افعال انگلیسی بدون حرف اضافه – افعالی که نیاز به حرف اضافه ندارند