بستن پنجره

Category Archives: نمونه مکالمات

  • ۲

مکالمات تلفنی انگلیسی – عبارات و جملات پرکاربرد در مکالمات تلفنی انگلیسی

مکالمات تلفنی انگلیسی

مکالمات تلفنی انگلیسی – عبارات کاربردی و جملات پرکاربرد در مکالمات تلفنی رسمی و غیر رسمی به زبان انگلیسی

 قسمت اول

  پاسخ به تماس تلفنی:

 (وقتی تلفن زنگ میزند و شما میخواهید جواب دهید، می توانید از عبارات زیراستفاده کنید)

**********************

( Yeah! (Very informal
بله! (بسیار غیر رسمی)

**********************

( Hello? (Informal
سلام؟ (غیر رسمی)

**********************

( Hello, Mina speaking. (Informal
سلام، مینا صحبت میکنه. (مینا هستم) (غیر رسمی)

**********************

( Mina speaking. (Informal
مینا صحبت میکنه. (مینا هستم) (غیر رسمی)

**********************

؟ Can I help you
میتونم کمکتون کنم؟

**********************

( Asadi Corporation. May I help you? (Formal
شرکت احمدی. میتونم کمکتون کنم؟ (رسمی)

**********************

( MBS Corporation. How may I help you?  (Formal
شرکت ام بی اس. چطور میتونم کمکتون کنم؟ (رسمی)

**********************

(Asadi Corporation. How can I help you? (Formal
شرکت اسدی. چطور میتونم کمکتون کنم؟ (رسمی)

**********************

**********************

**********************

 قسمت دوم

  از تماس گیرنده بخواهیم خود را معرفی کند

**********************

؟ May I ask who’s calling please
میتونم بپرسم چه کسی دارد صحبت می کند؟
(عبارت معادل برای این جمله : شما؟)

**********************

؟ Can I ask whom I’m speaking to please
میتونم بپرسم با چه کسی دارم صحبت می کنم؟
(عبارت معادل برای این جمله : شما؟)

**********************

؟ Who shall I say is calling
بگویم چه کسی تماس گرفته؟

**********************

؟ Who’s calling, please
(عبارت معادل برای این جمله: ببخشید، شما؟)

**********************

؟ Where are you calling from
از کجا تماس میگیرید؟

**********************

( Who’s calling? (Informal
شما؟ (غیر رسمی)

**********************

(Who is it?  (Informal
کیه؟ / کی هستی؟ (غیررسمی)

**********************

( Whom am I speaking to? (Informal
با کی دارم صحبت می کنم؟ (غیررسمی)

**********************

**********************

**********************

 قسمت سوم

 اگر بخواهیم از تماس گیرنده بخواهیم منتظر بماند می توانیم از عبارات زیر استفاده کنیم:

(تمامی عبارات زیر به معنی «گوشی یه لحظه» «یه لحظه گوشی را نگه دارید» هستند)

**********************

Could you hold on please?

Could you hold on a moment please?

Hold the line, please?

Just a moment, please.

Just a second, please.

Please hold on a second.

Please hang on a second.

Hold on (informal)

Hold a second (informal).

Hang on a second (informal)

**********************

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35


  • ۱
مکالمه تلفنی انگلیسی با معنی

مکالمه تلفنی انگلیسی با معنی فارسی – مکالمات تلفنی به انگلیسی

مکالمه تلفنی انگلیسی با معنی

مکالمه تلفنی انگلیسی با معنی فارسی – مکالمات تلفنی به انگلیسی

نمونه مکالمات تلفنی انگلیسی با معنی فارسی

***************************

مکالمه تلفنی انگلیسی با معنی

مکالمه شماره یک 

A: Thorsten Hofmeiser.

تورستن هوفمیستر. (معرفی خود بعد از برداشتن تلفن)

B: Hello, this is Alexa Johnston. May I speak to Jack Mellor, please?

سلام، الکسا جانستون هستم. ببخشید امکانش هست که با جک میلور صحبت کنم؟

A: He’s actually in a meeting at the moment. But maybe I can help you.

راستش در حال حاضر جلسه است. اما شاید من بتونم کمک تون کنم.

B: Well, I’m calling about our meeting tomorrow. I’m afraid something has come up. One of my clients has brought forward our appointment in the afternoon to 12 o’clock. So I wanted to ask Jack if we could meet a bit earlier in the morning, so that I don’t have to rush.

خب، من بابت ملاقات(جلسه) فردامون زنگ می زنم. متاسفانه چیزی پیش آمده. یکی از مشتری هایم ( ارباب رجوع هایم) قرار ملاقات مان را از بعد از ظهر به ساعت ۱۲ ظهر جلو انداخته. به همین خاطر برای این که عجله نداشته باشم، میخواستم از جک جویا بشم که آیا میتونیم صبح کمی زودتر همدیگر رو ملاقات کنیم یا خیر

A: Let me just check Jack’s schedule. OK… How about 9 o’clock.

بگذار برنامه کاری جک رو چک کنم. خب … ساعت ۹ چطوره؟

B: Yes, that sounds fine.

بله، به نظرم خوبه

A: Great. I’ll tell Jack about the new time. And just give me a call if there are any more changes.

عالیه. جک را در جریانِ این وقت جدید میگذارم. فقط اگر هر تغییر دیگری پیش آمد بهم زنگ بزن و خبر بده.

B: I’ll do that. Thanks very much for your help.

باشه حتما. به خاطر کمکتان خیلی متشکرم.

A: You’re welcome. Bye now.

خواهش میکنم. فعلا خداحافظ

*********************************

مکالمه شماره دو 

A: Simon Mellor.

سیمون مِلور. (معرفی خود بعد از برداشتن تلفن)

B: Hi Simon, Alexa again.

سلام سیمون، دوباره الکسا. (دو بار تماس گرفته و میگه دوباره منم (الکسا))

A: Oh, hi Alexa. What’s up?

اوه، سلام اکسا. چه خبر؟

B: I’m actually still waiting for the train so I’m afraid I might be a few minutes late.

راستش هنوز منتظر قطارم، برای همین متاسفانه ممکن است چند دقیقه ای دیر کنم.

A: Sorry, you’re breaking up a little. I didn’t catch that last part.

ببخشید، کمی قطع و وصل شد. قسمت آخر رو متوجه نشدم.

B: I said I might be a few minutes late to your office.

گفتم احتمالا چند دقیقه ای دیر به دفترت برسم

A: Oh, Ok, that’s no problem. I’ll see you.

اوه، باشه، مشکلی نیست. میبینمت.

B: I should be there by 9.15 at the latest, but I’ll call you again if there are any more delays. Listen, I think I’m losing the connection I’d better go.

نهایتا باید تا ساعت ۹:۱۵ اونجا باشم.  اما اگر بیشتر از این تاخیر پیش اومد دوباره بهت زنگ میزنم. گوش کن، فکر کنم آنتن (ارتباط) داره قطع میشه. بهتره برم.

A: Sure. See you in a few minutes.

آره حتما. تا چند دقیقه دیگه میبینمت.

B: Bye

خداحافظ

****************************

مکالمه شماره سه 

Hineman Pharmaceuticals. Francesca Davis speaking.

صنایع دارویی «هاینمن». فرانسیسکار دویس صحبت میکند.

Hello. This is Viktor Klein calling from Swiss Optiks in Basel.

سلام. ویکتور کلین از سوئیس اوپتیکس در بازل هستم.

Ah, Mr. Kleing, nice to hear from you again.

آه، آقای کلین خوشحالم که دوباره صدای شما را میشنوم.

I’m calling because I wanted to follow up our conversation from yesterday. Remember, we talked about a possible order for saline solution.

برای این تماس گرفتم که گفتگوی دیروزمان را تکمیل کنم. یادتان که هست، در مورد سفارش احتمالی محلول نمک صحبت کردیم.

That’s right. You said you wanted to compare products and prices from different suppliers, didn’t you?

درسته. شما گفتید که میخواهید محصولات و قیمت ها  را از تهیه کننده های مختلف با هم مقایسه کنید، درسته؟ (مگه نه؟)

Yes, well I’ve done that now, and I’m pleased to say that we are interested in your products.

بله، خب الان این کار را انجام دادم و باعث خوشحالی من است که بگویم ما به محصولات شما علاقه مند شده ایم.

Wonderful. Shall I fax you the order form? We could…

خیلی عالیه. آیا مایلید فرم سفارش را برایتان فکس کنم؟ ما میتوانیم …

Sorry, can I interrupt you there? There’s actually one small problem. The price you offered us is roughly ten percent higher than the competition, and I …

ببخشید، میتوانم اینجا حرف شما را قطع کنم؟ راستش یک مشکل کوچک هست. قیمتی که به ما پیشنهاد دادید تقریبا ۱۰ درصد بالاتر از قیمت های رقابتی هست و من …

Well yes, that may be true, but I think you’ll find our quality is higher and …

خب بله، شاید درست باشد، اما فکر کنم کیفیتی که در محصولات ما خواهید دید بالاتر باشد و …

Yes, yes, but can I just say something? I wanted to ask if there was any possibility of a discount, say if we ordered a certain quantity. What do you think?

بله، بله، اما میشه فقط یه چیزی بگم؟ میخواستم بپرسم اگر امکان تخفیف هست، بگویید تا در این صورت تعداد مشخصی را سفارش بدهیم. چی فکر میکنید؟

Well, I think we have a certain amount of room to manoeuvre, but I would have to check with my boss first. Can I talk to her and get back to you?

خب فکر کنم برای یک تعداد خاص، جا برای مانور دادن داشته باشیم. ولی اول باید این مساله را با رئیسم بررسی کنم. میتوانم با او صحبت کنم و بعد برگردم و حرف هایم را با شما ادامه بدهم؟

Certainly

حتما

I can do that right now if you don’t mind waiting for a couple of minutes. Is that OK?

اگر برای شما اشکالی نداشته باشد، چند دقیقه ای منتظر بمانید. همین الان میتوانم این کار را انجام دهم. اشکالی نداره؟

No problem.

ایرادی ندارد.

Great, I’ll just put you on hold….

عالیه. شما را در حالت انتظار میگذارم (گوشی را نگه دارید لطفا)

Hello? Mr. Klein?

الو؟ آقای کلین؟

Yes, I’m here.

بله اینجا هستم بفرمایید.

Right, I’ve spoken to my boss and I can offer you a five percent discount on orders over 500 cases. How does that sound?

بسیار خب، من با رئیسم صحبت کردم و میتوانم برای سفارش ۵۰۰ عدد به بالا ۵ درصد تخفیف بدهم. چطوره؟

Five percent when we order more than 500 case? That sounds very reasonable. Of course, I’d need to discuss that again with my boss, but I think I can tentatively say that you can expect an order from us in the next couple of days.

زمانی که بیشتر از ۵۰۰ عدد سفارش دهیم، پنج درصد تخفیف میگیریم؟ خیلی معقولانه به نظر میرسد. البته باید با رئیسم حرف بزنم. اما فکر کنم بتوانم از روی تجربه بگویم که ظرف چند روز آینده منتظر یک سفارش از طرف ما باشید.

I’m delighted to hear that. Just let me know if there’s anything else I can help you with.

مشتاقانه منتظر شنیدن خبرش هستم. فقط اگر کمک دیگری هست که میتوانم برای شما انجام دهم بفرمایید.

I’ll do that. Anyway, I’m sure we’ll talk soon.

همین کافی است. به هر حال، حتما به زودی صحبت خواهیم کرد.

I’ll look forward to that.

مشتاقانه  منتظر هستم.

Bye now.

فعلا خدانگهدار

Bye.

خداحافظ

**************************

مکالمه شماره یک 

Sylvia: Micah Information Systems. Sylvia speaking.

سیلویا: سیستم اطلاع رسانی «میکاه». سیلویا صحبت میکنه.

John: Hello. This is John Ellis from Retex Plc. Could I speak to Nima Sharifi, please?

جان: سلام. من جان الیس هستم از شرکت سهامی «رتکس». ببخشید میتوانم با «نیما شریفی» صحبت کنم؟

Sylvia: I’m afraid Mr. Sharifi is in a meeting. Can I take a message?

سیلویا: متاسفم، آقای شریفی در یک جلسه هستند. میتوانم پیغام بگیرم؟

John: Yes, please. Could you ask him to call me back?

جان: بله لطفا ( بله اگر زحمتی نیست). ممکن است از ایشان بخواهید به من زنگ بزنند؟

Sylvia: Certainly. Could you tell me your name again, please?

سیلویا: حتما. ممکن است دوباره نام تان را به من بگویید لطفا؟

John: My name is John Ellis. And I’m calling from Retex Plc.

جان: اسم من «جان الیس» است و از شرکت سهامی عام «رتکس» تماس میگیرم.

Sylvia: Does Mr. sharifi have your number?

سیلویا: آقای شریفی شماره شما را دارد؟

John: Actually, I don’t think he does. It’s 0 0 4 4 1 4 0 3 9 7 8 3 4

جان: راستش، فکر نکنم داشته باشند. شماره ام این است ۰۰۴۴۴۱۴۰۳۹۷۸۳۴

Sylvia: 3 9 7 8 3 4. That’s great. Okay Mr. Ellis, I’ll tell Mr. Sharifi you called.

سیلویا: ۳۹۷۸۳۴.عالیه. خب آقای الیس من به آقای شریفی میگویم تماس گرفتید.

John: Thanks very much, Sylvia.

جان: خیلی متشکرم سیلویا.

Sylvia: You’re welcome. Bye now.

سیلویا: خواهش میکنم. فعلا خدانگهدار

John: Bye

جان: خداحافظ

***************************

مکالمه شماره پنج 

A: JKL consulting. Anke Schmidt speaking.

مشاورهی «جی کی ال». آنک اسکمید صحبت می کنه.

B: Hello. This is Ricardo Fonseca from Aresto. Could I speak to Jonathan Leary, please?

سلام. من ریکاردو فونسکا از آرستو هستم. ببخشید می توانم با جاناتان لیاری صحبت کنم؟

A: Oh, I’m afraid Jonathan isn’t here at the moment. Would you like to leave a message for him?

اوه، متاسفم جاناتان الان اینجا نیست. مایلید / می خواهید برایش پیغام بگذارید؟

B: Yes, please.

بله لطفا

A: Just a moment. Let me get a pen. ………  Ok, I’m ready now. Go ahead.

فقط چند لحظه صبر کنید. بگذارید یک خودکار بردارم. …… خب الان آماده ام. بفرمایید.

B: Right. I was calling about the Euro Medical trade fair next week. Jonathan mentioned that he was thinking about going. So I just wanted to check if he’ll be there, and if so, if he has time to meet me.

بسیار خب. در مورد نمایشگاه تجاری یورومدیکال هفته آینده زنگ زدم. جانان گفته بود که در نظر دارد به آن جا برود. برای همین فقط می خواستم چک / بررسی کنم که آیا آنجا می آید؟، و در این صورت آیا وقت ملاقات با مرا دارد؟

A: Let me just make sure that I got that right. You’re going to the Euro Medical trade fair next week, and you’d like to know if Jonathan will be there, and if two of you can meet.

فقط اجازه بدید مطمئن که پیغامتان را درست گرفته ام. شما قصد دارید به نمایشگاه تجاری یورو مدیکال هفته آینده بروید، میخواستید بدانید که آیا جاناتان به آن جا می رود، و آیا شما دو نفر می توانید همدیگر را ملاقات کنید.

B: That’s right.

درسته.

A: Shall I ask Jonathan to call you back?

مایلید که از جاناتان بخواهم پیرو تماس تان به شما زنگ بزند.

B: Yes, that would be good.

بله، خوبه

A: Ok. Um …. Does he have your number?

باشه. اوم …. اون شماره شما را دارد؟

B: Yes, he does. I’ll be in the office until about 5 p.m. today if he wants to call me.

بله دارد. اگر خواست تماس بگیرد، من حدودا تا ۵ بعد از ظهر در اداره / دفترم هستم.

A: That’s great. I’ll make sure Jonathan gets your message.

عالیه. حتما خاطر جمع باشید که جاناتان پیغام تان را میگیرد.

B: Thanks very much.

خیلی ممنونم

A: Your welcome. Bye now.

خواهش می  کنم. فعلا خدانگهدار

B: Bye.

خداحافظ

*********************

مکالمه شماره شش 

Reva: Hume Sensors. Reva Burgos speaking.

ریوا: «هیوم سنسورز». «ریوا بورگس» صحبت می کنه.

Tom: Hello Reva, this is Tom Dickson from Sykes Electronics here.

تام: سلام ریوا، « تام دیکسون» از «سایکس الکترونیکس» هستم.

Riva: Oh hello, Tom, how are you?

ریوا: او سلام « تام » چطوری؟

Tom: I’m a bit stressed to tell the truth. There appears to be a small problem with your latest consignment.

تام: از این که حقیقت رو بگم یه کم آشفته ام. به نظر میرسه در آخرین محموله تون مشکل کوچکی به وجود اومده.

Reva: Oh dear. I’m sorry to hear that. What’s the problem exactly?

ریوا: اوه عزیزم. از شنیدنش متاسفم. مشکل دقیقا چی هست؟

Tom: Well, you know we ordered your FR 346 sensor last week.

تام: خب، میدونید که هفته ی پیش سنسور FR346 را سفارش دادیم.

Reva: Yes. 1200 units, if I remember correctly.

ریوا: بله اگر درست به خاطر داشته باشم، ۱۲۰۰ تا

Tom: Exactly. Anyway, some of the boxes contain the wrong sensor model, namely the FR388

تام: دقیقا. به هر حال چند تا از جعبه ها حاوی مدل سنسورهای اشتباهی به نام FR 388 هست.

Reva: Oh, I’m very sorry about that. That must be really annoying.

ریوا: اوه، در این مورد متاسفم. واقعا باید ناراحت کننده باشه.

Tom: well, it has caused problems with our production schedule, to be honest.

تام: خب راستش این اشتباه باعث بوجود آمدن مشکلاتی در برنامه تولید ما شده.

Reva: Yes, I can imagine. It’s good that you’ve brought it to my attention. Listen Tom, I’ll get on to this problem immediately. How many units are missing exactly?

ریوا: بله، میتونم تصورشو کنم. خوبه که منو متوجه این موضوع کردین. گوش کن تام، من فورا به این مشکل رسیدگی می کنم دقیقا چند تاشون اشتباه شدن؟

Tom: let me just check … ۱۳۰٫

تام: بگذار الان چک میکنم …  ۱۳۰ تا.

Reva: 130. Right. Well, this is what I’m going to do. I’ll send you 130 units of the FR 346 by express delivery with Swift Logistics. You should have them first thing tomorrow morning.

ریوا:۱۳۰تا. درسته. خب این کاری هست که قصد دارم انجام بدم. من ۱۳۰ تا FR 346 را از طریق پست اکسپرس با «سوئیفت لوجستیکس» (گروه تهیه و توزیع فوری) میفرستم. اولین چیزی که فردا صبح دارید این ها (سنسورهای FR 346)هستند.

Tom: That’s excellent. Shall I send you the wrong sensors back?

تام: عالیه، میخواهید که سنسورهای اشتباه را براتون بفرستم؟

Reva: Yes, I’ll tell the logistics company to pick the boxes up when they deliver the correct units.

ریوا: بله، من به شرکت لوجستیکس میگویم وقتی دستگاه های درست رو تحویل دادن اون جعبه ها رو بردان

Tom: Great. Well, thanks for sorting that out, Reva.

تام: عالیه. خب «ریوا» بابت رفع و رجوع این مسئله متشکرم.

Reva: It’s the least I can do. Again, I’m really sorry about the mix-up. I’ll personally make sure it doesn’t happen again.

ریوا: حداقل کاریه که میتونم انجام بدم. بازم بابت پیش اومدن این مشکل واقعا متاسفم. من شخصا خاطر جمع میشوم که دیگه همچین اشتباهی پیش نیاد.

Tom: That’s great, Reva. Thank you. Talk to you later.

تام: عالیه «ریوا». متشکرم بعدا حرف می زنیم.

Reva: Bye for now.

ریوا: فعلا خداحافظ.

****************************

مکالمه تلفنی انگلیسی با معنی

مکالمه تلفنی انگلیسی با معنی

مکالمه تلفنی انگلیسی با معنی

مکالمه تلفنی انگلیسی با معنی

مکالمه تلفنی انگلیسی با معنی

مکالمه تلفنی انگلیسی با معنی

مکالمه تلفنی انگلیسی با معنی

مکالمه تلفنی انگلیسی با معنی

فایل صوتی مکالمه تلفنی انگلیسی با معنی را می توانید در کانال تلگرام ما به آدرس زیر دریافت کنید:

https://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH


  • ۶

مکالمات انگلیسی با معنی فارسی – مکالمه انگلیسی با ترجمه

مکالمات انگلیسی با معنی فارسی

مکالمات انگلیسی با معنی فارسی- نمونه مکالمات کوتاه انگلیسی با ترجمه

مکالمات انگلیسی با معنی فارسی:

مکالمات انگلیسی با معنی فارسی:

+++++++++++++++++++++++++++

۱

A: You know, the noise in my dorm has really gotten out of control. My roommate and I can rarely get to sleep before midnight.

الف: سر و صدای داخل خوابگاه من واقعا خارج از کنترل شده است. من و هم اتاقی ام به ندرت میتوانیم قبل از نیمه شب بخوابیم.

‌B: Why don’t you take the problem up with the dorm supervisor?

ب: چرا این مشکل را به سرپرست خوابگاه اطلاع نمیدهید؟

******************************

۲

A: That’s a nice computer you have.

الف: کامپیوتر خوبی داری

B: Now all I have to do is figure out how to use it.

ب: حالا تنها کاری که باید بکنم این است که سر در بیاورم چطور از آن استفاده کنم

******************************

۳

A: Did you pick up your letter at the post office?

الف: نامه تان را از اداره پست گرفتید؟

B: No, I got my roommate to do it.

ب: نه، از هم اتاقی ام خواستم که این کار را انجام دهد

******************************

۴

A: Have you heard that Professor Jones is retiring?

الف: شنیده ای که پروفسور جونز دارد بازنشسته میشود؟

B: Yes. The faculty won’t find anyone to fill her shoes.

ب: بله. دانشکده کسی را پیدا نخواهد کرد که جایگزین او شود

******************************

۵

A: I hear your older sister is on the Olympic team and on the honors list. She must be quite a person

الف: شنیده ام که خواهر بزرگ تر شما عضو تیم المپیک است و در فهرست افتخاری قرار گرفته است. او باید برای خودش کسی باشد.

B: She sure is. I’ve always looked up to her.

ب: بله، حتما هست. همیشه به او افتخار میکنم.

******************************

۶

A: Need a ride home?

الف: میخواهی به خانه برسانمت؟

B: Thanks, but, my apartment is just around the corner. Besides, I need the fresh air.

ب:  ممنون، اما آپارتمان من همین نزدیکی است. به علاوه به هوای تازه نیاز دارم.

******************************

۷

A: Have you seen the doctor about your skin condition yet?

الف:  به خاطر وضعیت پوستت به دکتر مراجعه کرده ای؟

B: Oh, it’s not a problem anymore. I’ve found an ointment that works just fine.

ب: اوه! دیگه مشکلی نیست. یک پماد پیدا کردم که خوبش کرد.

******************************

۸

A: My wife and I would like to have you over for dinner on Friday.

الف:  من و همسرم مایل هستیم شما جمعه برای شما به منزل ما بیایید.

B: That’s very kind of you, but I have theater tickets for that evening.

ب: این لطف شماست، اما من آن روز بلیط تئاتر دارم.

******************************

۹

A: Accounting is a career I never took an interest in.

الف: حسابداری حرفه ای است که من هرگز به آن علاقه نداشته ام.

B: I can see why. Arithmetic was never your strength.

ب: می دانم چرا. ریاضیات هیچوقت نقطه قوت تو نبود.

******************************

۱۰

A: I’m going to the snack bar for a cup of coffee. Would you like me to bring you back something?

الف: دارم برای نوشیدن یک فنجان قهوه به بوفه دانشگاه میروم. چیزی نمیخواهی که برایت بیاورم؟

B: Not from the snack bar, but could you pick up a paper for me?

ب: از بوفه نه، اما میشه یک روزنامه برایم بیاوری؟

****************************

۱۱

A: Man, I’m exhausted. I stayed up the whole night studying for my history midterm exam.

الف: هی پسر، من حسابی خسته شده ام. تمام شب را داشتم برای امتحان میان ترم تاریخ درس میخواندم.

B: Why do you always wait till the last minute?

ب: چرا همیشه تا دقیقه آخر منتظر میمانی؟

****************************

 ۱۲

A: Do you think you could give me a ride to the library tonight?

الف: فکر میکنی بتونی امشب من را به کتابخانه برسانی؟

B: I’d like to, but I’m heading in the other direction. I’m meeting Jean tonight.

ب: خیلی دوست داشتم. اما مسیرم از طرف دیگری است. امشب با جین قرار ملاقات دارم.

****************************

۱۳

A: I’d like to sign up for the film selection committee. Is this the right place?

الف: من میخواهم برای کمیته انتخاب فیلم ثبت نام کنم. باید به اینجا مراجعه کنم؟

B: Yes it is! There are a lot of fun people on that committee, but you’ll have to put in a lot of hours. I hope your schedule isn’t too tight.

ب: بله همین جاست. افراد جالب زیادی در آن کمیته هستند، اما باید وقت زیادی برای آن بگذاری. امیدوارم برنامه ات خیلی فشرده نباشد. (سرت خیلی شلوغ نباشد)

****************************

۱۴

A: What kinds of books do you like reading?

 الف: دوست داری چه نوع کتاب هایی بخوانی؟

B: Although I think books are great ways to learn, and I know some people love to read, I’ve never been a great fan of them. I used to read books a bit when I was younger but not much anymore. I read a lot on the internet actually, articles on various topics. So I do read, but it’s just not usually books.

ب: اگرچه به نظر من کتاب ها راه بسیار خوبی برای یادگیری هستند، و با وجود اینکه میدانم برخی افراد مطالعه کردن را دوست دارند، اما من هیچوقت طرفدار آنها (کتاب ها) نبوده ام (هیچوقت علاقه مند به خواندن کتاب نبوده ام). قبلا وقتی جوان تر بودم، مقداری کتاب میخواندم اما الان نه زیاد. در واقع من بیشتر در اینترنت مطالعه می کنم، مقالات با موضوعات مختلف میخوانم. بنابراین من مطالعه میکنم، اما معمولا کتاب نمیخوانم.

****************************

۱۵

A: You know, the noise in my dorm has really gotten out of control. My roommate and I can rarely get to sleep before midnight.

الف: سر و صدای داخل خوابگاه من واقعا خارج از کنترل شده است. من و هم اتاقی ام به ندرت میتوانیم قبل از نیمه شب بخوابیم.

‌B: Why don’t you take the problem up with the dorm supervisor?

ب: چرا این مشکل را به سرپرست خوابگاه اطلاع نمیدهید؟

****************************

۱۶

A: That’s a nice computer you have.

الف: کامپیوتر خوبی داری.

B: Now all I have to do is figure out how to use it.

ب: حالا تنها کاری که باید بکنم این است که سر در بیاورم چطور از آن استفاده کنم.

****************************

۱۷

A: Did you pick up your letter at the post office?

الف: نامه تان را از اداره پست گرفتید؟

B: No, I got my roommate to do it.

ب: نه، از هم اتاقی ام خواستم که این کار را انجام دهد.

****************************

۱۸

A: Have you heard that Professor Jones is retiring?

الف: شنیده ای که پروفسور جونز دارد بازنشسته میشود؟

B: Yes. The faculty won’t find anyone to fill her shoes.

ب: بله. دانشکده کسی را پیدا نخواهد کرد که جایگزین او شود.

****************************

۱۹

A: I hear your older sister is on the Olympic team and on the honors list. She must be quite a person.

الف: شنیده ام که خواهر بزرگ تر شما عضو تیم المپیک است و در فهرست افتخاری قرار گرفته است. او باید برای خودش کسی باشد.

B: She sure is. I’ve always looked up to her.

ب: بله، حتما هست. همیشه به او افتخار میکنم.

****************************

۲۰
A: Need a ride home?

الف: میخواهی به خانه برسانمت؟

B: Thanks, but, my apartment is just around the corner. Besides, I need the fresh air.

ب:  ممنون، اما آپارتمان من همین نزدیکی است. به علاوه به هوای تازه نیاز دارم.

****************************

۲۱

A: Have you seen the doctor about your skin condition yet?

الف:  به خاطر وضعیت پوستت به دکتر مراجعه کرده ای؟

B: Oh, it’s not a problem anymore. I’ve found an ointment that works just fine.

ب: اوه! دیگه مشکلی نیست. یک پماد پیدا کردم که خوبش کرد.

****************************

۲۲

A: My wife and I would like to have you over for dinner on Friday.

الف:  من و همسرم مایل هستیم شما جمعه برای شما به منزل ما بیایید.

B: That’s very kind of you, but I have theater tickets for that evening.

ب: این لطف شماست، اما من آن روز بلیط تئاتر دارم.

****************************

۲۳

A: Accounting is a career I never took an interest in.

الف: حسابداری حرفه ای است که من هرگز به آن علاقه نداشته ام.

B: I can see why. Arithmetic was never your strength.

ب: می دانم چرا. ریاضیات هیچوقت نقطه قوت تو نبود.

****************************

۲۴

A: On my way up to your office I found this briefcase in the elevator. What do you think I should do?

الف: در مسیر رسیدن به دفتر شما این کیف دستی را در آسانسور پیدا کردم. فکر میکنید باید چه کار کنم؟

B: Take it to the receptionist-the lost and found box is there.

ب: آن را به مسئول پذیرش تحویل دهید. بخش گم شده ها و پیدا شده ها آنجاست

****************************

۲۵

A: Do you still want to go to graduate school after you get out of college?

الف: آیا هنوز میخواهی بعد از فارغ التحصیل شدن از کالج به دانشگاه بروی؟

B: I’ve changed my mind about that. I want to start working before I go back to school.

ب: تصمیمم را در این مورد عوض کردم. میخواهم قبل از بازگشت به دانشگاه، کار کردن را شروع کنم

****************************

۲۶

A: Don’t you want to have dinner before you go to your evening class?

الف: نمیخواهی قبل از رفتن به کلاس شامت را بخوری؟

B: I’ll grab a snack at the break.

ب: در زنگ تفریح یک غذای حاضری میخورم.

****************************

۲۷

A: Joe took a taxi home alone ten minutes ago.

الف: جو ده دقیقه قبل تاکسی گرفت و تنها به خانه رفت

B: I wonder why he didn’t wait for me to go with him.

ب: تعجب میکنم که چرا منتظر من نماند تا با او بروم

****************************

۲۸

A: My cousin Bob is getting married in California and I can’t decide whether to go.

الف: پسر عمویم، باب، در کالیفرنیا دارد ازدواج می کند. نمی توانم تصمیم بگیرم که به مراسم بروم یا نه

B: It’s a long trip, but I think you’ll have a good time.

ب: سفر طولانی ای است اما فکر کنم بهت خوش بگذره

****************************

۲۹

A: You did an excellent job on that presentation.

الف: ارائه فوق العاده ای داشتی

B: Thanks, I put a lot of time into it.

ب: ممنون، خیلی روی این ارائه وقت گذاشتم

****************************

۳۰

A: I notice you don’t buy your lunch in the cafeteria any more.

الف: متوجه شدم که شما دیگر غذایتان را از کافه تریا نمی خرید

B: When prices went up, I decided to bring my own.

ب: وقتی قیمت ها بالا رفت، تصمیم گرفتم غذایم را با خودم بیاورم

****************************

۳۱

A: I’ve been calling David for the past half hour, but I keep getting a busy signal.

الف:  نیم ساعت است که دارم به دیوید تلفن میزنم، اما مدام بوق اشغال می زند

B: Well, if you don’t get him soon, we’ll just have to go to the movies without him.

ب: خب، اگر به زودی او را پیدا نکنی مجبور می شویم بدون او به سینما برویم

****************************

۳۲

A: Have you heard about the new fitness center they’re building downtown?

الف: راجعه به سالن تناسب اندامی که دارند در مرکز شهر می سازند چیزی شنیده ای؟

B: Yeah, I can hardly wait for it to open.

ب: آره! بی صبرانه منتظر افتتاح آن هستم.

****************************

۳۳

A: What a morning! My train usually takes forty-five minutes, but today it took me over an hour to get to campus.

الف: چه صبحی است! قطار همیشه من را ۴۵ دقیقه ای می رساند اما امروز بیش از یک ساعت طول کشید تا به دانشگاه برسم.

B: I saw signs in the station that construction would be going on for the next three months.

ب: تابلویی در ایستگاه دیدم که ظرف سه ماه آینده کارهای ساختمانی در آنجا انجام می شود.(منظور این است که تاخیر قطارها تا سه ماه آینده ادامه خواهد داشت)

****************************

۳۴

A: Wasn’t there once a bakery here?

الف: یه زمانی اینجا یک نانوایی نبود؟

B: Yes, but it went out of business last year.

ب: بله اما سال گذشته ورشکست شد.

****************************

۳۵

A: Man, I’m exhausted. I stayed up the whole night studying for my history midterm exam.

الف: هی پسر، من حسابی خسته شده ام. تمام شب را داشتم برای امتحان میان ترم تاریخ درس میخواندم.

B: Why do you always wait till the last minute?

ب: چرا همیشه تا دقیقه آخر منتظر می مانی؟

****************************

۳۶

A: One of the members of the dormitory council is quitting. Do you know of anyone who’d be interested in taking her place?

الف: یکی از اعضای شورای خوابگاه داره استعفا میده. کسی را نمی شناسی که بخواهد جای او را پر کند؟

B: I’m not sure, but I’ll certainly keep an eye out for you.

ب: مطمئن نیستم، اما میگردم تا کسی را برای شما پیدا کنم

****************************

۳۷

A: I’m getting really stressed out. I just don’t have the time to work on all three projects.

الف: واقعا استرس گرفتم. وقت کافی برای کار روی هر سه پروژه را ندارم.

B: You need to set priorities. Just take the time to figure out what has to be done first.

ب: باید اولویت بندی کنی. فقط وقت بگذار تا بفهمی کدام یک باید اول انجام شود.

****************************

۳۸

Counselor: only three more months to go! So, what are you going to do after you graduate, Mina?

مشاور:‌فقط سه ماه دیگر مانده! خب، مینا پس از اینکه فارغ التحصیل شدی میخواهی چکار کنی؟

Mina: I’m going to go to college in Ohio.

مینا: می خواهم در اوهایو به کالج بروم.

Counselor: have you decided what you’re going to major in?

مشاور: تصمیم گرفته ای که در چه رشته ای میخواهی تحصیل کنی؟

Mina: I’m planning to study engineering.

مینا: تصمیم دارم مهندسی بخوانم.

Counselor: That’s a good field. And what about you, Simon?

مشاور: رشته خوبی است. تو چی سیمون؟

Simon: My father is going to give me a job in his company. I’ll probably work there about a year so I can learn the basics.

سیمون: پدرم میخواهد در شرکت خود شغلی به من بدهد. احتمالا حدود یک سال آنجا کار خواهم کرد بنابراین میتوانم مبانی را بیاموزم.

++++++++++++++++++++

 کلیک کنید👈 اگر به دنبال کسب نمره بالا و موفقیت در آزمون آیلتس IELTS هستید 👉 کلیک کنید

مکالمات انگلیسی با معنی فارسی

مکالمات انگلیسی با معنی فارسی

مکالمات انگلیسی با معنی فارسی

مکالمات انگلیسی با معنی فارسی

فایل صوتی تلفظ این مکالمات انگلیسی با معنی فارسی را می توانید در کانال تلگرام ما به آدرس زیر دریافت کنید:

https://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH


  • ۰

نمونه مکالمه انگلیسی – مکالمه در هتل به زبان انگلیسی

نمونه مکالمه انگلیسی

نمونه مکالمه انگلیسی

+++++++++++++++++++++++++

Hotel Dialogues
Part 1:
Making Reservations

Receptionist: Good morning. Welcome to The Grand Woodward Hotel.

Client: Hi, good morning. I’d like to make a reservation for the third weekend in September. Do you have any vacancies?

R: Yes sir, we have several rooms available for that particular weekend. And what is the exact date of your arrival?

C: The 24th.

R: How long will you be staying?

C: I’ll be staying for two nights.

R: How many people is the reservation for?

C: There will be two of us.

R: And would you like a room with twin beds or a double bed?

C: A double bed, please.

R: Great. And would you prefer to have a room with a view of the ocean?

C: If that type of room is available, I would love to have an ocean view. What’s the rate for the room?

R: Your room is five hundred and ninety dollars per night. Now what name will the reservation be listed under?

C: Charles Hannighan.

R: Could you spell your last name for me, please?

C: Sure. H-A-N-N-I-G-H-A-N.

R: And is there a phone number where you can be contacted?

C: Yes, my cell phone number is 555-26386.

R: Great. Now I’ll need your credit card information to reserve the room for you. What type of card is it?

C: Visa. The number is 987654321.

R: And what is the name of the cardholder?

C: Charles H. Hannighan.

R: Alright, Mr. Hannighan, your reservation has been made for the twenty-fourth of September for a room with a double bed and view of the ocean. Check-in is at 2 o’clock. If you have any other questions, please do not hesitate to call us.

C: Great, thank you so much.

R: My pleasure. We’ll see you in September, Mr. Hannighan. Have a nice day.

+++++++++++++++++++++++

شما می توانید در صورت تمایل مطالب آموزشی ما را در شبکه های اجتماعی (تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام، پینترست) نیز دنبال کنید:

آدرس کانال تلگرام ما: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس صفحه فیسبوک ما: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس صفحه اینستاگرام ما: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس صفحه پینترست ما: www.pinterest.com/ieltstoefl35

نمونه مکالمه انگلیسی


ورود به انجمن

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید