(ə)l/

(به سختی یا خیلی ضعیف) محسوس، مشهود، قابل درک، دریافتنی، بینش پذیر، ادراک پذیر

مثال:

There was a barely perceptible movement in his right arm.

بازوی راست او حرکتی داشت که به سختی قابل مشاهده بود

A perceptible improvement in working standards.

بهبود محسوس در استانداردهای کار

A perceptible change in his behavior.

تغییر محسوس در رفتار او

Perceptible sounds in the night.

صداهای (صدای ضعیف) قابل درک در شب

————————————–

Potent

/ˈpəʊt(ə)nt/

معنی: نیرومند، قدرتمند، مقتدر، پرقدرت، پراقتدار،زورمند، پرتوان، قانع کننده، مجاب کننده، محکم، متین، موثر، کاری، (مرد) دارای توان جنسی

مثال:

A potent king

پادشاه مقتدر

Potent weapons

سلاح‌های نیرومند

A potent argument

استدلال قانع کننده

A potent drink

مشروب قوی

A potent medicine

داروی موثر (اثر قوی)

This tea is too potent

این چای خیلی پررنگ (یا قوی) است

————————————–

Conceive

/kənˈsiːv/

آبستن شدن، بارور شدن، بسته شدن نطفه، به فکر خطور دادن، اندیشیدن، در فکرپروردن، تصور کردن، تخیل کردن، معتقد بودن، باور داشتن، درک کردن، فهمیدن، برداشت کردن، بیان کردن

مثال:

His wife is not able to conceive

زن او نمی‌تواند آبستن بشود

I was conceived (by my mother) in

the month of Bahman

مادرم در بهمن ماه مرا آبستن شد

she was conceived when her father was 49.

زمانی که پدرش ۴۹ ساله بود، مادرش او را حامله شد

It was then that I conceived the idea of running away

در آن هنگام بود که فکر فرار به مغزم خطورکرد

He could not conceive of such an accident happening to him

او تصور نمی‌کرد که چنین حادثه‌ای برایش روی دهد

We could not conceive that someday we would need him

ما نمی‌توانستیم باور کنیم که روزی به او نیازمند خواهیم شد

I cannot conceive why he did it

نمی‌توانم بفهمم چرا این کار را کرد

————————————–

Deplete

/dɪˈpliːt/

یک فعل است به معنی: خالی کردن،تهی کردن (معدن، ذخایر و منابع، بودجه و …)، به ته رسانیدن، تحلیل بردن، فرسودن، کاستن، کم شدن، کم‌توان کردن

 اسم: Depletion

(تخلیه، نقصان، تقلیل، تهی سازی، کاهش، ته کشیدن)

مثال:

Too much walking depleted our energy.

پیاده روی زیاد نیروی ما را تحلیل برد.

The world’s oil reserves will be depleted in a few decades.

تا چند دهه‌ی دیگر ذخایر نفت جهان تحلیل خواهد رفت.

Tissues depleted of vitamins.

بافت‌های فاقد ویتامین

The depletion of the world’s natural resources.

ته کشیدن دخایر طبیعی جهان

The depletion of underground water supplies.

خالی شدن ذخایر آب زیرزمینی

Increased expenditure has caused a depletion in our capital/funds.

افزایش هزینه باعث ته کشیدن سرمایه/ بودجه ما شده است

————————————–

Compatriot

/kəmˈpatrɪət , kəmˈpeɪtrɪət/

معنی: هم میهن، هم وطن

مثال:

Her compatriots in academia.

هموطنان او در آکادمی

Many of his compatriots were killed in the war.

بسیاری از هموطنان او در جنگ کشته شدند

————————————–

Mesmerize

/ˈmɛzmərʌɪz/

معنی: هیپنوتیزم کردن، هیپنوتیزم شدن، میخکوب کردن، مبهوت کردن، درجای خودخشک شدن،  مسحور کردن، شیفته کردن

مثال:

They were mesmerized by her performance.

عملکرد او آنها را میخکوب (مبهوت) کرد

The first time I saw Diana I was mesmerized by her beauty.

اولین باری که دیانا را دیدم، شیفته زیبایی او شدم (زیبایی او مرا مسحور و جادو کرد)

————————————–

Treasure

/ˈtrɛʒə/

معنی: گنج، گنجینه، گرامی داشتن، گنجینه اندوختن، گرانبها و با ارزش، اندوختن، چیزی را با دقت و به خوبی نگهداری کردن (چون از نظر فرد گرانبها و باارزش است)

مثال:

Pirates buried their stolen treasure with a detailed map to retrieve it late.

دزدان دریایی گنج دزدیده شده خود را همراه با یک نقشه مفصل و دقیق دفن کردند تا دوباره آن را به دست آورند

My mother gave me the ring and I’ll treasure it always.

مادرم حلقه را به من داد و من همیشه مثل یک گنج با ارزش از آن نگهداری خواهم کرد

I will always treasure the memory of the nights we spent together

خاطره‌ی آن شب‌هایی را که با هم گذراندیم همیشه گرامی خواهم داشت

To treasure gold

زر اندوختن

————————————–

Pursue

/pəˈsjuː/

معنی: تعقیب کردن، دنبال رفتن، پیگرد کردن، رد (کسی را) رفتن، دنبال کسی گذاشتن، پیگیری کردن، دنبال کردن، در پی چیزی بودن، ادامه دادن، پاپی شدن، رها نکردن، ول نکردن

مثال:

The police pursued and captured the motorcyclists

پلیس موتور سیکلت سواران را تعقیب و دستگیر کرد

The cat pursued the mouse

گربه موش را تعقیب کرد

Mehran did not know what profession to pursue

مهران نمی‌دانست دنبال چه حرفه‌ای برود

Some people pursue only spiritual goals

برخی مردم فقط در پی هدف‌های معنوی هستند

To pursue success

دنبال موفقیت بودن

He was pursued by bad luck

بخت بد او را رها نمی‌کرد

To pursue my dreams

دنبال کردن رویاهایم

————————————–

Defer

/dɪˈfəː/

معنی: به تاخیر انداختن، (به بعد) موکول کردن، معوق کردن، طفره رفتن، تسلیم شدن (به میل یا داوری دیگری)، تمکین کردن،سرفرود آوردن،گردن نهادن،ملاحظه‌ی کسی را کردن (معمولا با: to)، (خدمت نظام) معافیت موقت گرفتن، (تاریخ آغاز خدمت نظام را) عقب انداختن

مثال:

He deferred his departure

او رفتن خود را به تاخیر انداخت

The loan repayment is deferrable until Norooz

بازپرداخت وام تا نوروز قابل تعویق است

Deferred payment

(خرید کالا) خرید قسطی،خرید به شرط پرداخت در آینده

She always deferred to the wishes of her husband

او همیشه تسلیم خواسته‌ی شوهرش بود

She wanted me to jump first and I deferred

او می‌خواست که من اول بپرم و من قبول کردم (تسلیم خواسته او شدم)

————————————–

Disgrace

/dɪsˈɡreɪs/

معنی: رسوایى، ننگ، فضاحت، سیه رویى، بى آبرویى، بدنامی، از چشم افتادگی، مغضوبیت، مورد کم لطفی قرار گرفتن، بی‌مهری کردن، مغضوب کردن، از چشم انداختن، مایه‌ی ننگ،مایه‌ی بدنامی،چیز رسواکننده

مثال:

The softness of your skin disgraces the petals of the rose

لطافت پوست تو گلبرگ‌های گل سرخ را شرمگین می‌کند

Their divorce fight ended in disgrace for all

کشمکش طلاق آنها منجر به آبروریزی برای همه شد

You are a disgrace to the human race!

تو مایه‌ی ننگ بشریت هستی‌!

His behavior disgraced his family

رفتار او خانواده‌اش را بدنام کرد

* Be in disgrace with

از چشم افتادن، مغضوب بودن، مورد بی‌مهری بودن، روسیاه بودن

He was in disgrace both with his parents and with his teachers

او از چشم والدین و معلم‌هایش افتاده بود

When in disgrace with fortune and men’s eyes…

(شکسپیر) هنگامی که در نظر مردمان و سرنوشت رو سیاه باشم

————————————–

Incognito

/ˌɪnkɒɡˈniːtəʊ/

معنی: ناشناس، مجهول الهویه، بانام مستعار، با هویت یا لباس مبدل، به طور ناشناس، ناشناخته

مثال:

Shah Abbas went to the Jewish district incognito

شاه عباس به طور ناشناس به محله ‌ی یهودیان رفت

The skull that had remained incognito for decades

جمجمه‌ای که چندین دهه ناشناخته مانده بود

————————————–

Urgent

/ˈəːdʒ(ə)nt/

معنی: فورى، ضرورى، (نیاز و غیره) مبرم، اصرارکننده، اضطراری، پا فشار، اهل اصرار و ابرام، مصر، سمج

مثال:

He was urgent in his demands

نسبت به خواسته‌های خود پافشاری می‌کرد

An urgent lover

عاشق سمج

The urgent need for medicine

نیاز مبرم به دارو

Urgent appeals for help

درخواست‌های اضطراری برای کمک

An urgent message

پیام فوری

————————————–

Reputation

/rɛpjʊˈteɪʃ(ə)n/

معنی: شهرت، اعتبار،آبرو، آوازه، حیثیت، نیکنامی،حسن شهرت

مثال:

To damage someone’s reputation

به شهرت کسی آسیب زدن

A bad reputation

بدنامی

To lose one’s reputation

نام نیک خود را از دست دادن

His reputation spread all over Europe

نیکنامی او در سرتاسر اروپا پیچید.

He saved the reputations of several ladies

آبروی چندین خانم را حفظ کرد

* Have the reputation of

به چیزی معروف بودن،شهرت (چیزی را) داشتن

He has the reputation of being intelligent

او به باهوش بودن معروف است

————————————–

Nourish

/ˈnʌrɪʃ/

معنی: تغذیه کردن،خوراندن، خوراک دادن،خوراک رسانی کردن،قوت دادن، پروردن، پرورش دادن، پروردن

مثال:

Different foods nourish the human body

غذاهای مختلف بدن انسان را تغذیه می‌کنند

Milk is a nourishing drink

شیر یک نوشیدنی مغذی است

Blood nourishes the tissues

خون به بافت‌ها غذا رسانی می‌کند

For years, she had nourished the thought of a trip abroad

سال‌ها آرزوی سفر خارج را در سر پرورده بود

His poetry nourished in us the dream of liberty

اشعار او خواب و خیال آزادی را در ما پرورش داد

Heroin addiction nourishes other criminal activities

اعتیاد به هروئین دیگر فعالیت‌های تبهکارانه را تقویت میکند (به شیوع دیگر فعالیت های مجرمانه کمک میکند)

My parents were trying to nourish in us a sense of responsibility and honesty

والدینم می کوشیدند حس وظیفه شناسی و درستکاری را در ما پرروش بدهند

————————————–

Adamant

/ˈadəm(ə)nt/

معنی:  سمج، یک دنده، تزلزل ناپذیر، مستحکم، زوال‌ناپذیر، ناشکستنی، همیشه استوار، بسیار سخت، پایدار، مقاوم، تسلیم‌ناپذیر، مُصر، جسم جامد و سخت

مثال:

We told him not to resign, but he remained adamant

به او گفتیم استعفا ندهد ولی سماجت نشان داد

He was adamantly opposed to new taxes

سرسختانه با مالیات‌های جدید مخالف بود

————————————–

Ample

/ˈamp(ə)l/

معنی: فراوان، مفصل، پر، بیش از اندازه، وافر، سرشار، بیش از حد لزوم، زیاده  کافی، بسنده، فراخ، پهناور، وسیع، جادار، گشاد

مثال:

There is an ample supply of food.

خوراک فراوان در دسترس است

He has ample time to study.

او وقت زیاد برای مطالعه دارد

This skirt is not ample enough.

این دامن به اندازه‌ی کافی گشاد نیست

There is ample time for discussion.

وقت کافی برای بحث و گفتگو هست

It is amply clear that he is not interested in buying the house.

پرواضح است که مایل به خرید خانه نیست

He had placed his hands over his ample stomach

دستانش را روی شکم گنده‌اش قرار داده بود

————————————–

Opponent

/əˈpōnənt/

معنی: حریف، رقیب، طرف مقابل (به ویژه در جنگ و مسابقه و انتخابات ومباحثه)، دشمن، مخالف، ضد

مثال:

He beat his opponent in five rounds

او در پنج راند رقیب خود را شکست داد

He is running ahead of his democratic opponent

او از حریف دموکرات خود جلو است

He was a fierce opponent of communists

او مخالف سرسخت کمونیست‌ها بود

Her political opponents

مخالفان سیاسی او

————————————–

Debase

/dɪˈbeɪs/

معنی:‌ پست کردن، خوار کردن، خفیف کردن،کم ارج کردن، دون کردن، فرومایه کردن، عیب دار کردن، پایین آوردن

مثال:

Greed had debased his character

حرص و آز شخصیت او را پست کرده بود

The quality of life is debased by such governmental policies

چنین سیاست‌هایی از جانب دولت،کیفیت زندگی (مردم) را پایین می‌برد

* Debasement

دون سازی، خوارسازی، پست سازی، تحقیر

* Debase oneself

خود را خوار و خفیف کردن

Don’t debase yourself by asking for money!

با درخواست پول خودت را خوار و خفیف نکن‌!

————————————–

با کلیک بر روی لینک های زیر، قسمت های دیگر آموزش واژگان آیلتس تافل همراه با معنی و مثال را در همین سایت مشاهده کنید

قسمت اول لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت دوم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت سوم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت چهارم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت پنجم لغات ضروری و مهم انگلیسی

 

واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل  واژگان آیلتس تافلواژگان آیلتس تافل


  • ۰

لغات مهم آیلتس و تافل – واژگان تافل و آیلتس با معنی مثال – بخش ۴

لغات مهم آیلتس و تافل

لغات مهم آیلتس و تافل

لیستی از لغات مهم آیلتس و تافل – لغات و واژگان ضروری برای آزمون تافل TOEFL و آیلتس IELTS با معنی فارسی و مثال و ترجمه هر مثال.

لغات مهم آیلتس و تافل – بخش ۴

—————————————

۱

Feasible

/fiːzɪb(ə)lˈ/

Synonyms:  practicable, practical, workable, achievable, attainable, realizable, viable, realistic

شدنی‌، عملی‌، امکان‌ پذیر، میسر، ممکن

Examples:

‌ A feasible plan.

یک طرحِ شدنی/ عملی/ قابل انجام و ….

The Dutch have demonstrated that it is perfectly feasible to live below sea level.

هلندی ها نشان دادند که زندگی زیر سطح دریا کاملا امکان پذیر است

 

*************************

۲

Intractable

/ˌinˈtraktəb(ə)l/

Synonyms:

unmanageable, uncontrollable, stubborn

غیرقابل کنترل، رام نشدنی، خیره سر،

تند خو، سرکش، غیرقابل حل، حل نشدنی (در مورد مسائل) لاعلاج (در مورد بیماری)

Examples:

Intractable economic problems.

مشکلات اقتصادی غیرقابل حل.

I don’t know what to do with this intractable child.

نمیدانم باید با این بچه خیره سر (لجوج) چه کارکنم.

So far, AIDS has been an intractable disease.

تاکنون ایدز یک بیماری لاعلاج بوده است.

*************************

۳

Meticulous

/mɪˈtɪkjʊləs/

Synonyms:

Careful, conscientious, diligent, punctilious, accurate

بسیار دقیق، موشکاف، دقیق، موشکافانه

Examples:

Their planning and preparation were meticulous.

برنامه ریزی و تدارک آنها بسیار دقیق بود.

A meticulous researcher

یک پژوهشگر دقیق (باریک بین)

The entire project was meticulously planned.

کل پروژه با دقت زیادی برنامه ریزی شده بود.

*************************

۴

Trivial

/ˈtrɪvɪəl/

Synonyms: commonplace, insignificant

جزئی، ناچیز، بی اهمیت، پیش پا افتاده

(اگر درمورد شخص به کار رود به معنی فردی است که به چیزهای بی معنی و ناچیز اهمیت می دهد)

Example:

A trivial mistake cost them the game.

یک اشتباه جزئی (بی اهمیت)موجب شکست آنها در بازی شد.

*************************

۵

Engross

/ɪnˈɡrəʊs,ɛn-/

Synonyms:  absorb, engage

جلب کردن، مجذوب کردن، کاملاً درگیر یک فعالیت شدن

Example:

The teacher’s lecture engrossed the entire class.

سخنرانی معلم کل کلاس را جلب کرد.

*************************

۶

 Devote

/diˈvōt/

Synonyms:  allocate, assign, allot

اختصاص دادن، وقف کردن

Example:

She devoted her life to God.

او زندگیش را وقف خدا کرد.

I wanted to devote more time to my family

میخواستم وقت بیشتری را به

 خانواده ام اختصاص دهم.

*************************

۷

Insanity

/inˈsanitē/

Synonyms:  mental illness, madness, dementia, foolishness

جنون، دیوانگی، حماقت زیاد

Example:

 He suffered from bouts of insanity

او از حملات جنون (جملا ت دوره ای بیماری روانی) رنج می برد.

Trying to drive through that traffic would be pure insanity

تلاش برای رانندگی در این ترافیک، حماقت محض است.

*************************

۸

Surpass

/sərˈpas/

Synonyms: exceed, be greater than

بهتر بودن از، بالاتر بودن از، برتری داشتن بر، پیشی گرفتن از، سبقت گرفتن از، تفوق جستن         

Example:

 He surpassed all his contemporaries in learning.

او از نظر دانش (معرفت) از همه معاصران خود پیشی گرفت.

I believe that rural life is far surpasses urban living.

من معتقدم که زندگی روستایی خیلی

بهتر از زندگی شهری است.

*************************

۹

Incentive

/ɪnˈsɛntɪv/

Definition: a thing that motivates or encourages one to do something.

انگیزه‌، محرک، موجب‌، مشوق‌

Example:

For some people money is a major incentive.

برای برخی از مردم، پول انگیزه بزرگی است.

*************************

۱۰

Impartial

/imˈpärSHəl/

synonyms: unbiased, unprejudiced, neutral, nondiscriminatory

بی طرفانه٬ عادلانه، منصفانه، بی‌طرف،بی‌غرض،منصف،برابرنگر،داد ور،بی‌غرضانه

Example:

A judge ought to be impartial

یک قاضی باید بی‌طرف باشد.

A trial must be fair and impartial to be trusted by all sides.

محاکمه باید عادلانه و بی طرفانه باشد  تا مورد قبول همه طرف های درگیر قرار گیرد.

*************************

۱۱

Retard

/rɪˈtɑːd/

synonyms: postpone,  delay, slow down, slow up, hold back, set back, keep back

آهسته کردن، به تعویق انداختن

عقب افتاده ذهنی (در مورد شخص- حالت توهین آمیز دارد)

Example:

Lack of water retards a plant’s growth.

کمبود آب رشد گیاهان را کند میکند.

*************************

۱۲

Brutal

/ˈbruːt(ə)l/

synonyms:  savage, cruel, barbaric, barbarous, unpleasant or harsh

بی رحم، وحشی، درنده خو، وحشیانه، حیوان صفت، ناخوشایند، سخت و شدید، رک و راست (ناخوشایند)

Examples:

The brutal criminal was arrested yesterday.

جنایتکار بی رحم دیروز دستگیر شد.

A brutal winter

 زمستان سخت (ناخوشایند)

A brutal treatment

رفتار وحشیانه

Brutal facts

واقعیات دردناک

He spoke brutally and frankly

او رک و راست و با بی پردگی صحبت کرد.

*************************

۱۳

Endure

/ɪnˈdʊr/

synonyms:  suffer, sustain, persist, stand

تحمل کردن، بردبارى کردن دربرابر،طاقت چیزى را داشتن، تاب چیزى رااوردن، (درد و خستگی و غیره) تاب آوردن، رنج بردن، (درد) کشیدن، (با شرایط نامساعد) ساختن، پایداری کردن،دوام آوردن،پایدار ماندن،پاینده بودن،جاودان بودن،پایا بودن

Examples:

to endure pain

درد کشیدن

to endure hardship

سختی کشیدن

I can no longer endure this situation

بیش از این نمی توانم این وضع را تحمل کنم.

she was unable to endure jazz

او قادر به تحمل موسیقی جاز نبود.

laws that have endured for centuries

قوانینی که قرن‌ها پابرجا مانده است.

works that have endured the test of time

آثاری که از بوته‌ی آزمایش زمان گذشته است.

*************************

۱۴

Albeit

/ɔːlˈbiːɪt/

Synonyms:  In spite of the fact, regardless of the fact, although

اگرچه، ولواین که، هر چند که، برخلاف، علیرغم،  برخلاف حقایق، بدون توجه به این حقیقت

Chris went with her, albeit reluctantly.

کریس اگرچه بی میل بود اما با او رفت .

His trip was successful, albeit tiring.

سفرش علیرغم خسته کننده بودن، موفقیت آمیز بود.

I tried albeit uselessly, to dissuade him.

هرچند که فایده‌ای نداشت، سعی کردم او رامنصرف کنم.

*************************

۱۵

Liable

/ˈlī(ə)bəl /

 مسئول، متعهد، پاسخگو، مشمول (قانون یا جریمه و غیره) مستعد، دارای احتمال، درمعرض، محتمل، ملزم ، قابل پرداخت

Examples:

He claimed that he was not liable for his wife’s debts

او ادعا کرد که پاسخگوی بدهی‌های زنش نیست.

The driver may be liable for anything that happens to the passengers

مسئولیت هر اتفاقی که برای مسافران پیش یاید ممکن است به گردن راننده بیافتد.

Liable to a heavy fine

مشمول جریمه‌ی سنگین

Liable to a heart attack

مستعد حمله‌ی قلبی

Liable to be hurt

در معرض صدمه دیدن

These prices are liable to fluctuate

این قیمت‌ها محتملا نوسان خواهد کرد.

Liable to military service

مشمول نظام وظیفه

*************************

۱۶

Prevail

/prɪˈveɪl/

       چیره شدن، فائق شدن، غالب شدن، مستولى شدن، قانع کردن (به انجام کاری)، قبولاندن، وادارکردن، موفق شدن، کامیاب شدن، نایل شدن، رواج داشتن، پابرجا بودن

Examples:

To prevail over difficulties

بر مشکلات فایق آمدن

When Mongols prevailed over us

وقتی که مغولان بر ما چیره شدند

Those who work hard shall prevail

آنانکه سخت کار کنند کامیاب خواهند شد.

A custom that still prevails among us

رسمی که هنوز میان ما رواج دارد

They finally prevailed on her to sing

بالاخره به او قبولاندند که آواز بخواند.

 

*************************

۱۷

Revenge

/rɪˈvɛn(d)ʒ/

 انتقام – تلافی – تلافی کردن – خونخواهی کردن – کینه جویی کردن – انتقام گرفتن – خونخواهی – کین‌ورزی – دادخواهی

Revenge is the work of the devil

کینه‌توزی کار شیطان است.

Parviz was determined to have his revenge.

پرویز مصمم بود که انتقام خود را بگیرد.

He revenged his father’s murder.

انتقام قتل پدرش را گرفت.

the young boxer revenged his loss.

مشت‌باز جوان شکست خود را تلافی کرد.

*************************

۱۸

Adherent

/ədˈhɪər(ə)nt/

طرفدار ، حامی ، پشتیبان ، هوادار، پیرو، چسبنده (صفت در مورد اشیاء)

Examples:

She has long been an adherent of the Communist Party.

او به مدت طولانی طرفدار حزب کمونیست بوده است.

Adherents of Islam

پیروان اسلام

An adherent surface

یک سطح چسبنده

An adherent substance

یک ماده چسبنده

*************************

۱۹

Admonish

/ədˈmɒnɪʃ/

معنی: نصیحت کردن، پند دادن، آگاه کردن، تذکر دادن، گوشزد کردن، برحذر داشتن، بازخواست کردن، (به‌طور ملایم) انتقادکردن

Examples:

He admonished his children to keep their promises

او به فرزندانش اندرز داد که به قول خود وفا کنند.

He admonished them not to be absent again

به آنها تذکر داد که دیگر غایب نشوند.

I admonished them that any violation of my orders would cost them dearly

به آنها گوشزد کردم که تخلف از دستوراتم برایشان گران تمام خواهد شد.

I suspect that my father will admonish me for coming home late

فکر می کنم پدرم بابت دیر آمدن به خانه مرا ملامت کند

*************************

۲۰

Insight

/ˈɪnsʌɪt/

معنی: بینش، بصیرت، فراست، چشم باطن،درون بینى(توانایی درک و فهم مستقیم، عمیق و صحیح یک شخص یا یک چیز از روی احساس)، روان آگاهی

Examples:

His book contains deep insights into the problems of marriage

کتاب او حاوی بینش‌های ژرفی نسبت به مشکلات زناشویی است.

His father was a man of insight

پدرش مرد درون بینی بود.

Have an insight into something

در مورد چیزی درون بینی یا بصیرت داشتن

I think it’s by reading his work that we can gain quick insight into how to become rich quickly.

به نظرم، با خواندن اثر اوست که ما میتوانیم در مدت کوتاهی به این بینش برسیم که چطور به سرعت ثروتمند شویم.

*************************

۲۱

Distort

/disˈtôrt/

معنی: تحریف کردن، وارونه جلوه دادن، به گونه ای دیگر جلوه  دادن, کج کردن, از شکل طبیعی انداختن,  از ریخت انداختن، کج و کوله کردن، پیچاندن, ناهموار کردن, بر گرداندن، غیر طبیعی جلوه دادن، تابدار کردن و واپیچاندن (نورشناسی)

Examples:

To distort the facts

تحریف واقعیات

He distorted the facts.

او واقعیات را تحریف کرد (به شکل دیگری جلوه داد)

Why did they distort the news?

چرا اخبار را تحریف کردند؟

A distorted view of history

برداشت تحریف شده ای از تاریخ

Her face was distorted by pain.

صورتش از درد در هم پیچیده بود.

A heap of distorted metals

توده ای از فلزات کج و معوج.

*************************

۲۲

 Equity

/ˈɛkwɪti/

معنی: عدالت- عدل-انصاف- دادوری- بی‌غرضی- یکسان نگری – (ارزش ملک پس از کسر مبلغ رهن و سایربدهی‌های مربوطه) -ارزش خالص- دارایی خالص – ارزش ویژه‌ی سرمایه، موجودی (پس از کسر بدهی‌ها) – بخشی از ارزش خالص شرکت که متعلق به صاحبان یاسهام‌داران است) -سهم صاحبان- سهم سهام‌داران

Examples:

You should treat friends and strangers with equity

باید با دوست و غریبه با عدالت و برابری رفتار کنی(تبعیض قائل نشوی)

Presenting both sides of an issue with equity

هر دو سوی قضیه را با بی‌طرفی ارائه دادن

People demand a society where equity prevails.

مردم خواستار جامعه ای هستند که در آن عدالت و انصاف حاکم باشد.

‌‌‌Bonds and equities

اوراق قرضه و سهام

He owns 62% of the group’s equity.

او صاحب ۶۲ درصد از سهام گروه است.

*************************

۲۳

 Suspend

/səˈspend/

معنی: معلق کردن – موقوف کردن  – آویزان شدن یا کردن – به تعویق انداختن – معوق گذاردن -تعلیق – (از کار برای مدتی) منفصل کردن – (موقتا) اخراج کردن – محروم کردن  – بلاتکلیف نگه‌داشتن – پرداخت را متوقف کردن

Examples:

This employee has been suspended from service for a year

این کارمند برای یکسال از خدمت منفصل شده است.

He suspended his clothes to dry on the tree

لباس‌های خود را برای خشک کردن بر درخت آویخت.

To suspend a chandelier from the ceiling

چلچراغ را از سقف آویختن

This law has been suspended for sometime

این قانون مدتی است که به حالت تعلیق درآمده است.

To suspend a bus service

سرویس اتوبوس را متوقف کردن

The government suspended the constitution for three months

دولت قانون اساسی را برای سه ماه معلق کرد.

To suspend sentence on a convicted man

حکم مجازات مرد محکوم را به تعویق انداختن

We must suspend Judgment until all the evidence is in

تا تمام شواهد به‌دست نیامده باید از قضاوتخود داری کنیم.

Dust suspended in the air

گرد و خاک معلق در هوا

Particles which are suspended in the water

ذراتی که در آب معلق هستند

*************************

۲۴

Seek

/siːk/

معنی: گشتن، جستجو کردن، جوییدن،طلبیدن، طلب کردن، پیگردى کردن ، دنبال چیزی بودن، جویا شدن، خواستارشدن، خواستگار بودن یا شدن، طالب بودن، پناه جستن (در محلی)، پناه بردن

Examples:

We all seek success and happiness

همه‌ی ما در پی کامیابی و شادکامی هستیم.

He seeks perfection

او طالب کمال است.

 Seek revenge

کینه توزی کردن،کینه توزیدن،دنبال انتقام بودن

They came here to seek shelter from biting winter winds

آنها برای یافتن سرپناه (پناه بردن به یک محل) در برابر بادهای تند زمستانی به اینجا آمدند

I am seeking a position in the tourism industry focusing on sales, customer care and office management.

من به دنبال  موقعیت شغلی در صنعت توریسم  هستم که تمرکزش بر فروش خدمات مشتریان و مدیریت امور دفتر  (اداره) باشد.

*************************

۲۵

 Haunting

/ˈhɒntɪŋ/

معنی: فراموش نشدنی، خاطره مکرر، آنچه که مدام به ذهن خطور می کند.

Examples:

 The haunting poetry of Khayyam

شعر فراموش نشدنی خیام

The haunting memory of a hungry child’s innocent eyes

خاطره ی مکرر چشمان معصوم کودک گرسنه

The melodies were elaborate and of haunting beauty

ملودی ها به صورت استادانه ای ساخته شده و زیباییِ آن ها  فراموش نشدنی بود

*************************

۲۶

 Obstacle

/ˈɒbstək(ə)l/

معنی: مانع، انسداد، سد، مشکل، راه‌گیر، راهبند، جلوگیر

Examples:

Her father’s objection was their only obstacle

مخالفت پدرِ دختر ، تنها مانع آنها بود.

The removal of an obstacle in the throat

رفع آنچه که راه گلو را بسته است

Government sources say the European position is an obstacle to the new peace negotiations.

منابع دولتی می گویند که موضوع اروپا مانعی بر سر راه مذاکرات جدید صلح است.

the major obstacle to achieving that goal is money

مانع اصلی در دستیابی به این هدف پول است.

Put obstacles in the way of someone

سر راه کسی مانع قرار دادن، (برای کسی) کارشکنی کردن، سد راه کسی شدن

*************************

۲۷

 Tangible

/ˈtanjəbəl/

معنی: قابل لمس، محسوس، لمس کردنى، مشهود، عینی، مادی، بارز، قابل ملاحظه

Examples:

The change in her behavior was tangible.

تغییر رفتار او محسوس بود.

I have never been in a community where happiness was so tangible

هرگز در جامعه‌ای نبوده‌ام که شادی آن چنین محسوس باشد.

Other tangible benefits include an increase in salary and shorter working hours.

دیگر فواید مشهود از جمله افزایش حقوق و کوتاه شدن ساعات کاری.

Tangible assets

دارایی های مشهود

There is no tangible evidence to support her claim

هیچ مدرک ملموسی برای پشتیبانی از ادعای او وجود ندارد.

*************************

۲۸

 Eccentric

/ɪkˈsɛntrɪk, ɛk-/

معنی: عجیب و غریب، نامتعارف، غیر عادی، (روان‌شناسی) ناروال، خیره‌سر، (آنچه که کاملا مدور نباشد) نامدور، (مکانیک) لنگ چرخ،لنگ،خارج از مرکز، ناهم مرکز (مانند دو دایره که روی هم قرار دارند ولی مراکز آنها روی هم نیستند)،مختلف‌المرکز،برون مرکز

Examples:

An eccentric man whose house was filled with his own statues

یک آدم عجیب و غریب  که خانه‌اش پر بود از مجسمه‌های خودش.

Some planets have an eccentric orbit

مدار برخی از سیاره‌ها کاملا مدور نیست.

An eccentric wheel

چرخ گریز از مرکز

*************************

۲۹

Amicable

/ˈamɪkəb(ə)l/

معنی: دوستانه، با مهربانی، آشتی آمیز، مصالحه‌آمیز، محبت‌آمیز، گرم، باصلح و صفا، دوستوار

مثال:

Amicable discussions

مذاکرات دوستانه

As they couldn’t get along, they decided to separate amicably

چون با هم نمی‌ساختند تصمیم گرفتند باصلح و صفا از هم جدا شوند.

*************************

۳۰

 Afflict

 /əˈflɪkt/

معنی: رنجور کردن، آزردن، مبتلاکردن، مصیبت‌زده کردن، دچار کردن، دامنگیرکردن، (مهجور) منقرض کردن،بر انداختن

 مثال:

He was afflicted with poor eyesight and diabetes

او از ضعف بینائی و دیابت رنج می‌برد.

Strife between the two Lords afflicted the village

کشمکش میان آن دو لُرد دهکده را دچارمصیبت کرد.

Citizens of several Kentucky mountain communities are afflicted by the worst poverty in the nation.

اهالی چندین منطقه کوهستانی کنتاکی دچار شدیدترین فقر ممکن در کشور شده اند.

*************************

۳۱

 Ascertain

 /ˌasəˈteɪn/

معنی: محقق کردن، معلوم کردن، اثبات کردن، معین کردن

مثال:

I wanted to ascertain his claim

می‌خواستم ادعای او را اثبات کنم.

An attempt to ascertain the cause of the accident

تلاش برای معلوم کردن علت حادثه.

*************************

۳۲

Aversion

/əˈvəːʃ(ə)n/

معنی: تنفر، بیزاری، زدگی، نفرت، مایه‌ی تنفر، چیز بیزار کننده، (مهجور) رو گردانی،ناسازگاری

مثال:

A strong aversion to snakes and spiders.

نفرت شدید نسبت به مارها و عنکبوت ها

Smoking is one of her pet aversions.

سیگار کشیدن یکی از چیزهایی است که او شدیدا از آن متنفر است.

* A pet aversion:

*چیزی یا کسی که به شدت از آن بیزار هستید و گریزانید

++++++++++++++++++++++

لغات مهم آیلتس و تافل: بخش ۴

لغات مهم آیلتس و تافل: بخش ۴

فایل صوتی تلفظ لغات مهم آیلتس و تافل را می توانید در کانال تلگرام ما به آدرس زیر دریافت کنید:

https://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

++++++++++++++++++++++++

با کلیک بر روی لینک های زیر، قسمت های دیگر آموزش لغات همراه با معنی و مثال را در همین سایت مشاهده کنید:

قسمت اول لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت دوم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت سوم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت چهارم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت پنجم لغات ضروری و مهم انگلیسی


  • ۰

دانلود منابع آزمونهای زبان – آیلتس IELTS تافل TOEFL جی آر ای GRE

دانلود منابع آزمونهای زبان

دانلود منابع آزمونهای بین المللی زبان شامل:  آیلتس IELTS تافل TOEFL جی آر ای GRE

 

****************************

 

منابع و جزوات آزمون تافل TOEFL:

لغات تافل آی بی تی -Vocabulary for TOEFL iBT

Vocabulary-for-TOEFL-iBT.pdf (13699 downloads)

———————————

جملات کاربردی و مفید برای رایتینگ تافل – useful sentences for toefl essay writing

useful-sentences-for-toefl-essay-writing.pdf (3591 downloads)

———————————

لغات ربط کاربردی تافل – TOEFL iBT Transitional Words

TOEFL-iBT-Transitional-Words.pdf لغات ربط تافل (6609 downloads)

———————————

کتاب بارونز تافل – Barrons TOEFL iBT 13th Edition-PDF (این کتاب در سه بخش به صورت فایل زیپ شده تهیه شده- رمز هر سه فایل www.ielts-toefl-tehran.com است)

Barrons-TOEFL-iBT-13th-Edition-PDF-www.ielts-toefl-tehran.com_.rar-بخش-اول.zip (18607 downloads) Barrons-TOEFL-iBT-13th-Edition-PDF-www.ielts-toefl-tehran.com_.rar-بخش-دوم.zip (8426 downloads) Barrons-TOEFL-iBT-13th-Edition-PDF-www.ielts-toefl-tehran.com_.rar-بخش-سوم.zip (19765 downloads)

———————————

——————————–

منابع و جزوات آزمون آیلتس IELTS:

model-essays-1 – نمونه رایتینگ آیلتس IELTS

model-essays-1.pdf نمونه رایتینگ آیلتس IELTS (8516 downloads)

———————————

Cambridge IELTS 4 – کمبریج آیلتس

[دانلود یافت نشد]

———————————

———————————

منابع و جزوات آزمون جی آر ای GRE:

gre_math_review منابع جی آر ای

gre_math_review.pdf منابع جی آر ای (23573 downloads)

——————————–

 

 

کانال تلگرام آموزش تافل: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

فیسبوک آموزش تافل: www.facebook.com/toeflieltstehran

اینستاگرام آموزش تافل: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

پینترست آموزش تافل: www.pinterest.com/ieltstoefl35


  • ۱

دانلود منابع تافل TOEFL

دانلود منابع تافل به صورت رایگان جهت آمادگی در این آزمون بین المللی. منابع و جزوات تافل که در زیر آورده شده اند شامل لغات ضروری تافل، عبارات کاربردی در رایتینگ تافل، لغات ربط، منابع مهم مانند کتاب بارونز تافل و ……

دانلود منابع تافل:
دانلود منابع تافل:

 

لغات تافل آی بی تی -Vocabulary for TOEFL iBT ⬇️

Vocabulary-for-TOEFL-iBT.pdf (13699 downloads)

———————————

جملات کاربردی و مفید برای رایتینگ تافل – useful sentences for toefl essay writing ⬇️

useful-sentences-for-toefl-essay-writing.pdf (3591 downloads)

———————————

لغات ربط کاربردی تافل – TOEFL iBT Transitional Words ⬇️

TOEFL-iBT-Transitional-Words.pdf لغات ربط تافل (6609 downloads)

———————————

کتاب بارونز تافل – Barrons TOEFL iBT 13th Edition-PDF (این کتاب در سه بخش به صورت فایل زیپ شده تهیه شده- رمز هر سه فایل www.ielts-toefl-tehran.com است) ⬇️

Barrons-TOEFL-iBT-13th-Edition-PDF-www.ielts-toefl-tehran.com_.rar-بخش-اول.zip (18607 downloads) Barrons-TOEFL-iBT-13th-Edition-PDF-www.ielts-toefl-tehran.com_.rar-بخش-دوم.zip (8426 downloads) Barrons-TOEFL-iBT-13th-Edition-PDF-www.ielts-toefl-tehran.com_.rar-بخش-سوم.zip (19765 downloads)

———————————

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دانلود منابع و جزوات سایر آزمون های بین المللی زبان انگلیسی:

دانلود منابع جی آر ای GRE

دانلود منابع آیلتس IELTS

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وب سایت آیلتس تافل تهران، ارائه دهنده انواع مطالب آموزشی برای تقویت زبان انگلیسی:

http://ielts-toefl-tehran.com/


ورود به انجمن

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید