بستن پنجره

Category Archives: لغات پرکاربرد

  • ۲

واژگان آیلتس تافل – لغات و واژگان مهم و ضروری IELTS TOEFL با معنی و مثال

واژگان آیلتس تافل

واژگان آیلتس تافل – لغات و واژگان مهم و ضروری IELTS TOEFL با معنی و مثال:

————————————–

Immense

/ɪˈmɛns/

عظیم، بسیاربزرگ، سترگ، سهمگین، تنومند، پهناور، بى اندازه، گزاف، بیکران، پهناور، وسیع، کلان، بسیار خوب، ممتاز، عالى، کلان

مثال:

The cost of restoration has been immense

هزینه بازسازی بسیار زیاد شده است

Immense difficulties

مشکلات بی اندازه

The Amazon forest is immense

جنگل آمازون عظیم است

————————————–

Obviate

/ˈɒbvɪeɪt/

معنی: رفع کردن، رفع نیاز کردن، بر طرف کردن، غیر ضروری کردن

مثال:

The death of the accused obviated the need for a trial.

مرگ متهم نیاز به محاکمه را بر طرف کرد

The new treatment obviates the need for surgery.

درمان جدید، نیاز به جراحی را رفع کرد

————————————–

Inimitable

/ɪˈnɪmɪtəb(ə)l/

غیر قابل تقلید، بى مانند، بى رقیب، بى نظیر، تقلید ناپذیر، اقتباس ناپذیر (از شدت خوبی)

مثال:

Saadi’s inimitable style

سبک تقلید ناپذیر سعدی

His performance on the tennis court was inimitable, and he won three championships.

عملکرد او در زمین تنیس بی نظیر بود و او سه بار در مسابقه قهرمانی پیروز شد

————————————–

Renowned

/rɪˈnaʊnd/

معنی: مشهور، معروف، پرآوازه، نام دار

مثال:

He is a renowned pianist.

او یک پیانیست مشهور است

Professor Michael is renowned for his work on artificial plasma.

پروفسور مایکل، برای کار بر روی پلاسمای مصنوعی، شهرت دارد

————————————–

Salvation

/salˈveɪʃ(ə)n/

رستگاری، رهایی نجات، آمرزش

مثال:

In this hour, socialism is the only salvation for humanity

در این زمان، سوسیالیسم تنها راه نجات بشریت است

She believes that religion is the only way to eternal salvation

او باور داردکه مذهب یگانه راه رستگاری ابدی است

He gives alms for the salvation of his father’s soul

به خاطر آمرزش روح پدرش صدقه می‌دهد

The key to the country’s economic salvation

کلید رهایی اقتصادی کشور

————————————–

Assent

/əˈsɛnt/

معنی: موافقت کردن، رضایت دادن، پذیرش، موافق بودن، رضایت

مثال:

They all assented to the proposition

همه‌ی آنان به پیشنهاد نظر موافق دادند.

The prime minister acted with the full assent of the president

نخست وزیر با توافق کامل رییس جمهور عمل می‌کرد.

To give one’s assent

رضایت دادن

He gave his assent eagerly

او مشتاقانه رضایت داد (موافقت کرد)

————————————–

Assiduous

/əˈsɪdjʊəs/

سختکوش،کوشا،با پشتکار، پیگیر،ساعی

مثال:

he studied law assiduously

او با پشتکار به مطالعه‌ی حقوق پرداخت

The government has been assiduous in the fight against inflation.

دولت در مبارزه با تورم دقیق و کوشا بوده است

————————————–

Embody

/ɪmˈbɒdi,ɛm-/

معنی: مجسم کردن، دارای جسم کردن، متضمن بودن، تن بخشیدن، مظهر چیزی بودن، نمایانگر چیزی بودن،گنجاندان، در بر داشتن

مثال:

The day when souls will becomeembodied again

روزی که ارواح دوباره تندار خواهند شد (به تن های خود حلول خواهند کرد).

In Greek art, love was embodied as Cupid

در هنر یونان عشق به صورت کیوپید مجسم می‌شد

A speech which embodied democratic ideals

نطقی که نمایانگر آرمان‌های دموکراتیک بود

He latest findings embodied in the new book

آخرین کشفیاتی که در کتاب جدید گنجانده شده است

This model embodies many new features

این مدل ویژگی های متعدد زیادی را در بر می گیرد

————————————–

Remiss

/rɪˈmɪs/

بی توجه، بی قید، بی مبالات، غفلت کار، سست، قصور کننده، فروگذار، سهل انگار، فراموشکار

:مثال

They are remiss in the performance of their duties.

آنها در انجام وظایفشان سهل انگار هستند

He is remiss in paying his debts.

او در پرداخت بدهی‌های خود اهمال می‌کند

You have been very remiss.

شما خیلی قصور کرده‌اید

————————————–

Remedy

/ˈrɛmɪdi/

درمان، علاج، مداوا، چاره، راه حل،اصلاح کردن، ترمیم کردن، بازسازی کردن، چاره کردن

مثال:

Herbal remedies for aches and pains

داروهای گیاهی برای تیر کشیدن و درد

The government’s remedy for discontent was jail and execution

راه حل دولت در مقابل نارضایی، زندان واعدام بود

The latest remedy for strengthening the country’s economy

آخرین چاره برای تقویت اقتصاد کشور

Some cardiac insufficiencies cannot be remedied

برخی از نارسایی‌های قلبی را نمی‌توان درمان کرد

We need time to remedy our social ills

برای اصلاح عیوب اجتماعی خود نیاز به زمان داریم

————————————–

Perpetual

/pəˈpɛtʃʊəl,-tjʊəl/

همیشگی، ابدی، جاوید، جاودانی، ابدی، بی وقفه، دائم، مداوم، پیوسته

مثال:

The perpetual torment of sinners in hell

زجر ابدی گناهکاران در جهنم

The perpetual noise of cars and city trains

صدای لاینقطع اتومبیل‌ها و ترن‌های شهری

The perpetual source of my inspiration

منبع همیشگی الهام من

Jack is tired of his mother’s perpetual nagging.

جک از غرولند دائمی مادرش خسته شده است

————————————–

Adroit

/əˈdrɔɪt/

ماهر، زرنگ، زبر دست، زیرک، چابک، چالاک، تردست، چیره دست

مثال:

Jack is quite adroit at making beautiful pottery

جک در ساختن ظروف سفالی زیبا، کاملا مهارت دارد

Mahmood was adroit at flattering others

محمود در تملق‌گویی از دیگران مهارت داشت

his adroitness in solving problems

زبردستی او در حل مسائل

————————————–

Pertinent

/ˈpəːtɪnənt/

وابسته، مربوط، وارد، بجا، جور، شایسته، مقتضى

مثال:

Pertinent to the matter under discussion

مربوط به مطلب مورد بحث.

Your question was not pertinent

پرسش شما نامربوط بود

Data pertinent to federal aid

داده‌های وابسته به کمک دولت فدرال

His criticisms are as pertinent today as they were a hundred years ago

انتقادات او امروزه همانقدر وارد است که صد سال پیش  بود

Your question was not pertinent.

پرسش شما نامربوط بود

The lawyer wanted to know all the pertinent details.

وکیل می خواست تمام جزئیات ذیربط را بداند

————————————–

Prosecute

/ˈprɒsɪkjuːt/

تحت پیگرد قرار دادن پیگیری کردن، دنبال کردن، تحت تعقیب (قانونی) قراردادن

مثال:

They prosecuted them for fraud.

آنها را به‌خاطر کلاهبرداری تحت تعقیب قراردادند

Drunken drivers should be prosecuted.

رانندگان مست باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند

The general prosecuted the war with vigor

ژنرال ،جنگ را با قدرت ادامه داد (دنبال کرد)

To prosecute a war with dedication

جنگ را با از خود گذشتگی پیگیری کردن

————————————–

Nobility

/nə(ʊ)ˈbɪlɪti/

نجابت، اشرافیت، شرف، اشرافیون، اشراف، نجبا، شرافت، شرافتمندی، بزرگ منشی، بزرگواری، جلال، شکوه، عظمت، برجستگی، ناموری، نیک نامی،  اصالت، خوبی، نیکی، برتری، ارزشمندی

مثال:

A man of true nobility

مردی واقعا بزرگوار

The nobility of gold

برتری طلا

The nobility of Saadi’s prose

خوبی نثر سعدی

The nobility of these acts of courage

عظمت این اعمال شجاعت آمیز

Titles of nobility

عنوان‌های اشرافی

A street where many of the nobility reside

خیابانی که بسیاری از اشراف در آن زندگی می‌کنند

————————————–

Pillage

/ˈpɪlɪdʒ/

معنی:‌ غارت، چپاول، یغما، غارتگری، مال غارت شده،  چاپیدن، غارت کردن، تاراج کردن، یغماگری کردن

مثال:

The pillage and massacre of the town’s inhabitants

غارت و قتل عام سکنه‌ی شهر

They were committing highway robbery and hiding their pillage in a cave

آنان راهزنی می‌کردند و اموال چپاول شده را در غار پنهان می‌نمودند

Pirates pillaged the town

دزدان دریایی شهر را غارت کردند

Governments that pillage their own people

دولت‌هایی که ملت خود را می‌چاپند (غارت می کنند)

————————————–

Jeopardy

/ˈdʒɛpədi/

معنی: مخاطره، خطر، خطرِ شکست یا از دست دادن، خطرِ صدمه

مثال:

To be in jeopardy.

در معرض خطر بودن

Her carelessness may put her job in jeopardy.

ممکن است بی‌دقتی او شغل او را به مخاطره بیاندازد

 His health was in jeopardy.

سلامت او در معرض خطر بود

————————————–

Perceptible

/pəˈsɛptɪb(ə)l/

(به سختی یا خیلی ضعیف) محسوس، مشهود، قابل درک، دریافتنی، بینش پذیر، ادراک پذیر

مثال:

There was a barely perceptible movement in his right arm.

بازوی راست او حرکتی داشت که به سختی قابل مشاهده بود

A perceptible improvement in working standards.

بهبود محسوس در استانداردهای کار

A perceptible change in his behavior.

تغییر محسوس در رفتار او

Perceptible sounds in the night.

صداهای (صدای ضعیف) قابل درک در شب

————————————–

Potent

/ˈpəʊt(ə)nt/

معنی: نیرومند، قدرتمند، مقتدر، پرقدرت، پراقتدار،زورمند، پرتوان، قانع کننده، مجاب کننده، محکم، متین، موثر، کاری، (مرد) دارای توان جنسی

مثال:

A potent king

پادشاه مقتدر

Potent weapons

سلاح‌های نیرومند

A potent argument

استدلال قانع کننده

A potent drink

مشروب قوی

A potent medicine

داروی موثر (اثر قوی)

This tea is too potent

این چای خیلی پررنگ (یا قوی) است

————————————–

Conceive

/kənˈsiːv/

آبستن شدن، بارور شدن، بسته شدن نطفه، به فکر خطور دادن، اندیشیدن، در فکرپروردن، تصور کردن، تخیل کردن، معتقد بودن، باور داشتن، درک کردن، فهمیدن، برداشت کردن، بیان کردن

مثال:

His wife is not able to conceive

زن او نمی‌تواند آبستن بشود

I was conceived (by my mother) in

the month of Bahman

مادرم در بهمن ماه مرا آبستن شد

she was conceived when her father was 49.

زمانی که پدرش ۴۹ ساله بود، مادرش او را حامله شد

It was then that I conceived the idea of running away

در آن هنگام بود که فکر فرار به مغزم خطورکرد

He could not conceive of such an accident happening to him

او تصور نمی‌کرد که چنین حادثه‌ای برایش روی دهد

We could not conceive that someday we would need him

ما نمی‌توانستیم باور کنیم که روزی به او نیازمند خواهیم شد

I cannot conceive why he did it

نمی‌توانم بفهمم چرا این کار را کرد

————————————–

Deplete

/dɪˈpliːt/

یک فعل است به معنی: خالی کردن،تهی کردن (معدن، ذخایر و منابع، بودجه و …)، به ته رسانیدن، تحلیل بردن، فرسودن، کاستن، کم شدن، کم‌توان کردن

 اسم: Depletion

(تخلیه، نقصان، تقلیل، تهی سازی، کاهش، ته کشیدن)

مثال:

Too much walking depleted our energy.

پیاده روی زیاد نیروی ما را تحلیل برد.

The world’s oil reserves will be depleted in a few decades.

تا چند دهه‌ی دیگر ذخایر نفت جهان تحلیل خواهد رفت.

Tissues depleted of vitamins.

بافت‌های فاقد ویتامین

The depletion of the world’s natural resources.

ته کشیدن دخایر طبیعی جهان

The depletion of underground water supplies.

خالی شدن ذخایر آب زیرزمینی

Increased expenditure has caused a depletion in our capital/funds.

افزایش هزینه باعث ته کشیدن سرمایه/ بودجه ما شده است

————————————–

Compatriot

/kəmˈpatrɪət , kəmˈpeɪtrɪət/

معنی: هم میهن، هم وطن

مثال:

Her compatriots in academia.

هموطنان او در آکادمی

Many of his compatriots were killed in the war.

بسیاری از هموطنان او در جنگ کشته شدند

————————————–

Mesmerize

/ˈmɛzmərʌɪz/

معنی: هیپنوتیزم کردن، هیپنوتیزم شدن، میخکوب کردن، مبهوت کردن، درجای خودخشک شدن،  مسحور کردن، شیفته کردن

مثال:

They were mesmerized by her performance.

عملکرد او آنها را میخکوب (مبهوت) کرد

The first time I saw Diana I was mesmerized by her beauty.

اولین باری که دیانا را دیدم، شیفته زیبایی او شدم (زیبایی او مرا مسحور و جادو کرد)

————————————–

Treasure

/ˈtrɛʒə/

معنی: گنج، گنجینه، گرامی داشتن، گنجینه اندوختن، گرانبها و با ارزش، اندوختن، چیزی را با دقت و به خوبی نگهداری کردن (چون از نظر فرد گرانبها و باارزش است)

مثال:

Pirates buried their stolen treasure with a detailed map to retrieve it late.

دزدان دریایی گنج دزدیده شده خود را همراه با یک نقشه مفصل و دقیق دفن کردند تا دوباره آن را به دست آورند

My mother gave me the ring and I’ll treasure it always.

مادرم حلقه را به من داد و من همیشه مثل یک گنج با ارزش از آن نگهداری خواهم کرد

I will always treasure the memory of the nights we spent together

خاطره‌ی آن شب‌هایی را که با هم گذراندیم همیشه گرامی خواهم داشت

To treasure gold

زر اندوختن

————————————–

Pursue

/pəˈsjuː/

معنی: تعقیب کردن، دنبال رفتن، پیگرد کردن، رد (کسی را) رفتن، دنبال کسی گذاشتن، پیگیری کردن، دنبال کردن، در پی چیزی بودن، ادامه دادن، پاپی شدن، رها نکردن، ول نکردن

مثال:

The police pursued and captured the motorcyclists

پلیس موتور سیکلت سواران را تعقیب و دستگیر کرد

The cat pursued the mouse

گربه موش را تعقیب کرد

Mehran did not know what profession to pursue

مهران نمی‌دانست دنبال چه حرفه‌ای برود

Some people pursue only spiritual goals

برخی مردم فقط در پی هدف‌های معنوی هستند

To pursue success

دنبال موفقیت بودن

He was pursued by bad luck

بخت بد او را رها نمی‌کرد

To pursue my dreams

دنبال کردن رویاهایم

————————————–

Defer

/dɪˈfəː/

معنی: به تاخیر انداختن، (به بعد) موکول کردن، معوق کردن، طفره رفتن، تسلیم شدن (به میل یا داوری دیگری)، تمکین کردن،سرفرود آوردن،گردن نهادن،ملاحظه‌ی کسی را کردن (معمولا با: to)، (خدمت نظام) معافیت موقت گرفتن، (تاریخ آغاز خدمت نظام را) عقب انداختن

مثال:

He deferred his departure

او رفتن خود را به تاخیر انداخت

The loan repayment is deferrable until Norooz

بازپرداخت وام تا نوروز قابل تعویق است

Deferred payment

(خرید کالا) خرید قسطی،خرید به شرط پرداخت در آینده

She always deferred to the wishes of her husband

او همیشه تسلیم خواسته‌ی شوهرش بود

She wanted me to jump first and I deferred

او می‌خواست که من اول بپرم و من قبول کردم (تسلیم خواسته او شدم)

————————————–

Disgrace

/dɪsˈɡreɪs/

معنی: رسوایى، ننگ، فضاحت، سیه رویى، بى آبرویى، بدنامی، از چشم افتادگی، مغضوبیت، مورد کم لطفی قرار گرفتن، بی‌مهری کردن، مغضوب کردن، از چشم انداختن، مایه‌ی ننگ،مایه‌ی بدنامی،چیز رسواکننده

مثال:

The softness of your skin disgraces the petals of the rose

لطافت پوست تو گلبرگ‌های گل سرخ را شرمگین می‌کند

Their divorce fight ended in disgrace for all

کشمکش طلاق آنها منجر به آبروریزی برای همه شد

You are a disgrace to the human race!

تو مایه‌ی ننگ بشریت هستی‌!

His behavior disgraced his family

رفتار او خانواده‌اش را بدنام کرد

* Be in disgrace with

از چشم افتادن، مغضوب بودن، مورد بی‌مهری بودن، روسیاه بودن

He was in disgrace both with his parents and with his teachers

او از چشم والدین و معلم‌هایش افتاده بود

When in disgrace with fortune and men’s eyes…

(شکسپیر) هنگامی که در نظر مردمان و سرنوشت رو سیاه باشم

————————————–

Incognito

/ˌɪnkɒɡˈniːtəʊ/

معنی: ناشناس، مجهول الهویه، بانام مستعار، با هویت یا لباس مبدل، به طور ناشناس، ناشناخته

مثال:

Shah Abbas went to the Jewish district incognito

شاه عباس به طور ناشناس به محله ‌ی یهودیان رفت

The skull that had remained incognito for decades

جمجمه‌ای که چندین دهه ناشناخته مانده بود

————————————–

Urgent

/ˈəːdʒ(ə)nt/

معنی: فورى، ضرورى، (نیاز و غیره) مبرم، اصرارکننده، اضطراری، پا فشار، اهل اصرار و ابرام، مصر، سمج

مثال:

He was urgent in his demands

نسبت به خواسته‌های خود پافشاری می‌کرد

An urgent lover

عاشق سمج

The urgent need for medicine

نیاز مبرم به دارو

Urgent appeals for help

درخواست‌های اضطراری برای کمک

An urgent message

پیام فوری

————————————–

Reputation

/rɛpjʊˈteɪʃ(ə)n/

معنی: شهرت، اعتبار،آبرو، آوازه، حیثیت، نیکنامی،حسن شهرت

مثال:

To damage someone’s reputation

به شهرت کسی آسیب زدن

A bad reputation

بدنامی

To lose one’s reputation

نام نیک خود را از دست دادن

His reputation spread all over Europe

نیکنامی او در سرتاسر اروپا پیچید.

He saved the reputations of several ladies

آبروی چندین خانم را حفظ کرد

* Have the reputation of

به چیزی معروف بودن،شهرت (چیزی را) داشتن

He has the reputation of being intelligent

او به باهوش بودن معروف است

————————————–

Nourish

/ˈnʌrɪʃ/

معنی: تغذیه کردن،خوراندن، خوراک دادن،خوراک رسانی کردن،قوت دادن، پروردن، پرورش دادن، پروردن

مثال:

Different foods nourish the human body

غذاهای مختلف بدن انسان را تغذیه می‌کنند

Milk is a nourishing drink

شیر یک نوشیدنی مغذی است

Blood nourishes the tissues

خون به بافت‌ها غذا رسانی می‌کند

For years, she had nourished the thought of a trip abroad

سال‌ها آرزوی سفر خارج را در سر پرورده بود

His poetry nourished in us the dream of liberty

اشعار او خواب و خیال آزادی را در ما پرورش داد

Heroin addiction nourishes other criminal activities

اعتیاد به هروئین دیگر فعالیت‌های تبهکارانه را تقویت میکند (به شیوع دیگر فعالیت های مجرمانه کمک میکند)

My parents were trying to nourish in us a sense of responsibility and honesty

والدینم می کوشیدند حس وظیفه شناسی و درستکاری را در ما پرروش بدهند

————————————–

Adamant

/ˈadəm(ə)nt/

معنی:  سمج، یک دنده، تزلزل ناپذیر، مستحکم، زوال‌ناپذیر، ناشکستنی، همیشه استوار، بسیار سخت، پایدار، مقاوم، تسلیم‌ناپذیر، مُصر، جسم جامد و سخت

مثال:

We told him not to resign, but he remained adamant

به او گفتیم استعفا ندهد ولی سماجت نشان داد

He was adamantly opposed to new taxes

سرسختانه با مالیات‌های جدید مخالف بود

————————————–

Ample

/ˈamp(ə)l/

معنی: فراوان، مفصل، پر، بیش از اندازه، وافر، سرشار، بیش از حد لزوم، زیاده  کافی، بسنده، فراخ، پهناور، وسیع، جادار، گشاد

مثال:

There is an ample supply of food.

خوراک فراوان در دسترس است

He has ample time to study.

او وقت زیاد برای مطالعه دارد

This skirt is not ample enough.

این دامن به اندازه‌ی کافی گشاد نیست

There is ample time for discussion.

وقت کافی برای بحث و گفتگو هست

It is amply clear that he is not interested in buying the house.

پرواضح است که مایل به خرید خانه نیست

He had placed his hands over his ample stomach

دستانش را روی شکم گنده‌اش قرار داده بود

————————————–

Opponent

/əˈpōnənt/

معنی: حریف، رقیب، طرف مقابل (به ویژه در جنگ و مسابقه و انتخابات ومباحثه)، دشمن، مخالف، ضد

مثال:

He beat his opponent in five rounds

او در پنج راند رقیب خود را شکست داد

He is running ahead of his democratic opponent

او از حریف دموکرات خود جلو است

He was a fierce opponent of communists

او مخالف سرسخت کمونیست‌ها بود

Her political opponents

مخالفان سیاسی او

————————————–

Debase

/dɪˈbeɪs/

معنی:‌ پست کردن، خوار کردن، خفیف کردن،کم ارج کردن، دون کردن، فرومایه کردن، عیب دار کردن، پایین آوردن

مثال:

Greed had debased his character

حرص و آز شخصیت او را پست کرده بود

The quality of life is debased by such governmental policies

چنین سیاست‌هایی از جانب دولت،کیفیت زندگی (مردم) را پایین می‌برد

* Debasement

دون سازی، خوارسازی، پست سازی، تحقیر

* Debase oneself

خود را خوار و خفیف کردن

Don’t debase yourself by asking for money!

با درخواست پول خودت را خوار و خفیف نکن‌!

————————————–

با کلیک بر روی لینک های زیر، قسمت های دیگر آموزش واژگان آیلتس تافل همراه با معنی و مثال را در همین سایت مشاهده کنید

قسمت اول لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت دوم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت سوم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت چهارم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت پنجم لغات ضروری و مهم انگلیسی

 

واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل واژگان آیلتس تافل  واژگان آیلتس تافلواژگان آیلتس تافل


  • ۰

لغات مهم آیلتس و تافل – واژگان تافل و آیلتس با معنی مثال – بخش ۴

لغات مهم آیلتس و تافل

لغات مهم آیلتس و تافل

لیستی از لغات مهم آیلتس و تافل – لغات و واژگان ضروری برای آزمون تافل TOEFL و آیلتس IELTS با معنی فارسی و مثال و ترجمه هر مثال.

لغات مهم آیلتس و تافل – بخش ۴

—————————————

۱

Feasible

/fiːzɪb(ə)lˈ/

Synonyms:  practicable, practical, workable, achievable, attainable, realizable, viable, realistic

شدنی‌، عملی‌، امکان‌ پذیر، میسر، ممکن

Examples:

‌ A feasible plan.

یک طرحِ شدنی/ عملی/ قابل انجام و ….

The Dutch have demonstrated that it is perfectly feasible to live below sea level.

هلندی ها نشان دادند که زندگی زیر سطح دریا کاملا امکان پذیر است

 

*************************

۲

Intractable

/ˌinˈtraktəb(ə)l/

Synonyms:

unmanageable, uncontrollable, stubborn

غیرقابل کنترل، رام نشدنی، خیره سر،

تند خو، سرکش، غیرقابل حل، حل نشدنی (در مورد مسائل) لاعلاج (در مورد بیماری)

Examples:

Intractable economic problems.

مشکلات اقتصادی غیرقابل حل.

I don’t know what to do with this intractable child.

نمیدانم باید با این بچه خیره سر (لجوج) چه کارکنم.

So far, AIDS has been an intractable disease.

تاکنون ایدز یک بیماری لاعلاج بوده است.

*************************

۳

Meticulous

/mɪˈtɪkjʊləs/

Synonyms:

Careful, conscientious, diligent, punctilious, accurate

بسیار دقیق، موشکاف، دقیق، موشکافانه

Examples:

Their planning and preparation were meticulous.

برنامه ریزی و تدارک آنها بسیار دقیق بود.

A meticulous researcher

یک پژوهشگر دقیق (باریک بین)

The entire project was meticulously planned.

کل پروژه با دقت زیادی برنامه ریزی شده بود.

*************************

۴

Trivial

/ˈtrɪvɪəl/

Synonyms: commonplace, insignificant

جزئی، ناچیز، بی اهمیت، پیش پا افتاده

(اگر درمورد شخص به کار رود به معنی فردی است که به چیزهای بی معنی و ناچیز اهمیت می دهد)

Example:

A trivial mistake cost them the game.

یک اشتباه جزئی (بی اهمیت)موجب شکست آنها در بازی شد.

*************************

۵

Engross

/ɪnˈɡrəʊs,ɛn-/

Synonyms:  absorb, engage

جلب کردن، مجذوب کردن، کاملاً درگیر یک فعالیت شدن

Example:

The teacher’s lecture engrossed the entire class.

سخنرانی معلم کل کلاس را جلب کرد.

*************************

۶

 Devote

/diˈvōt/

Synonyms:  allocate, assign, allot

اختصاص دادن، وقف کردن

Example:

She devoted her life to God.

او زندگیش را وقف خدا کرد.

I wanted to devote more time to my family

میخواستم وقت بیشتری را به

 خانواده ام اختصاص دهم.

*************************

۷

Insanity

/inˈsanitē/

Synonyms:  mental illness, madness, dementia, foolishness

جنون، دیوانگی، حماقت زیاد

Example:

 He suffered from bouts of insanity

او از حملات جنون (جملا ت دوره ای بیماری روانی) رنج می برد.

Trying to drive through that traffic would be pure insanity

تلاش برای رانندگی در این ترافیک، حماقت محض است.

*************************

۸

Surpass

/sərˈpas/

Synonyms: exceed, be greater than

بهتر بودن از، بالاتر بودن از، برتری داشتن بر، پیشی گرفتن از، سبقت گرفتن از، تفوق جستن         

Example:

 He surpassed all his contemporaries in learning.

او از نظر دانش (معرفت) از همه معاصران خود پیشی گرفت.

I believe that rural life is far surpasses urban living.

من معتقدم که زندگی روستایی خیلی

بهتر از زندگی شهری است.

*************************

۹

Incentive

/ɪnˈsɛntɪv/

Definition: a thing that motivates or encourages one to do something.

انگیزه‌، محرک، موجب‌، مشوق‌

Example:

For some people money is a major incentive.

برای برخی از مردم، پول انگیزه بزرگی است.

*************************

۱۰

Impartial

/imˈpärSHəl/

synonyms: unbiased, unprejudiced, neutral, nondiscriminatory

بی طرفانه٬ عادلانه، منصفانه، بی‌طرف،بی‌غرض،منصف،برابرنگر،داد ور،بی‌غرضانه

Example:

A judge ought to be impartial

یک قاضی باید بی‌طرف باشد.

A trial must be fair and impartial to be trusted by all sides.

محاکمه باید عادلانه و بی طرفانه باشد  تا مورد قبول همه طرف های درگیر قرار گیرد.

*************************

۱۱

Retard

/rɪˈtɑːd/

synonyms: postpone,  delay, slow down, slow up, hold back, set back, keep back

آهسته کردن، به تعویق انداختن

عقب افتاده ذهنی (در مورد شخص- حالت توهین آمیز دارد)

Example:

Lack of water retards a plant’s growth.

کمبود آب رشد گیاهان را کند میکند.

*************************

۱۲

Brutal

/ˈbruːt(ə)l/

synonyms:  savage, cruel, barbaric, barbarous, unpleasant or harsh

بی رحم، وحشی، درنده خو، وحشیانه، حیوان صفت، ناخوشایند، سخت و شدید، رک و راست (ناخوشایند)

Examples:

The brutal criminal was arrested yesterday.

جنایتکار بی رحم دیروز دستگیر شد.

A brutal winter

 زمستان سخت (ناخوشایند)

A brutal treatment

رفتار وحشیانه

Brutal facts

واقعیات دردناک

He spoke brutally and frankly

او رک و راست و با بی پردگی صحبت کرد.

*************************

۱۳

Endure

/ɪnˈdʊr/

synonyms:  suffer, sustain, persist, stand

تحمل کردن، بردبارى کردن دربرابر،طاقت چیزى را داشتن، تاب چیزى رااوردن، (درد و خستگی و غیره) تاب آوردن، رنج بردن، (درد) کشیدن، (با شرایط نامساعد) ساختن، پایداری کردن،دوام آوردن،پایدار ماندن،پاینده بودن،جاودان بودن،پایا بودن

Examples:

to endure pain

درد کشیدن

to endure hardship

سختی کشیدن

I can no longer endure this situation

بیش از این نمی توانم این وضع را تحمل کنم.

she was unable to endure jazz

او قادر به تحمل موسیقی جاز نبود.

laws that have endured for centuries

قوانینی که قرن‌ها پابرجا مانده است.

works that have endured the test of time

آثاری که از بوته‌ی آزمایش زمان گذشته است.

*************************

۱۴

Albeit

/ɔːlˈbiːɪt/

Synonyms:  In spite of the fact, regardless of the fact, although

اگرچه، ولواین که، هر چند که، برخلاف، علیرغم،  برخلاف حقایق، بدون توجه به این حقیقت

Chris went with her, albeit reluctantly.

کریس اگرچه بی میل بود اما با او رفت .

His trip was successful, albeit tiring.

سفرش علیرغم خسته کننده بودن، موفقیت آمیز بود.

I tried albeit uselessly, to dissuade him.

هرچند که فایده‌ای نداشت، سعی کردم او رامنصرف کنم.

*************************

۱۵

Liable

/ˈlī(ə)bəl /

 مسئول، متعهد، پاسخگو، مشمول (قانون یا جریمه و غیره) مستعد، دارای احتمال، درمعرض، محتمل، ملزم ، قابل پرداخت

Examples:

He claimed that he was not liable for his wife’s debts

او ادعا کرد که پاسخگوی بدهی‌های زنش نیست.

The driver may be liable for anything that happens to the passengers

مسئولیت هر اتفاقی که برای مسافران پیش یاید ممکن است به گردن راننده بیافتد.

Liable to a heavy fine

مشمول جریمه‌ی سنگین

Liable to a heart attack

مستعد حمله‌ی قلبی

Liable to be hurt

در معرض صدمه دیدن

These prices are liable to fluctuate

این قیمت‌ها محتملا نوسان خواهد کرد.

Liable to military service

مشمول نظام وظیفه

*************************

۱۶

Prevail

/prɪˈveɪl/

       چیره شدن، فائق شدن، غالب شدن، مستولى شدن، قانع کردن (به انجام کاری)، قبولاندن، وادارکردن، موفق شدن، کامیاب شدن، نایل شدن، رواج داشتن، پابرجا بودن

Examples:

To prevail over difficulties

بر مشکلات فایق آمدن

When Mongols prevailed over us

وقتی که مغولان بر ما چیره شدند

Those who work hard shall prevail

آنانکه سخت کار کنند کامیاب خواهند شد.

A custom that still prevails among us

رسمی که هنوز میان ما رواج دارد

They finally prevailed on her to sing

بالاخره به او قبولاندند که آواز بخواند.

 

*************************

۱۷

Revenge

/rɪˈvɛn(d)ʒ/

 انتقام – تلافی – تلافی کردن – خونخواهی کردن – کینه جویی کردن – انتقام گرفتن – خونخواهی – کین‌ورزی – دادخواهی

Revenge is the work of the devil

کینه‌توزی کار شیطان است.

Parviz was determined to have his revenge.

پرویز مصمم بود که انتقام خود را بگیرد.

He revenged his father’s murder.

انتقام قتل پدرش را گرفت.

the young boxer revenged his loss.

مشت‌باز جوان شکست خود را تلافی کرد.

*************************

۱۸

Adherent

/ədˈhɪər(ə)nt/

طرفدار ، حامی ، پشتیبان ، هوادار، پیرو، چسبنده (صفت در مورد اشیاء)

Examples:

She has long been an adherent of the Communist Party.

او به مدت طولانی طرفدار حزب کمونیست بوده است.

Adherents of Islam

پیروان اسلام

An adherent surface

یک سطح چسبنده

An adherent substance

یک ماده چسبنده

*************************

۱۹

Admonish

/ədˈmɒnɪʃ/

معنی: نصیحت کردن، پند دادن، آگاه کردن، تذکر دادن، گوشزد کردن، برحذر داشتن، بازخواست کردن، (به‌طور ملایم) انتقادکردن

Examples:

He admonished his children to keep their promises

او به فرزندانش اندرز داد که به قول خود وفا کنند.

He admonished them not to be absent again

به آنها تذکر داد که دیگر غایب نشوند.

I admonished them that any violation of my orders would cost them dearly

به آنها گوشزد کردم که تخلف از دستوراتم برایشان گران تمام خواهد شد.

I suspect that my father will admonish me for coming home late

فکر می کنم پدرم بابت دیر آمدن به خانه مرا ملامت کند

*************************

۲۰

Insight

/ˈɪnsʌɪt/

معنی: بینش، بصیرت، فراست، چشم باطن،درون بینى(توانایی درک و فهم مستقیم، عمیق و صحیح یک شخص یا یک چیز از روی احساس)، روان آگاهی

Examples:

His book contains deep insights into the problems of marriage

کتاب او حاوی بینش‌های ژرفی نسبت به مشکلات زناشویی است.

His father was a man of insight

پدرش مرد درون بینی بود.

Have an insight into something

در مورد چیزی درون بینی یا بصیرت داشتن

I think it’s by reading his work that we can gain quick insight into how to become rich quickly.

به نظرم، با خواندن اثر اوست که ما میتوانیم در مدت کوتاهی به این بینش برسیم که چطور به سرعت ثروتمند شویم.

*************************

۲۱

Distort

/disˈtôrt/

معنی: تحریف کردن، وارونه جلوه دادن، به گونه ای دیگر جلوه  دادن, کج کردن, از شکل طبیعی انداختن,  از ریخت انداختن، کج و کوله کردن، پیچاندن, ناهموار کردن, بر گرداندن، غیر طبیعی جلوه دادن، تابدار کردن و واپیچاندن (نورشناسی)

Examples:

To distort the facts

تحریف واقعیات

He distorted the facts.

او واقعیات را تحریف کرد (به شکل دیگری جلوه داد)

Why did they distort the news?

چرا اخبار را تحریف کردند؟

A distorted view of history

برداشت تحریف شده ای از تاریخ

Her face was distorted by pain.

صورتش از درد در هم پیچیده بود.

A heap of distorted metals

توده ای از فلزات کج و معوج.

*************************

۲۲

 Equity

/ˈɛkwɪti/

معنی: عدالت- عدل-انصاف- دادوری- بی‌غرضی- یکسان نگری – (ارزش ملک پس از کسر مبلغ رهن و سایربدهی‌های مربوطه) -ارزش خالص- دارایی خالص – ارزش ویژه‌ی سرمایه، موجودی (پس از کسر بدهی‌ها) – بخشی از ارزش خالص شرکت که متعلق به صاحبان یاسهام‌داران است) -سهم صاحبان- سهم سهام‌داران

Examples:

You should treat friends and strangers with equity

باید با دوست و غریبه با عدالت و برابری رفتار کنی(تبعیض قائل نشوی)

Presenting both sides of an issue with equity

هر دو سوی قضیه را با بی‌طرفی ارائه دادن

People demand a society where equity prevails.

مردم خواستار جامعه ای هستند که در آن عدالت و انصاف حاکم باشد.

‌‌‌Bonds and equities

اوراق قرضه و سهام

He owns 62% of the group’s equity.

او صاحب ۶۲ درصد از سهام گروه است.

*************************

۲۳

 Suspend

/səˈspend/

معنی: معلق کردن – موقوف کردن  – آویزان شدن یا کردن – به تعویق انداختن – معوق گذاردن -تعلیق – (از کار برای مدتی) منفصل کردن – (موقتا) اخراج کردن – محروم کردن  – بلاتکلیف نگه‌داشتن – پرداخت را متوقف کردن

Examples:

This employee has been suspended from service for a year

این کارمند برای یکسال از خدمت منفصل شده است.

He suspended his clothes to dry on the tree

لباس‌های خود را برای خشک کردن بر درخت آویخت.

To suspend a chandelier from the ceiling

چلچراغ را از سقف آویختن

This law has been suspended for sometime

این قانون مدتی است که به حالت تعلیق درآمده است.

To suspend a bus service

سرویس اتوبوس را متوقف کردن

The government suspended the constitution for three months

دولت قانون اساسی را برای سه ماه معلق کرد.

To suspend sentence on a convicted man

حکم مجازات مرد محکوم را به تعویق انداختن

We must suspend Judgment until all the evidence is in

تا تمام شواهد به‌دست نیامده باید از قضاوتخود داری کنیم.

Dust suspended in the air

گرد و خاک معلق در هوا

Particles which are suspended in the water

ذراتی که در آب معلق هستند

*************************

۲۴

Seek

/siːk/

معنی: گشتن، جستجو کردن، جوییدن،طلبیدن، طلب کردن، پیگردى کردن ، دنبال چیزی بودن، جویا شدن، خواستارشدن، خواستگار بودن یا شدن، طالب بودن، پناه جستن (در محلی)، پناه بردن

Examples:

We all seek success and happiness

همه‌ی ما در پی کامیابی و شادکامی هستیم.

He seeks perfection

او طالب کمال است.

 Seek revenge

کینه توزی کردن،کینه توزیدن،دنبال انتقام بودن

They came here to seek shelter from biting winter winds

آنها برای یافتن سرپناه (پناه بردن به یک محل) در برابر بادهای تند زمستانی به اینجا آمدند

I am seeking a position in the tourism industry focusing on sales, customer care and office management.

من به دنبال  موقعیت شغلی در صنعت توریسم  هستم که تمرکزش بر فروش خدمات مشتریان و مدیریت امور دفتر  (اداره) باشد.

*************************

۲۵

 Haunting

/ˈhɒntɪŋ/

معنی: فراموش نشدنی، خاطره مکرر، آنچه که مدام به ذهن خطور می کند.

Examples:

 The haunting poetry of Khayyam

شعر فراموش نشدنی خیام

The haunting memory of a hungry child’s innocent eyes

خاطره ی مکرر چشمان معصوم کودک گرسنه

The melodies were elaborate and of haunting beauty

ملودی ها به صورت استادانه ای ساخته شده و زیباییِ آن ها  فراموش نشدنی بود

*************************

۲۶

 Obstacle

/ˈɒbstək(ə)l/

معنی: مانع، انسداد، سد، مشکل، راه‌گیر، راهبند، جلوگیر

Examples:

Her father’s objection was their only obstacle

مخالفت پدرِ دختر ، تنها مانع آنها بود.

The removal of an obstacle in the throat

رفع آنچه که راه گلو را بسته است

Government sources say the European position is an obstacle to the new peace negotiations.

منابع دولتی می گویند که موضوع اروپا مانعی بر سر راه مذاکرات جدید صلح است.

the major obstacle to achieving that goal is money

مانع اصلی در دستیابی به این هدف پول است.

Put obstacles in the way of someone

سر راه کسی مانع قرار دادن، (برای کسی) کارشکنی کردن، سد راه کسی شدن

*************************

۲۷

 Tangible

/ˈtanjəbəl/

معنی: قابل لمس، محسوس، لمس کردنى، مشهود، عینی، مادی، بارز، قابل ملاحظه

Examples:

The change in her behavior was tangible.

تغییر رفتار او محسوس بود.

I have never been in a community where happiness was so tangible

هرگز در جامعه‌ای نبوده‌ام که شادی آن چنین محسوس باشد.

Other tangible benefits include an increase in salary and shorter working hours.

دیگر فواید مشهود از جمله افزایش حقوق و کوتاه شدن ساعات کاری.

Tangible assets

دارایی های مشهود

There is no tangible evidence to support her claim

هیچ مدرک ملموسی برای پشتیبانی از ادعای او وجود ندارد.

*************************

۲۸

 Eccentric

/ɪkˈsɛntrɪk, ɛk-/

معنی: عجیب و غریب، نامتعارف، غیر عادی، (روان‌شناسی) ناروال، خیره‌سر، (آنچه که کاملا مدور نباشد) نامدور، (مکانیک) لنگ چرخ،لنگ،خارج از مرکز، ناهم مرکز (مانند دو دایره که روی هم قرار دارند ولی مراکز آنها روی هم نیستند)،مختلف‌المرکز،برون مرکز

Examples:

An eccentric man whose house was filled with his own statues

یک آدم عجیب و غریب  که خانه‌اش پر بود از مجسمه‌های خودش.

Some planets have an eccentric orbit

مدار برخی از سیاره‌ها کاملا مدور نیست.

An eccentric wheel

چرخ گریز از مرکز

*************************

۲۹

Amicable

/ˈamɪkəb(ə)l/

معنی: دوستانه، با مهربانی، آشتی آمیز، مصالحه‌آمیز، محبت‌آمیز، گرم، باصلح و صفا، دوستوار

مثال:

Amicable discussions

مذاکرات دوستانه

As they couldn’t get along, they decided to separate amicably

چون با هم نمی‌ساختند تصمیم گرفتند باصلح و صفا از هم جدا شوند.

*************************

۳۰

 Afflict

 /əˈflɪkt/

معنی: رنجور کردن، آزردن، مبتلاکردن، مصیبت‌زده کردن، دچار کردن، دامنگیرکردن، (مهجور) منقرض کردن،بر انداختن

 مثال:

He was afflicted with poor eyesight and diabetes

او از ضعف بینائی و دیابت رنج می‌برد.

Strife between the two Lords afflicted the village

کشمکش میان آن دو لُرد دهکده را دچارمصیبت کرد.

Citizens of several Kentucky mountain communities are afflicted by the worst poverty in the nation.

اهالی چندین منطقه کوهستانی کنتاکی دچار شدیدترین فقر ممکن در کشور شده اند.

*************************

۳۱

 Ascertain

 /ˌasəˈteɪn/

معنی: محقق کردن، معلوم کردن، اثبات کردن، معین کردن

مثال:

I wanted to ascertain his claim

می‌خواستم ادعای او را اثبات کنم.

An attempt to ascertain the cause of the accident

تلاش برای معلوم کردن علت حادثه.

*************************

۳۲

Aversion

/əˈvəːʃ(ə)n/

معنی: تنفر، بیزاری، زدگی، نفرت، مایه‌ی تنفر، چیز بیزار کننده، (مهجور) رو گردانی،ناسازگاری

مثال:

A strong aversion to snakes and spiders.

نفرت شدید نسبت به مارها و عنکبوت ها

Smoking is one of her pet aversions.

سیگار کشیدن یکی از چیزهایی است که او شدیدا از آن متنفر است.

* A pet aversion:

*چیزی یا کسی که به شدت از آن بیزار هستید و گریزانید

++++++++++++++++++++++

لغات مهم آیلتس و تافل: بخش ۴

لغات مهم آیلتس و تافل: بخش ۴

فایل صوتی تلفظ لغات مهم آیلتس و تافل را می توانید در کانال تلگرام ما به آدرس زیر دریافت کنید:

https://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

++++++++++++++++++++++++

با کلیک بر روی لینک های زیر، قسمت های دیگر آموزش لغات همراه با معنی و مثال را در همین سایت مشاهده کنید:

قسمت اول لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت دوم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت سوم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت چهارم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت پنجم لغات ضروری و مهم انگلیسی


  • ۰

معنی Appeal به فارسی همراه با مثال و ترجمه مثال

معنی Appeal

معنی Appeal : معانی و کاربردهای واژه Appeal همراه با مثال:

معنی شماره یک:

۱: a serious or urgent request, typically one made to the public

۱: یک درخواست جدی، رسمی و یا فوری (معمولا خطاب به عموم مردم)

Synonyms: ask urgently/earnestly, make an urgent/earnest request

مثال:

The police appealed to people to drive slowly in the fog

پلیس از مردم درخواست کرد که در مه به آهستگی رانندگی کنند.

************************

معنی شماره دو:

۲: an application to a higher court for a decision to be reversed / Apply to a higher court for a reversal of the decision of a lower court

۲: درخواست تجدید نظر از دادگاه در مورد حکم

Synonyms: retrial, re-examination

مثال:

Green’s family say they will appeal against the verdict

خانواده گرین گفتند که علیه (در مورد) حکم دادگاه، درخواست تجدید نظر خواهند کرد.

************************

معنی شماره سه:

۳: Be attractive or interesting

۳: جاذبه و گیرایی داشتن

Synonyms: attract, be attractive to, interest, take someone’s fancy

مثال ها:

The game has lost its appeal

بازی، جذابیت خود را از دست داده است.

The idea didn’t appeal to me

آن ایده برایم جالب نیست (ایده مورد نظر، من را جذب نکرد)

I found her clothing designs to be enormously appealing

طراحی های لباس او را فوق العاده جذاب یافتم. (طراحی لباس هایش، برایم جذاب است)

********************************

شما می توانید در صورت تمایل مطالب آموزشی ما را در شبکه های اجتماعی (تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام، پینترست) نیز دنبال کنید:

آدرس کانال تلگرام ما: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس صفحه فیسبوک ما: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس صفحه اینستاگرام ما: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس صفحه پینترست ما: www.pinterest.com/ieltstoefl35


  • ۱

لغات تافل با معنی و مثال – لغات کاربردی و مهم تافل آیلتس و انگلیسی (بخش ۳)

لغات تافل

لیست مهم ترین لغات تافل:

یادگیری لغات تافل : لیستی از مهم ترین و پرکاربرد ترین لغات مورد نیاز برای آزمون تافل، آیلتس و مکالمات عمومی زبان انگلیسی همراه با معنی فارسی لغات و مثال و ترجمه

***************************

۱

Redress

/rɪˈdrɛs/

جبران کردن، تاوان دادن، اصلاح / چاره جویی کردن، (حق مطالبه ) خسارت، تاوان

Examples:

He promised to redress past injustices.

او قول داد که بی عدالتی های گذشته را جبران کند

The injured motorcyclist received little redress.

موتور سوار مجروح خسارت کمی دریافت کرد.

 ***************************

۲

Manifest

/ˈmanɪfɛst/

 آشکار کردن، نشان دادن، متجلی / جلوه گر ساخت، ظاهر کردن، بروز دادن

 Examples:

The symptoms of AIDS do not manifest themselves for ten years.

علائم ایدز خود را تا ده سال نشان نمیدهند.

The murderer manifested no signs of regret.

قاتل نشانی از ندامت از خود بروز نداد.

 *************************** 

۳

Dispose

 /dɪˈspəʊz/

رسیدگی کردن، مستقر کردن، مستعد کردن، چیدن ، قرار دادن، فروختن

 نکته: اگر با حرف اضافه of همراه باشد، به معنی از شر کسی یا چیزی خلاص شدن، از سر خود باز کردن است.

Examples:

In the past, night air was thought to dispose one to sickness.

در قدیم معتقد بودند که هوای شب آدم را مستعد بیماری میکند.

The troops were disposed on both sides of the river.

سربازان در دو طرف رودخانه مستقر شده بودند.

He disposed of the problems one by one.

او یک به یک از شر مشکلات خلاص شد. (مشکلات را یک به یک مورد رسیدگی قرار داد)

Two weeks ago, he disposed of the stolen goods at a law price.

دو هفته پیش، او کالاهای مسروقه را به قیمت ارزان فروخت

*************************************

۴

Casual

/ kaZHo͞oəl /

Synonyms: Accidental, superficial, informal

اتفاقی، تصادفی، غیر عمدی، بی توجه، سطحی، سرسری، خودمانی، غیر رسمی

Examples:

He was wearing casual clothes, not his school ones.

او به جای لباس مدرسه، لباس غیر رسمی به تن

داشت.

We had a casual meeting last night.

دیشب یک دیدار اتفاقی داشتیم.

*************************************

۵

Tendency

/ˈtendənsē/

Synonyms: propensity, proclivity, proneness, aptness, likelihood, inclination

گرایش، توجه، تمایل، میل، استعداد

Examples:

There is a tendency in all human beings towards justice.

در تمام انسان ها تمایلی به سوی عدالت وجود دارد.

*************************************

۶

Abortive

/əˈbôrtiv/

Synonyms: fruitless, useless, failing, unsuccessful, failed, vain

بیهوده، بی نتیجه، بی حاصل، عقیم، نافرجام، مرتبط با سقط جنین، رشد نکرده

Examples:

We had to abandon our abortive attempts.

مجبور بودیم از کوشش های بیهوده خود دست بکشیم.

Abortive techniques.

تکنیک های سقط جنین

*************************************

۷

Instinct

/ˈin-ˌstiŋ(k)t /

Synonyms: aptitude, intuition

غریزه، هوش طبیعی جانداران، شَم، میل، استعداد

Examples:

Birds have the instinct to fly.

پرندگان غریزه پرواز دارند.

He has an instinct for politics.

او شَمّ سیاسی دارد.

*************************************

۸
 Perpendicular

/pur-puh n-dik-yuh-ler/

 راست، ایستاده، عمود، عمودی، خط یا حالت عمودی

Synonyms: vertical, upright

Examples:

The staircase was almost perpendicular.

آن راه پله تقریبا عمود بود.

The wall is a little out of the perpendicular.

دیوار کمی خارج از خط قائم (عمود) است.

*************************************
۹

 Aggregate

/ag-ri-geyt/

Synonyms: accumulated, added, collective, accumulation, amount, collection.

کلی، کلِ، مجموع، حاصل جمع، مجموعه، جمع، جمعی

Examples:

The aggregate rainfall for this year has been 45 centimeters.

بارندگی جمعی امسال ۴۵ سانتی متر بوده است.

The three smaller parties won an aggregate of 25% of the vote.

سه حزب کوچک تر یک جمع بیست و پنج درصدی از آراء را به دست آوردند.

*************************************

۱۰

Velocity

/vuhlos-i-tee/

Synonyms: Pace, quickness, rapidity, speed

سرعت، سرعت زیاد (در مبحث فیزیک)

Example:

Sound travels at a high velocity.

صوت با سرعت زیاد حرکت میکند.

*************************************

۱۱

Enlighten

/ɪnˈlʌɪt(ə)n,ɛn-/

Synonyms: Inform, instruct, illuminate

روشن کردن، آگاهی دادن به، از اشتباه در آوردن

Example:

His instructions really enlightened me.

تعالیم او مرا واقعا روشن کرد.

*************************************

۱۲

Trivial

/ ˈtrɪvɪəl/

Synonyms: commonplace, insignificant, trite

جزئی، ناچیز، بی اهمیت، پیش پا افتاده

Example:

A trivial mistake cost them the game.

یک اشتباه جزئی موجب شکست آنها در بازی شد.

*************************************

۱۳

Confer

/ kənˈfəː/

Synonyms: consult, award, give, grant

مشورت کردن، اعطا کردن، تبادل نظر کردن

Example:

Diplomas will be officially conferred next week.

دانشنامه ها هفته ی دیگر رسماً اعطا خواهد شد.

The jury conferred more than two hours.

اعضای هیئت منصفه بیش از دو ساعت تبادل نظر میکردند.

*************************************

۱۴

Affluence

/ ˈaflʊəns/

Synonyms: abundance, plenty, riches, wealth

فراوانی، وفور، ثروت، ناز و نعمت

Example:

He was raised in affluence because his father was a rug merchant.

او در ناز و نعمت بزرگ شد چون پدرش تاجر فرش بود.

His affluence opened a lot of doors on him.

ثروتش درهای بسیاری را به رویش باز کرد.

*************************************

۱۵

Refrain

/rɪˈfreɪn/

Example:

Synonyms: abstain, avoid, hold up, desist from

خودداری، پرهیز کردن، اجتناب، احتراز کردن، دوری کردن

Refrain from hasty promises

از دادن قول های عجولانه اجتناب کن.

*************************************

۱۶

Surplus

/sûr′pləs, -plŭs′/

Synonyms: excess, remainder, extra

مازاد، مانده، اضافی، زیادی

Examples:

These items are surplus to requirements.

این اقلام مازاد بر نیاز هستند.

Canada exports its surplus grain.

کانادا غلات اضافی خود را صادر میکند.

*************************************

۱۷

Intervene

/ĭn′tər-vēn′/

Synonyms: intercede, interfere, get involved, mediate, interrupt, interpose

مداخله، مداخله کردن، وساطت کردن، میانجی شدن، پا در میانی کردن ، فاصله یا وقفه افتادن

Examples:

We should not intervene in the affairs of other countries.

ما نباید در امور کشورهای دیگر مداخله کنیم.

Only six months intervened between their marriage and divorce.

بین ازدواج و طلاق آنها، فقط شش ماه فاصله افتاد.

*************************************

۱۸

Unforeseen

/ˌənfôrˈsēn/

Synonyms: unpredicted, unexpected, unanticipated, unplanned

غیرمنتظره، پیش بینی نشده، غیر مترقبه

Examples:

Due to unforeseen circumstances, the play has been cancelled.

به علت شرایط غیرمترقبه، بازی لغو شد.

The divers faced unforeseen trouble in their search for the wreck.

غواصان در جستجو برای یافتن بقایای کشتی غرق شده، با مشکلات غیرمنتظره ای مواجه شدند

*************************************

۱۹

Detrimental

/ˌdɛtrɪˈmɛnt(ə)l/

Synonyms: harmful, damaging, deleterious, destructive

مضر، زیان آور، خسارت بار، آسیب زا

Examples:

Cigarette smoking is detrimental to your health.

سیگار کشیدن برای سلامتی شما مضر است.

Sunscreens stop the sun’s detrimental effects.

کرم های ضد آفتاب از اثرات زیان آور آفتاب جلوگیری میکنند

*************************************

۲۰

Remiss

/rɪˈmɪsl/

Synonyms: careless, negligent, heedless

بی توجه، بی دقت، بی مبالات، سهل انگار، فراموش کار، مسامحه کار

Example:

Jim is remiss in the performance of his duties.

جیم در انجام وظایفش سهل انگار است

*************************************

۲۱

Abhor

/abˈhôr/

Synonyms:  detest, hate, loathe, execrate, regard with disgust

متنفر بودن از، نفرت داشتن از، بیزار بودن از، منزجر بودن از چیزی

Examples:

“I abhor violence” the candidate announced.

کاندیدا اعلام کرد: «از خشونت بیزارم»

She abhors hunting.

او از شکار نفرت دارد.

*************************************

۲۲

Dispassionate

/disˈpaSHənit/

Definition: not influenced by strong emotion, and so able to be rational and impartial.

Synonyms: impartial, cool, disinterested

بی غرض، بی طرف، بی غرضانه، خونسرد

Example:

As a dispassionate observer, I agreed to settle the dispute.

به عنوان ناظر بی طرف، قبول کردم که مجادله را حل و فصل کنم.

*************************************

۲۳

Explicit

/ɪkˈsplɪsɪt/

Synonyms: clear, obvious, straightforward, crystal clear, clearly expressed

صریح‌، روشن‌، واضح‌، اشکار، رک و روباز

«همچنین در مورد فیلم ها یا کتاب هایی که دارای صحنه های آشکار و واضحی از خشونت ، برهنگی یا فعالیت جنسی باشند نیز به کار می رود»

Examples:

Let’s be explicit about our expectation.

بیا درباره توقعات خودمان رک و راست باشیم.

The movie contains scenes of explicit violence.

فیلم شامل صحنه های واضحی از خشونت است.

++++++++++++++++++++++++++

لغات تافل:

لیست مهم ترین لغات تافل:

فایل صوتی تلفظ لغات تافل را می توانید در کانال تلگرام ما به آدرس زیر دریافت کنید:

https://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

++++++++++++++++++++++++

با کلیک بر روی لینک های زیر، قسمت های دیگر آموزش لغات همراه با معنی و مثال را در همین سایت مشاهده کنید:

قسمت اول لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت دوم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت سوم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت چهارم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت پنجم لغات ضروری و مهم انگلیسی


  • ۰

لغات آیلتس – لغات مهم تافل آیلتس و انگلیسی همراه با مثال (بخش ۲)

لغات آیلتس

لغات آیلتس – لغات مهم تافل آیلتس و انگلیسی همراه با مثال (بخش ۲) 

لغات آیلتس – لیستی از مهم ترین و پرکاربرد ترین لغات مورد نیاز برای آزمون تافل، آیلتس و مکالمات عمومی زبان انگلیسی همراه با معنی فارسی لغات و مثال و ترجمه

*************************

۱

Ratify

به تصویب رساندن،تصویب کردن

Synonyms: confirm, approve, sanction, endorse, agree to, accept, uphold, authorize, formalize

Example:

The Treaty was ratified by both countries in 1988.

عهدنامه در سال ۱۹۸۸ توسط هر دو کشور تصویب شد.

*************************

۲

Treaty

پیمان نامه، عهدنامه، موافقت، قرارداد، معاهده

Synonyms: agreement, settlement, pact, deal, entente, concordat, accord, protocol, convention

Example:

A nuclear test ban treaty

قرارداد منع (تحریم) آزمایش هسته ای.

*************************

۳

Repeal

لغو کردن، فسخ، لغو

Synonyms: revocation, rescinding, cancellation, reversal, revoke, rescind, cancel, reverse, annul

Example:

These laws were repealed.

این قوانین لغو شدند.

*************************

۴

Demand

تقاضا، درخواست، مطالبه، درخواست کردن، تقاضا دادن، طلب کردن

Synonyms: request, call, command, order, dictate, ask, inquire

Example:

His parents demanded obedience of him.

والدینش اطاعت و حرف شنوی او را خواستار شدند. 

The reporter demanded to see the documents.

گزارشگر ، درخواست کرد که مدارک را مشاهده کند.

*************************

۵

Criticize

نقد کردن، انتقاد کردن، عیب جویی کردن

Synonyms: find fault with, censure, denounce, condemn, attack, lambaste, pillory, rail against,

Example:

A literary text may be criticized on two grounds: the semantic and the expressive.

یک متن ادبی میتواند در دو زمینه مورد نقد قرار گیرد: معنایی و رسا بودن.

*************************

۶

Welfare

/wel-fair/

معانی و کاربردها:

الف: به معنای آسایش، خیر، رفاه، سعادت و شادکامی است.

Synonyms: Well-being, health, happiness, comfort, security, safety, prosperity

Example:

These organizations have fought very hard for the rights and welfare of immigrants.

این سازمان ها به شدت برای حقوق و رفاه مهاجران مبارزه کرده اند.

ب: کمک هایی که در قالب پول یا ضروریات زندگی به افراد مستحق، بیکار و نیازمند داده می شود. بخصوص کمک های دولتی یا وابسته به یک سازمان خیریه. همچنین سازمان و برنامه ای که طی آن چنین کمک هایی بین افراد نیازمند توزیع می شود. (سازمان خیریه)

Synonyms: social security, benefit, state benefit, benefit payment, public assistance

Example:

Social welfare service employees and municipal inspectors are also on strike.

کارکنان خدمات رفاه اجتماعی و بازرسان شهری نیز در اعتصاب هستند.

Welfare state:

دولتی است که در آن تامین و بهبود رفاه عمومی (امکانات بهداشتی درمانی، بیکاری و بازنشستگی، تامین مسکن و خدمات آموزشی و مانند آن) وظیفه قانونی نهادهای قدرت است

Welfare work:

کارهای عام المنفعه، امور خیریه

Be on welfare:

دریافت کمک مالی دولت برای برطرف کردن نیاز های اولیه

Example:

My family was on welfare for a year.

خانواده ام به مدت یک سال خدمات رفاهی دولت را دریافت می کردند.

*************************

۷

Abuse

/əˈbjuːs/

سوء استفاده کردن از، غلط بکار بردن، بدرفتاری کردن با، بسیار شدید سرزنش کردن، کاربرد یا استفاده بد، رفتار بد

Examples:

Those who abuse the privileges of the honor system will be penalized.

آنان که از مزایای سامانه افتخار سوءاستفاده میکنند مجازات خواهند شد.

Brutal abuse of children in the orphanage was disclosed by the investigation

تحقیق، سوءاستفاده وحشیانه از کودکان یتیم خانه را برملا ساخت.

*************************

۸

Admit

/ədˈmɪt/

۱)  to agree that something is true, especially unwillingly

پذیرفتن، اقرار کردن، اعتراف کردن

synonyms: acknowledge, confess

antonyms: deny, conceal

Example:

Admitted to committing the crime

اعتراف به ارتکاب جرم

۲) to allow someone to enter a place:

دادن مجوز و اجازه ورود به یک محل

synonyms: let in, allow entry, permit entry

Example:

Men will not be admitted to the restaurant without a tie.
مردان بدون کراوات، اجازه ورود به رستوران را ندارند

۳) to allow a person or country to join an organization

پذیرش و اجازه دادن به  یک فرد یا کشور برای پیوستن  به گروه یا سازمان خاصی (پذیرش دانشجویان در دانشگاه)

Example:

Spain was admitted to the European Community in 1986.
اسپانیا در سال ۱۹۸۶ در اتحادیه اروپا  پذیرفته شد (به اسپانیا اجازه داده شد که به اتحادیه اروپا بپیوندد)

۴)  to allow someone to enter a hospital because they need medical care:

بستری کردن فرد در بیمارستان

Example:

She was admitted to hospital
او در بیمارستان بستری شد

*************************

۹

Indiscriminate

/ˌɪndɪˈskrɪmɪnət/

عمل نشده، بی رویه، عملی بدون تشخیص صحیح، ناشی از عدم تبعیض

Definition: an indiscriminate action is done without thinking about what harm it might cause.

Example:

The indiscriminate use of chemical fertilizers.

استفاده حساب نشده (بی رویه) از کودهای شیمیایی

*************************

۱۰

Replete

/rɪˈpliːt/

لبریز، مملو، مالامال

Definition: formal full of something

Example:

Literature is replete with tales of power

ادبیات مملو از افسانه هایی است که مربوط قدرت هستند.

*************************

۱۱

Impeccable

/ɪmˈpɛkəb(ə)l/

 بی عیب و نقص

Synonyms: Flawless, Faultless, Perfect

Example:

Max is a person of impeccable character

مکس فردی است با شخصیتی بی عیب و نقص

 

*************************

۱۲

Tentative

/ˈtɛntətɪv/

آزمایشی، تجربی، امتحانی

Definition: Not certain or fixed

Example:

Our summer plans are still tentative. I think we are going to go camping in the mountains.

طرح های تابستانی ما فقط آزمایشی است. فکر میکنم تصمیم داریم که برای اردو به کوهستان برویم.

*************************

۱۳

Disaster

/dɪˈzɑːstə/

بدبختی ناگهانی، حادثه بد، مصیبت ناگهانی، فاجعه، ستاره بدبختی

Example:

۱۳۹ people died in the disaster.

۱۵۹ نفر از مردم در آن فاجعه  (مصیبت) درگذشتند.

*************************

۱۴

Connoisseur

/ˌkɒnəˈsəː/

Synonyms: Expert, Authority, Specialist

خبره، متخصص، اهل فن

Example:

He was a great connoisseur of paintings.

او در نقاشی یک متخصص (خبره) بزرگ بود.

*************************

۱۵

Pernicious

/pəˈnɪʃəs/

Synonyms: harmful, damaging, destructive, hurtful, detrimental

زیان آور، مهلک، نابود کننده

Example:

The pernicious influences of the mass media.

اثرات زیان آور رسانه های جمعی

*************************

۱۶

Lucrative

/ˈluːkrətɪv/

Synonyms: profitable, profit-making, gainful

سودمند، پرمنفعت، نافع

Example:

Max told me that ESL was a very lucrative field, and I believed him.

مکس به من گفت که ای اس ال رشته بسیار سودمندی است و من هم گفتارش را باور کردم.

*************************

۱۷

Scarce

/skɛːs/

Synonyms: in short supply, scant, scanty, meager, sparse

نادر، کمیاب، اندک

Example:

Because there is little moisture in the desert, trees are scarce.

چون در بیابان رطوبت کمی وجود دارد، درختان خیلی کمیابند.

*************************

۱۸

Neglect

/niˈglekt/

Definition: give too little care or attention to

غفلت، اهمال، فروگذاری، غفلت کردن

Examples:

The senator neglected to make his annual report to Congress.

سناتور از ارائه گزارش سالانه به کنگره غافل شد.

Bob’s car got dirty when he neglected to keep it polished.

وقتی باب از براق کردن ماشینش غافل شد، آن کثیف شد.

*************************

۱۹

Vulnerable

/vəln(ə) rəbəl /

Definition: susceptible to physical or emotional attack or harm.

آسیب‌ پذیر، قابل‌ حمله‌، زخم پذیر

Examples:

a vulnerable part of the body.

بخش آسیب پذیر بدن

vulnerable to criticism

آسیب پذیر (حساس) نسبت به انتقاد.

He was very vulnerable after his divorce.

او بعد از طلاق بسیار آسیب پذیر بود.

*************************

۲۰

Momentary

/mōmənˌterē/

Synonyms:immediate, short-lived

آنی، زودگذر

Example:

Visual displays can be momentary. They don’t last for a long time.

نمایش های تصویری میتوانند آنی (زودگذر) باشند. آنها زمان زیادی طول نمی کشند.

*************************************

۲۱

Rational

/ˈraSHnəl/

مستدل، عقلانی، معقول، منطقی، گویا، عقلی

Example:

Human beings are rational creatures.

انسان ها موجودات منطقی (خردگرا) هستند.

I’m sure there’s a rational explanation for all this.

مطمئنم که برای همه این ها یک توضیح عقلانی وجود دارد.

*************************************

۲۲

Conflict

Noun: /ˈkɒnflɪkt/

Verb: /kənˈflɪkt/

ستیزه، جنگ، نبرد، برخورد، ناسازگاری، تضاد، بحث و جدل، مغایرت، ضدیت

معنی شماره یک: تضاد، بحث و جدل، کشمکش و عدم توافق میان افراد، گروه ها، کشورها و ….

Example:

Conflict between parties.

کشمکش ها میان احزاب.

معنی شماره دو: جنگ،نبرد و مبازره، بخصوص مبارزه طولانی مدت.

Example:

The Israeli-Palestinian conflict.

جنگ اسرائیل و فلسطین.

Armed conflicts.

مبارزات مسلحانه.

معنی شماره سه: تضاد، اختلاف و ناسازگاری میان دو یا چند ایده، رفتار، فعالیت (برای مثال قرار ملاقات)، منفعت، علاقه مندی و .. به صورتی که نمی توانند همراه با هم وجود داشته باشند و یا به طور هم زمان صحیح باشند.

Example:

I don’t see any conflicts between the theories.

من هیچ مغایرتی میان تئوری ها نمی بینم.

This behavior conflicts with our rules.

این رفتار در ضدیت با قوانین ما است.

My class conflicts with my going to the concert.

کلاسم با رفتنم به کنسرت مغایر است (برخورد زمانی دارد)

معنی شماره چهار: (روانشناسی) درگیری ذهنی برای انتخاب یا عمل به دو چیز (دو دل بودن و سر دو راهی ماندن). ناسازگاری میان خواسته ها و امیال به صورت هم زمان که منجر به تنش های روحی و روانی می شود.

Example:

Emotional conflicts can result in physical discomfort or pain.

درگیری های عاطفی می توانند منجر به ناراحتی فیزیکی یا درد شوند.

*************************************

۲۳

Aggressive

/əˈɡrɛsɪv/

پرخاشگر، تهاجمی، پیشرونده، سلطه جو، پرپشتکار، مهاجم

معنی شماره یک: رفتار پرخاشگرانه و خشن همراه با حالت دعوا و حمله

Example:

If I criticize him, he gets aggressive and starts shouting.

اگر از او انتقاد کنم، پرخاشگر شده و شروع به فریاد زدن می کند.

معنی شماره دو: مصمم بودن و پشتکار فراوان داشتن برای رسیدن به هدف مورد نظر، به کار بستن تمام تلاش خود برای موفق شدن و داشتن قاطعیت فراوان برای انجام کاری

Example:

A successful businessman has to be aggressive.

یک تاجر موفق، باید قاطع و پر پشتکار باشد.

معنی شماره سه: (بیماری) بیماری شدید، پیشرونده و تهاجمی که به سرعت در تمام بدن پخش می شود و شانس کمی برای درمان آن وجود دارد.

Example:

An aggressive form of breast cancer.

شکل پیشرونده (بدخیم) سرطان سینه.

معنی شماره چهار: (درمان بیماری) یک درمان بسیار قوی که با ریسک و خطر آسیب به بیمار همراه است ولی در شرایط نگران کننده یک بیماری، لازم است.

Example:

Breast cancer requires aggressive treatment such as surgery.

سرطان سینه نیازمند درمان شدیدی مثل جراحی است.

معنی شمار پنج: شدیدتر و بیشتر از حد معمول به خصوص در دوز یا مقدار یک چیز.

Example:

Aggressive colors.

رنگ های تند و زننده

Aggressive chemotherapy

شیمی درمانی شدید و با دوز بالا

*************************

۲۴

Rebel

Synonyms: revolt, disobey, riot, insurgent, revolutionary, rebellious

یاغی، شورشی، سرکش، نافرمان، شورش کردن،تمرد کردن، شوریدن،

Examples:

Rebel workers stormed the railway station.

کارگران شورشی به ایستگاه راه آهن یورش بردند.

The people rebelled against the tyrants.

مردم بر ستمگران شوریدند

*************************

۲۵

Assent

/əˈsentl/

Synonyms: agree to, accept, approve, consent to, accede

رضایت دادن، موافقت کردن، موافقت، پذیرش

Examples:

She finally assented and lent me $50.

او بالاخره موافقت کرد و پنجاه دلار به من قرض داد.

Napoleon finally gave his assent to free the political prisoners.

ناپلئون بالاخره برای آزاد شدن زندانیان سیاسی رضایت خود را داد.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

لغات آیلتس

لغات آیلتس

لغات آیلتس

لغات آیلتس

لغات آیلتس

فایل صوتی تلفظ این لغات آیلتس را می توانید در کانال تلگرام ما به آدرس زیر دریافت کنید

https://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

**********************

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35

++++++++++++++++++++++++

با کلیک بر روی لینک های زیر، قسمت های دیگر آموزش لغات همراه با معنی و مثال را در همین سایت مشاهده کنید:

قسمت اول لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت دوم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت سوم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت چهارم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت پنجم لغات ضروری و مهم انگلیسی


  • ۰

لغات ضروری تافل و آیلتس و انگلیسی همراه با مثال و ترجمه کامل (بخش ۱)

لغات ضروری تافل و آیلتس

لغات ضروری تافل و آیلتس

لغات ضروری تافل و آیلتس: لیستی از مهم ترین و پرکاربرد ترین لغات مورد نیاز برای آزمون تافل، آیلتس و مکالمات عمومی زبان انگلیسی همراه با معنی فارسی لغات و مثال و ترجمه. 

 

******************************

۱

Keen

/ kiːn/

معنی: تیز، دقیق، شدید، باهوش، مشتاق، حساس

Example:

The butcher’s keen knife cut through the meat.

چاقوی تیز قصاب گوشت را برید.

Example:

I am very keen on going there

من خیلى مشتاقم به انجا بروم /  خیلى دلم میخواهد به انجا بروم

Example:

Keen eyesight     

دید قوی  

******************************

۲

Jealous

/ˈdʒel.əs/

حسود، غیرتی، حسادت آمیز، حسادت، رشک

Example:

Although my neighbor just bought a new car, I am not jealous of him.

با وجود اینکه همسایه ام به تازگی ماشین جدیدی خریده، من به او حسادت نمی کنم.

******************************

۳

Conceal

/kənˈsiːl/

پنهان کردن، مخفی کردن، پنهان داشتن

Example:

He tried to conceal his real identity

او کوشید هویت واقعی خود را پنهان کند.

Example:

He was carrying a concealed weapon

او سلاح نهفته‌ای را با خود حمل می‌کرد

Example:

.he concealed his hostility in order to be able to strike better

او دشمنی خود را مخفی می‌کرد تا بتواند بهتر ضربه بزند.

Example:

Ali could not conceal his love for Mina.

علی نتوانست علاقه اش به مینا را پنهان کند.

******************************

۴

Vacant

/ˈveɪ.kənt/

خالی ، اشغال نشده ، آزاد (وقت) ، بهت زده

Example:

I put my coat on that vacant seat.

کتم را روی آن صندلی خالی گذاشتم.

Example:

she sat on the chair with a vacant look on her face

با چهره‌ای بهت زده  روی صندلی نشست.

Example:

Someone is planning to build a house on that vacant lot.

شخصی قصد دارد روی آن تکه زمین خالی یک خانه بسازد.

Example:

A vacant position in his company

یک پست خالی در شرکت او

Example:

Vacant hours/ vacant room/Vacant land

اوقات فراغت/اتاق خالی/زمین خالی (بایر)

******************************

۵

Enormous

/əˈnɔːrməs/

فوق العاده بزرگ، عظیم الجثه، هنگفت

Example:

The enormous crab moved across the ocean floor in search of food.

خرچنگ عظیم الجثه ای در جستجوی غذا، در کف اقیانوس از این سو به آن سو حرکت می کرد.

Example:

The gallant knight drew his sword and killed the enormous dragon.

شوالیه  دلاور شمشیرش را بیرون کشید و اژدهای عظیم الجثه  را کشت.

Example:

Enormous costs

هزینه های هنگفت

******************************

۶

Amend

/’əˈmɛnd /

اصلاح‌ کردن، بهتر کردن، قانونی را اصطلاح و تجدید کردن، ترمیم کردن، تجدید نظر کردن

Example:

It is time you amended your ways.

وقت آن است که رفتارت را اصلاح کنی.

Example:

Congress may amend the proposed tax bill.

ممکن است کنگره لایحه مالیات مطرح شده را اصطلاح کند.

Example:

He amends day by day. ‌

او روز به روز بهتر می شود.

******************************

۷

Offensive

/’əˈfɛnsɪv /

مهاجم‌، متجاوز، توهین آمیز، رنجاننده‌، کریه‌، زشت‌، اهانت آمیز، یورش‌، حمله‌، ناخوشایند

Example:

an offensive odor

بوی مشمئز کننده (نامطبوع)

Example:

offensive television commercials.

تبلیغات تلویزیونی آزار دهنده.

Example:

an offensive joke.

شوخی توهین آمیز

Example:

an offensive war

جنگ تهاجمی

******************************

۸

Allocate

/ ˈ aləˌkāt /

Synonyms: allot, assign, distribute, apportion

اختصاص دادن، تخصیص دادن

Example:

the authorities allocated 50,000 places to refugees

مقامات، ۵۰ هزار محل (مکان یا جایگاه) را به پناهندگان (مهاجران) اختصاص دادند.

******************************

۹

Disaster

/dɪˈzɑːstə/

واقعه ای که باعث خسارت زیادی شود، بدبختی زیاد، فاجعه

Example:

The hurricane’s violent winds brought disaster to the coastal town.

بادهای شدید تندباد فاجعه ای برای شهر ساحلی به بار آورد.

Example:

The coach considered the captain’s injury a disaster for the team.

مربی مصدومیت کاپیتان را فاجعه ای برای تیم قلمداد کرد.

******************************

۱۰

Endure

/ɪnˈdjʊə,ɛn-,-ˈdʒ-,-ɔː/

دوام آوردن، تحمل کردن، تاب آوردن

Example:

How can you endure such disrespect?

چطور می توانی چنین بی احترامی را تحمل کنی؟

Example:

The valiant officer endured much pain.

افسر شجاع درد زیادی را تحمل کرد.

******************************

۱۱

Contagious

/kənˈteɪdʒəs/

مسری، واگیردار، همه گیر

Synonyms: Epidemic, Spreading, Infectious, Catching

Example:

Tuberculosis is contagious.

بیماری سل مسری است.

Example:

Interest in the project was contagious and soon all opposition to it collapsed.

علاقه به پروژه همه گیر شد و به زودی همه مخالفت ها از بین رفت.

******************************

۱۲

Persuade

/pəˈsweɪd/

متقاعد کردن، قانع کردن، راضی کردن، تشویق کردن، ترغیب کردن

Synonyms: Tempt, Make willing

Example:

Can you persuade him to give up his bachelor days and get married?

آیا میتوانید او را راضی کنید تا دست از دوران مجردی اش بردارد و ازدواج کند؟

Example:

Beth’s shriek persuade Jesse that she was in real danger.

جیغ بث، جسی را متقاعد نمود که او در معرض خطری واقعی است.

******************************

۱۳

Hasty

/ˈheɪsti/

سریع، شتابزده، عجول، فوری

Synonyms: Quick, Hurried, Thoughtless

Example:

Rather than make a hasty decision, Mr.Torres rejected the offer.

آقای تورس به جای گرفتن تصمیم عجولانه، آن پیشنهاد را رد کرد.

Example:

Mina apologized for the hasty visit.

مینا به خاطر ملاقات عجولانه، عذرخواهی نمود.

******************************

۱۴

Resign

/rɪˈzʌɪn/

کناره گیری کردن، استعفا دادن، تن دادن به، رضایت دادن به

Example:

Upon hearing the news of the defeat, the football coach promptly resigned.

مربی تیم فوتبال، بمحض شنیدن خبر شکست تیم، سریعا استعفا داد.

Example:

Upon examining the injury, the chiropractor told Jim he had better resign himself to a week in bed.

پزشک مفصلی، بعد از معاینه جراحت جیم به او گفت بهتر است که به یک هفته استراحت در رختخواب تن در دهد.

******************************

۱۵

Thorough

/ˈθʌrə/

تمام و کمال، کامل، حسابی، به تمام معنا

Example:

The police made a thorough search of the house after the crime had been reported.

بعد از اینکه جنایت گزارش شد، پلیس خانه را کاملا بازرسی کرد.

Example:

Mom decided to spend the day in giving the basement a thorough cleaning.

مادر تصمیم گرفت آن روز را به نظافت کامل زیرزمین بپردازد.

******************************

۱۶

Pacifist

/ˈpasɪfɪst/

صلح جو ، آرامش طلب

Synonyms: Peace-lover, Conscientious objector

Example:

Max got out of serving in the military by claiming that he was a pacifist.

 مکس از انجام وظیفه در ارتش با ادعا به اینکه فردی آرامش طلب است، خودداری کرد.

******************************

۱۷

Exonerate

/ɪɡˈzɒnəreɪt,ɛɡ-/

Synonyms: absolve, acquit, find innocent, discharge, liberate, excuse, exempt

تبرئه کردن، مُبرا کردن

Example:

The court-martial exonerated him.

دادگاه نظامی او را تبرئه کرد.

******************************

۱۸

Hesitate

/ˈhɛzɪteɪt/

تردید کردن، دو دل بودن

Examples:

Nora hesitated to accept the challenge.

نورا در پذیرش مبارزه مردد بود.

The proverb tells us that who hesitates is lost.

ضرب المثل به ما میگوید که هر کس تردید کند، بازنده است.

******************************

۱۹

Assemble

/əˈsɛmb(ə)l/

Synonyms: Gather, Bring together, put together

گرد آمدن، گرد آوردن، جمع شدن، جمع کردن، سوارکردن قطعات روی هم، مونتاژ کردن

Examples:

All the deputies were assembled in the hall.

تمام نمایندگان در سالن جمع شده بودند.

The mechanic assembled the engine and then started it.

مکانیک موتور ماشین را روی هم سوار کرد و بعد آن را روشن کرد.

******************************

۲۰

Oppress

/əˈprɛs/

 آزار دادن، رنجاندن، سرکوب کردن، ظلم کردن، نگران کردن

Examples:

He was oppressed by the thought of another failure.

فکر یک ناکامی دیگر، او را رنج میداد.

The government was oppressing the people.

دولت به مردم ظلم میکرد

******************************

۲۱

Distress

/disˈtres/

Synonyms: (noun) adversity, agony, anguish; (verb) agonize, bother, worry

(اسم) رنج، درد، افسردگی، پریشانی، اندوه

(فعل) ناراحت کردن، رنج دادن، مضطرب کردن

Example:

She is in deep emotional distress over her husband’s infidelity.

او به خاطر خیانت شوهرش دچار افسردگی عاطفی عمیقی است.

The contents of the letter deeply distressed her.

محتویات نامه او را به شدت مضطرب کرد.

*******************************

۲۲

Repudiate

/riˈpyo͞odēˌāt/

Synonyms: reject, renounce, disown

تکذیب کردن، انکار کردن، رد کردن، نپذیرفتن

Example:

He repudiated the reports of his resignation.

او گزارشات مبنی بر استعفایش را انکار کرد.

*******************************

۲۳

Baffle

/ˈbafəl/

Synonyms: perplex, bewilder, amaze, astound

گیج کردن، متحیر کردن، مات و مبهوت کردن

Example:

This sum baffles me.

این حاصل جمع مرا گیج می کند.

Question 4 baffled whole class.

سوال ۴ تمام کلاس را گیج کرد.

 *******************************

۲۴

Emit

/ē-ˈmit/

Synonyms: discharge, release, give out, give off, radiate, exhale

ساطع کردن، (از خود) خارج کردن، بیرون دادن

Example:

Bats emit sounds which cannot be heard by the human ear.

خفاش ها اصواتی را ساطع میکنند که گوش انسان نمی تواند آنها را بشنود.

The telescope can detect light emitted by distant galaxies.

تلسکوپ میتواند نور ساطع شده توسط کهکشان های دوردست را تشخیص دهد.

*******************************

۲۵

Abandon

/əˈband(ə)n/

ترک کردن، واگذارکردن، تسلیم شدن، رهاکردن، دست کشیدن

معنی شماره یک: ترک کردن یک شخص بخصوص شخصی که مسئولیت قانونی او را بر عهده دارید.

Example:

How could she abandon her own child?

او چطور توانست بچه خودش را ترک کند؟

معنی شماره دو: ترک کردن همیشگی یک محل یا یک وسیله نقلیه و … بخصوص هنگامی که ماندن در آن محل به خاطر شرایط نامناسب برای شما غیر ممکن است.

Example:

Fearing further attacks, most of the population had abandoned the city.

بخاطر ترس از حملات بعدی، بیشتر مردم، شهر را ترک کرده بودند.

معنی شماره ۳: منصرف شدن از انجام کاری (بی خیال شدن) به خاطر وجود مشکلات زیاد

Example:

Because of the fog they abandoned their idea of driving.

به خاطر مه، آنها بی خیال رانندگی شدند.

معنی شماره ۴: از دست دادن (دست کشیدن از) یک عقیده، گرایش، ایمان، امید و یا رفتار بخصوص.

Example:

He has abandoned his Marxist principles.

او اصول مارکسیستی خود را رها کرده است.

معنی شماره ۵: به کلی تسلیم یک احساس شدن (تحت کنترل یک احساس در آمدن)

Example:

She abandoned herself to grief.

او خودش را به دست غم و اندوه سپرده بود. (تسلیم غم و اندوه شده بود

++++++++++++++++++++++++++++

لغات ضروری تافل و آیلتس

لغات ضروری تافل و آیلتس

لغات ضروری تافل و آیلتس

لغات ضروری تافل و آیلتس

فایل صوتی تلفظ لغات ضروری تافل و آیلتس را می توانید در کانال تلگرام ما به آدرس زیر دریافت کنید:

https://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

++++++++++++++++++++++++

با کلیک بر روی لینک های زیر، قسمت های دیگر آموزش لغات همراه با معنی و مثال را در همین سایت مشاهده کنید:

قسمت اول لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت دوم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت سوم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت چهارم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت پنجم لغات ضروری و مهم انگلیسی


ورود به انجمن

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید